Dhaniyasutta

(Sutta-nipata, Uraga-vagga, 2)


pakkodano duddhakhiro 'ham asmi iti dhaniyo gopo
anutire mahiya samanavaso |
channa kuti ahito gini
atha ce patthayasi pavassa deva ||1||

akkodhano vigatakhilo 'ham asmi iti bhagava
anutire mahiy' ekarattivaso |
vivata kuti nibbuto gini
atha ce patthayasi pavassa deva ||2||

andhakamakasa na vijjare iti dhaniyo gopo
kacche ru.lhatine caranti gavo |
vutthim pi saheyyuj agataj
atha ce patthayasi pavassa deva ||3||

baddha hi bhisi susajkhata iti bhagava
tinno paragato vineyya oghaj |
attho bhisiya na vijjati
atha ce patthayasi pavassa deva ||4||

gopi mama assava alola iti dhaniyo gopo
digharattaj sajvasiya manapa |
tassa na sunami kibci papaj
atha ce patthayasi pavassa deva ||5||

cittaj mama assavaj vimuttaj iti bhagava
digharattaj paribhavitaj sudantaj |
papaj pana me na vijjati
atha ce patthayasi pavassa deva ||6||

attavetanabhato 'ham asmi iti dhaniyo gopo
putta ca me samaniya aroga |
tesaj na sunami kibci papaj
atha ce patthayasi pavassa deva ||7||

nahaj bhatako 'smi kassaci iti bhagava
nibbitthena carami sabbaloke |
attho bhatiya na vijjati
atha ce patthayasi pavassa deva ||8||

atthi vasa atthi dhenupa iti dhaniyo gopo
godharaniyo paveniyo pi atthi |
usabho pi gavampati ca atthi
atha ce patthayasi pavassa deva ||9||

n'atthi vassa n'atthi dhenupa iti bhagava
godharaniyo paveniyo pi n'atthi |
usabho pi gavampatidha n'atthi
atha ce patthayasi pavassa deva ||10||

khila nikhata asampavedhi iti dhaniyo gopo
dama mubjamaya nava susanthana |
na hi sakkhinti dhenupa pi chettuj
atha ce patthayasi pavassa deva ||11||

usabho-r-iva chetva bandhanani iti bhagava
nago putilataj va dalayitva |
nahaj puna upessaj gabbhaseyyaj
atha ce patthayasi pavassa deva ||12||

ninnab ca thalab ca purayanto
mahamegho pavassi tavad eva |
sutva devassa vassato
imam atthaj dhaniyo abhasatha ||13||

labha vata no anappaka
ye mayaj bhagavantaj addasama |
saranaj taj upema cakkhuma
sattha no hohi tuvam mahamuni ||14||

gopi ca ahab ca assava
brahmacariyaj sugate caramase |
jatimaranassa paraga
dukkhass' antakara bhavamase ||15||

nandati puttehi puttima iti maro papima
gomiko gohi tath' eva nandati |
upadhi hi narassa nandana
na hi so nandati yo nirupadhi ||16||

socati puttehi puttima iti bhagava
gomiko gohi tath' eva socati |
upadhi hi narassa socana
na hi so socati yo nirupadhi ti ||17||

dhaniyasuttaj nitthitaj ||