Dhamma-cakka-ppavattana-sutta

(Sajyutta-nikaya, Sacca-sajyutta, Maha-vagga, 11)


Ekaj samayaj bhagava baranasiyaj viharati isipatane migadaye. Tatra kho bhagava pabcavaggiye bhikkhu amantesi- "dveme, bhikkhave, anta pabbajitena na sevitabba. Katame dve? Yo cayaj kamesu kamasukhallikanuyogo hino gammo pothujjaniko anariyo anatthasajhito, yo cayaj attakilamathanuyogo dukkho anariyo anatthasajhito. Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukarani banakarani upasamaya abhibbaya sambodhaya nibbanaya sajvattati".

"Katama ca sa, bhikkhave, majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukarani banakarani upasamaya abhibbaya sambodhaya nibbanaya sajvattati? Ayameva ariyo atthavgiko maggo, seyyathidaj- sammaditthi sammasavkappo sammavaca sammakammanto samma-ajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi. Ayaj kho sa, bhikkhave, majjhima patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukarani banakarani upasamaya abhibbaya sambodhaya nibbanaya sajvattati.

"Idaj kho pana, bhikkhave, dukkhaj ariyasaccaj- jatipi dukkha, jarapi dukkha, byadhipi dukkho, maranampi dukkhaj, appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampicchaj na labhati tampi dukkhaj- sajkhittena pabcupadanakkhandha dukkha. Idaj kho pana, bhikkhave, dukkhasamudayaj ariyasaccaj- yayaj tanha ponobbhavika nandiragasahagata tatratatrabhinandini, seyyathidaj - kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. Idaj kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhaj ariyasaccaj- yo tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo. Idaj kho pana, bhikkhave, dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccaj- ayameva ariyo atthavgiko maggo, seyyathidaj- sammaditthi¡Kpe¡K sammasamadhi.

"'Idaj dukkhaj ariyasaccan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 'Taj kho panidaj dukkhaj ariyasaccaj paribbeyyan'ti me, bhikkhave, pubbe¡Kpe¡K udapadi. 'Taj kho panidaj dukkhaj ariyasaccaj paribbatan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi.

"'Idaj dukkhasamudayaj ariyasaccan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 'Taj kho panidaj dukkhasamudayaj ariyasaccaj pahatabban'ti me, bhikkhave, pubbe¡Kpe¡K udapadi. 'Taj kho panidaj dukkhasamudayaj ariyasaccaj pahinan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi.

"'Idaj dukkhanirodhaj ariyasaccan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. 'Taj kho panidaj dukkhanirodhaj ariyasaccaj sacchikatabban'ti me, bhikkhave, pubbe¡Kpe¡K udapadi. 'Taj kho panidaj dukkhanirodhaj ariyasaccaj sacchikatan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi.

"'Idaj dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi. Taj kho panidaj dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccaj bhavetabban'ti me, bhikkhave, pubbe¡Kpe¡K udapadi. 'Taj kho panidaj dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccaj bhavitan'ti me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuj udapadi, banaj udapadi, pabba udapadi, vijja udapadi, aloko udapadi.

"Yavakivabca me, bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evaj tiparivattaj dvadasakaraj yathabhutaj banadassanaj na suvisuddhaj ahosi, neva tavahaj, bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya 'anuttaraj sammasambodhij abhisambuddho'ti paccabbasij.

"Yato ca kho me, bhikkhave, imesu catusu ariyasaccesu evaj tiparivattaj dvadasakaraj yathabhutaj banadassanaj suvisuddhaj ahosi, athahaj, bhikkhave, sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya 'anuttaraj sammasambodhij abhisambuddho'ti paccabbasij. banabca pana me dassanaj udapadi- 'akuppa me cetovimutti, ayamantima jati, natthidani punabbhavo"'ti. Idamavoca bhagava. Attamana pabcavaggiya bhikkhu bhagavato bhasitaj abhinandunti.

Imasmibca pana veyyakaranasmij bhabbamane ayasmato kondabbassa virajaj vitamalaj dhammacakkhuj udapadi- "yaj kibci samudayadhammaj, sabbaj taj nirodhadhamman"ti.

Pavattite ca pana bhagavata dhammacakke bhumma deva saddamanussavesuj- "etaj bhagavata baranasiyaj isipatane migadaye anuttaraj dhammacakkaj pavattitaj appativattiyaj samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin"ti. Bhummanaj devanaj saddaj sutva catumaharajika deva saddamanussavesuj- "etaj bhagavata baranasiyaj isipatane migadaye anuttaraj dhammacakkaj pavattitaj, appativattiyaj samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin"ti. Catumaharajikanaj devanaj saddaj sutva tavatijsa deva¡Kpe¡K yama deva¡Kpe¡K tusita deva¡Kpe¡K nimmanarati deva¡Kpe¡K paranimmitavasavatti deva¡Kpe¡K brahmakayika deva saddamanussavesuj- "etaj bhagavata baranasiyaj isipatane migadaye anuttaraj dhammacakkaj pavattitaj appativattiyaj samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmin"ti.

Itiha tena khanena tena muhuttena yava brahmaloka saddo abbhuggacchi. Ayabca dasasahassilokadhatu savkampi sampakampi sampavedhi, appamano ca u?aro obhaso loke paturahosi atikkamma devanaj devanubhavanti.

Atha kho bhagava imaj udanaj udanesi- "abbasi vata, bho, kondabbo, abbasi vata, bho, kondabbo"ti! Iti hidaj ayasmato kondabbassa 'abbasikondabbo' tveva namaj ahositi.