Anatta-lakkhana-sutta

(Sajyutta-nikaya, Khandha-sajyutta, Khandha-vagga, 59)


Ekaj samayaj bhagava baranasiyaj viharati isipatane migadaye. Tatra kho bhagava pabcavaggiye bhikkhu amantesi- "bhikkhavo"ti. "Bhadante"ti te bhikkhu bhagavato paccassosuj. Bhagava etadavoca:

"Rupaj, bhikkhave, anatta. Rupabca hidaj, bhikkhave, atta abhavissa, nayidaj rupaj abadhaya sajvatteyya, labbhetha ca rupe- 'evaj me rupaj hotu, evaj me rupaj ma ahosi'ti. Yasma ca kho, bhikkhave, rupaj anatta, tasma rupaj abadhaya sajvattati, na ca labbhati rupe- 'evaj me rupaj hotu, evaj me rupaj ma ahosi"'ti.

"Vedana anatta. Vedana ca hidaj, bhikkhave, atta abhavissa, nayidaj vedana abadhaya sajvatteyya, labbhetha ca vedanaya- 'evaj me vedana hotu, evaj me vedana ma ahosi'ti. Yasma ca kho, bhikkhave, vedana anatta, tasma vedana abadhaya sajvattati na ca labbhati vedanaya- 'evaj me vedana hotu, evaj me vedana ma ahosi"'ti.

"Sabba anatta. Sabba ca hidaj, bhikkhave, atta abhavissa, nayidaj sabba abadhaya sajvatteyya, labbhetha ca sabbaya- 'evaj me sabba hotu, evaj me sabba ma ahosi'ti. Yasma ca kho, bhikkhave, sabba anatta, tasma sabba abadhaya sajvattati na ca labbhati sabbaya- 'evaj me sabba hotu, evaj me sabba ma ahosi"'ti.

Savkhara anatta. Savkhara ca hidaj, bhikkhave, atta abhavissajsu, nayidaj savkhara abadhaya sajvatteyyuj, labbhetha ca savkharesu- 'evaj me savkhara hontu, evaj me savkhara ma ahesun'ti. Yasma ca kho, bhikkhave, savkhara anatta, tasma savkhara abadhaya sajvattanti, na ca labbhati savkharesu- 'evaj me savkhara hontu, evaj me savkhara ma ahesun'ti.

"Vibbanaj anatta. Vibbanabca hidaj, bhikkhave, atta abhavissa, nayidaj vibbanaj abadhaya sajvatteyya, labbhetha ca vibbane- 'evaj me vibbanaj hotu, evaj me vibbanaj ma ahosi'ti. Yasma ca kho, bhikkhave, vibbanaj anatta, tasma vibbanaj abadhaya sajvattati, na ca labbhati vibbane- 'evaj me vibbanaj hotu, evaj me vibbanaj ma ahosi"'ti.

"Taj kij mabbatha, bhikkhave, rupaj niccaj va aniccaj va"ti? "Aniccaj, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj va taj sukhaj va"ti? "Dukkhaj, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj viparinamadhammaj, kallaj nu taj samanupassituj- 'etaj mama, esohamasmi, eso me atta"'ti? "vo hetaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, bhikkhave, vedana nicca va anicca va"ti? "Anicca, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj va taj sukhaj va"ti? "Dukkhaj, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj viparinamadhammaj, kallaj nu taj samanupassituj- 'etaj mama, esohamasmi, eso me atta"'ti? "vo hetaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, bhikkhave, sabba nicca va anicca va"ti? "Anicca, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj va taj sukhaj va"ti? "Dukkhaj, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj viparinamadhammaj, kallaj nu taj samanupassituj- 'etaj mama, esohamasmi, eso me atta"'ti? "vo hetaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, bhikkhave, savkhara nicca va anicca va"ti? "Anicca, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj va taj sukhaj va"ti? "Dukkhaj, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj viparinamadhammaj, kallaj nu taj samanupassituj- 'etaj mama, esohamasmi, eso me atta"'ti? "vo hetaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, bhikkhave, vibbanaj niccaj va aniccaj va"ti? "Aniccaj, bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj va taj sukhaj va"ti? "Dukkhaj bhante". "Yaj pananiccaj dukkhaj viparinamadhammaj, kallaj nu taj samanupassituj- 'etaj mama, esohamasmi, eso me atta"'ti? "vo hetaj, bhante".

"Tasmatiha, bhikkhave, yaj kibci rupaj atitanagatapaccuppannaj ajjhattaj va bahiddha va olarikaj va sukhumaj va hinaj va panitaj va yaj dure santike va, sabbaj rupaj- 'netaj mama, nesohamasmi, na meso atta'ti evametaj yathabhutaj sammappabbaya datthabbaj.

Ya kaci vedana atitanagatapaccuppanna ajjhattaj va bahiddha va olarika va sukhuma va hina va panita va ya dure santike va, sabba vedana- 'netaj mama, nesohamasmi, na meso atta'ti evametaj yathabhutaj sammappabbaya datthabbaj.

Ya kaci sabba atitanagatapaccuppanna ajjhattaj va bahiddha va olarika va sukhuma va hina va panita va ya dure santike va, sabba vedana- 'netaj mama, nesohamasmi, na meso atta'ti evametaj yathabhutaj sammappabbaya datthabbaj.

Ye keci savkhara atitanagatapaccuppanna ajjhattaj va bahiddha va olarika va sukhuma va hina va panita va ye dure santike va, sabbe savkhara- 'netaj mama, nesohamasmi, na meso atta'ti evametaj yathabhutaj sammappabbaya datthabbaj.

"Yaj kibci vibbanaj atitanagatapaccuppannaj ajjhattaj va bahiddha va olarikaj va sukhumaj va hinaj va panitaj va yaj dure santike va, sabbaj vibbanaj- 'netaj mama, nesohamasmi, na meso atta'ti evametaj yathabhutaj sammappabbaya datthabbaj.

"Evaj passaj, bhikkhave, sutava ariyasavako rupasmimpi nibbindati, vedanayapi nibbindati, sabbayapi nibbindati, savkharesupi nibbindati, vibbanasmimpi nibbindati. Nibbindaj virajjati; viraga vimuccati. Vimuttasmij vimuttamiti banaj hoti. 'Khina jati, vusitaj brahmacariyaj, kataj karaniyaj, naparaj itthattaya'ti pajanati"ti.

Idamavoca bhagava. Attamana pabcavaggiya bhikkhu bhagavato bhasitaj abhinanduj.

Imasmibca pana veyyakaranasmij bhabbamane pabcavaggiyanaj bhikkhunaj anupadaya asavehi cittani vimuccijsuti.