Kalama-sutta

(Avguttara-nikaya, Tika-nipata, Maha-vagga, 65)


Evaj me sutaj- ekaj samayaj bhagava kosalesu carikaj caramano mahata bhikkhusavghena saddhij yena kesaputtaj nama kalamanaj nigamo tadavasari. Assosuj kho kesamuttiya kalama- "samano khalu, bho, gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito kesamuttaj anuppatto. Taj kho pana bhavantaj gotamaj evaj kalyano kittisaddo abbhuggato- 'itipi so bhagava¡Kpe¡K sadhu kho pana tatharupanaj arahataj dassanaj hoti"'ti.

Atha kho kesamuttiya kalama yena bhagava tenupasavkamijsu; upasavkamitva appekacce bhagavantaj abhivadetva ekamantaj nisidijsu, appekacce bhagavata saddhij sammodijsu, sammodaniyaj kathaj saraniyaj vitisaretva ekamantaj nisidijsu, appekacce yena bhagava tenabjalij panametva ekamantaj nisidijsu, appekacce namagottaj savetva ekamantaj nisidijsu, appekacce tunhibhuta ekamantaj nisidijsu. Ekamantaj nisinna kho te kesamuttiya kalama bhagavantaj etadavocuj-

"Santi, bhante, eke samanabrahmana kesamuttaj agacchanti. Te sakajyeva vadaj dipenti jotenti, parappavadaj pana khujsenti vambhenti paribhavanti opapakkhij karonti. Aparepi, bhante, eke samanabrahmana kesamuttaj agacchanti Tepi sakajyeva vadaj dipenti jotenti, parappavadaj pana khujsenti vambhenti paribhavanti omakkhij karonti. Tesaj no, bhante amhakaj hoteva kavkha hoti vicikiccha- 'ko su nama imesaj bhavataj samanabrahmananaj saccaj aha, ko musa"'ti? "Alabhi vo, kalama, kavkhituj alaj vicikicchituj. Kavkhaniyeva pana vo thane vicikiccha uppanna".

"Etha tumhe, kalama, ma anussavena, ma paramparaya, ma itikiraya, ma pitakasampadanena, ma takkahetu, ma nayahetu, ma akaraparivitakkena ma ditthinijjhanakkhantiya, ma bhabbarupataya, ma samano no garuti. Yada tumhe, kalama, attanava janeyyatha- 'ime dhamma akusala, ime dhamma savajja, ime dhamma vibbugarahita, ime dhamma samatta samadinna ahitaya dukkhaya sajvattanti"'ti, atha tumhe, kalama, pajaheyyatha.

"Taj kij mabbatha, kalama, lobho purisassa ajjhattaj uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va"ti?

"Ahitaya, bhante".

"Luddho panayaj, kalama, purisapuggalo lobhena abhibhuto pariyadinnacitto panampi hanati, adinnampi adiyati, paradarampi gacchati, musapi bhanati, parampi tadatthaya samadapeti, yaj sa hoti digharattaj ahitaya dukkhaya"ti.

"Evaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, kalama, doso purisassa ajjhattaj uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va"ti?

"Ahitaya, bhante".

"Duttho panayaj, kalama, purisapuggalo dosena abhibhuto pariyadinnacitto panampi hanati, adinnampi adiyati, paradarampi gacchati, musapi bhanati, parampi tathattaya samadapeti, yaj sa hoti digharattaj ahitaya dukkhaya"ti.

"Evaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, kalama, moho purisassa ajjhattaj uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va"ti?

"Ahitaya, bhante".

"Mulho panayaj, kalama, purisapuggalo mohena abhibhuto pariyadinnacitto panampi hanati, adinnampi adiyati, paradarampi gacchati, musapi bhanati, parampi tathattaya samadapeti, yaj sa hoti digharattaj ahitaya dukkhaya"ti.

"Evaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, kalama, ime dhamma kusala va akusala va"ti?

"Akusala, bhante".

"Savajja va anavajja va"ti?

