Maha-parinibbana-sutta (5)


28) 'seyyatha pi ananda devehi tavatijsehi saddhij mantetva evam eva kho ananda sunidha-vassakara magadha-mahamatta pataligame nagaraj mapenti vajjinaj patibahaya| idhahaj ananda addasaj dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena sambahula devatayo sahassass' eva pataligame vatthuni pariganhantiyo| yasmij padese mahesakkha devata vatthuni pariganhanti mahesakkhanaj tattha rabbaj raja-mahamattanaj cittani namanti nivesanani mapetuj| yasmij padese majjhima devata vatthuni pariganhanti majjhimanaj tattha rabbaj raja-mahamattanaj cittani namanti nivesanani mapetuj| yasmij padese nica devata vatthuni pariganhanti nicanaj tattha rabbaj raja-mahamattanaj cittani namanti nivesanani mapetuj| yavata ananda ariyaj ayatanaj yavata vanippatho idaj agga-nagaraj bhavissati pataliputtaj puta-bhedanaj| pataliputtassa kho ananda tayo antaraya bhavissanti aggito va udakato va mithubheda va' ti|

29) atha kho sunidha-vassakara magadha-mahamatta yena bhagava ten' upasajkamijsu upasajkamitva bhagavata saddhij sammodijsu sammodaniyaj kathaj saraniyaj vitisaretva ekamantaj atthajsu| ekamantaj thita kho sunidha-vassakara magadha-mahamatta bhagavantaj etad avocuj: 'adhivasetu no bhavaj gotamo ajjatanaya bhattaj saddhij bhikkhu-sajghenati|' adhivasesi bhagava tunhi-bhavena|

30) atha kho sunidha-vassakara magadha-mahamatta bhagavato adhivasanaj viditva yena sako avasatho ten' upasajkamijsu upasajkamitva sake avasathe panitaj khadaniyaj bhojaniyaj patiyadapetva bhagavato kalaj arocapesuj: 'kalo bho gotama nitthitaj bhattan' ti| atha kho bhagava pubbanha-samayaj nivasetva patta-civaraj adaya saddhij bhikkhusajghena yena sunidha-vassakaranaj magadha-mahamattanaj avasatho ten' upasajkami upasajkamitva pabbatte asane nisidi| atha kho sunidha-vassakara magadha-mahamatta buddha-pamukhaj bhikkhu-sajhgaj panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesuj sampavaresuj| atha kho sunidha-vassakara magadha-mahamatta bhagavantaj bhuttavij onita-patta-panij abbataraj nicaj asanaj gahetva ekamantaj nisidijsu|

31) ekamantaj nisinne kho sunidha-vassakare magadha-mahamatte bhagava imahi gathahi anumodi: yasmij padese kappeti vasaj pandita-jatiko silavant' ettha bhojetva sabbate brahmacarayo, ya tattha devata assu tasaj dakkhinaj adise, ta pujita pujayanti manita manayanti naj| tato naj anukampanti mata puttaj va orasaj devatanukampito poso sada bhadrani passatiti| atha kho bhagava sunidha-vassakare magadha-mahamatte imahi gathahi anumoditva utthay' asana pakkami|

32) tena kho pana samayena sunidha-vassakara magadha-mahamatta bhagavantaj pitthito pitthito anubaddha honti: 'yen' ajja samano gotamo dvarena nikkhamissati taj gotama-dvaraj nama bhavissati yena titthena gavgaj nadij tarissati taj gotama-titthaj bhavissatiti|' atha kho bhagava yena dvarena nikkhami taj gotama-dvaraj nama ahosi|

33) atha kho bhagava yena gavga nadi ten' upasajkami| tena kho pana samayena gavga nadi pura hoti samatittika kakapeyya| app ekacce manussa navaj pariyesanti app ekacce ulumpaj pariyesanti app ekacce kullaj bandhanti aparaparaj gantu-kama| atha kho bhagava seyyatha pi nama balava puriso sammibjitaj va bahaj pasareyya pasaritaj va bahaj sammibjeyya evam evaj gavgaya nadiya orima-tire antarahito parima-tire paccutthasi saddhij bhikkhu-sajghena|

34) addasa kho bhagava te manusse app ekacce navaj pariyesante app ekacce ulumpaj pariyesante app ekacce kullaj bandhante aparaparaj gantu-kame| atha kho bhagava etam atthaj viditva tayaj velayaj imaj udanaj udanesi: 'ye taranti annavaj saraj setuj katvana visajja pallalani, kullaj hi jano pabandhati tinna medhavino jana' ti|

pathamaka-bhanavaraj


Previous
Next