The Numeral one (eka-, neuter):

  Sg. Pl.
Nom. ekaj ekani
Acc. ekaj ekani
Gen. ekassa ekesaj/ekesanaj
Dat. ekassa ekesaj/ekesanaj
Ins. ekena ekehi/ekebhi
Abl. ekasma/ekamha ekehi/ekebhi
Loc. ekamhi/ekasmin ekesu