"Savajja, bhante".

"Vibbugarahita va vibbuppasattha va"ti?

"Vibbugarahita, bhante".

"Samatta samadinna ahitaya dukkhaya sajvattanti, no va? Kathaj va ettha hoti"ti.

"Samatta, bhante, samadinna ahitaya dukkhaya sajvattantiti. Evaj no ettha hoti"ti.

"Iti kho, kalama, yaj taj avocumha - 'etha tumhe, kalama! Ma anussavena, ma paramparaya, ma itikiraya, ma pitakasampadanena, ma takkahetu, ma nayahetu, ma akaraparivitakkena, ma ditthinijjhanakkhantiya, ma bhabbarupataya, ma samano no garuti. Yada tumhe kalama attanava janeyyatha- 'ime dhamma akusala, ime dhamma savajja, ime dhamma vibbugarahita, ime dhamma samatta samadinna ahitaya dukkhaya sajvattantiti, atha tumhe, kalama, pajaheyyatha'ti, iti yaj taj vuttaj, idametaj paticca vuttaj.

"Etha tumhe, kalama, ma anussavena, ma paramparaya, ma itikiraya, ma pitakasampadanena, ma takkahetu, ma nayahetu, ma akaraparivitakkena, ma ditthinijjhanakkhantiya, ma bhabbarupataya, ma samano no garuti. Yada tumhe, kalama, attanava janeyyatha- 'ime dhamma kusala, ime dhamma anavajja, ime dhamma vibbuppasattha, ime dhamma samatta samadinna hitaya sukhaya sajvattanti'ti, atha tumhe, kalama, upasampajja vihareyyatha.

"Taj kij mabbatha, kalama, alobho purisassa ajjhattaj uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya va"ti?

"Hitaya, bhante".

"Aluddho panayaj, kalama, purisapuggalo lobhena anabhibhuto apariyadinnacitto neva panaj hanati, na adinnaj adiyati, na paradaraj gacchati, na musa bhanati, na parampi tathattaya samadapeti yaj sa hoti digharattaj hitaya sukhaya"ti.

"Evaj, bhante".

"Taj kij mabbatha, kalama, adoso purisassa ajjhattaj uppajjamano uppajjati¡Kpe¡K amoho purisassa ajjhattaj uppajjamano uppajjati¡Kpe¡K hitaya sukhaya"ti.

"Evaj bhante"

"Taj kij mabbatha, kalama, ime dhamma kusala va akusala va"ti?

"Kusala bhante".

"Savajja va anavajja va"ti?

"Anavajja, bhante".

"Vibbugarahita va vibbuppasattha va"ti?

"Vibbuppasattha, bhante".

"Samatta samadinna hitaya sukhaya sajvattanti no va? Kathaj va ettha hoti"ti?

"Samatta, bhante, samadinna hitaya sukhaya sajvattanti. Evaj no ettha hoti"ti.

"Iti kho, kalama, yaj taj avocumha- 'etha tumhe, kalama! Ma anussavena, ma paramparaya, ma itikiraya, ma pitakasampadanena, ma takkahetu, ma nayahetu, ma akaraparivitakkena, ma ditthinijjhanakkhantiya, ma bhabbarupataya, ma samano no garuti. Yada tumhe, kalama, attanava janeyyatha- ime dhamma kusala, ime dhamma anavajja, ime dhamma vibbuppasattha, ime dhamma samatta samadinna hitaya sukhaya sajvattantiti, atha tumhe, kalama, upasampajja vihareyyatha'ti, iti yaj taj vuttaj idametaj paticca vuttaj.

"Sa kho so, kalama, ariyasavako evaj vigatabhijjho vigatabyapado asammulho sampajano patissato mettasahagatena cetasa ekaj disaj pharitva viharati, tatha dutiyaj, tatha tatiyaj, tatha catutthaj, iti uddhamadho tiriyaj sabbadhi sabbattataya sabbavantaj lokaj mettasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati. Karunasahagatena cetasa¡Kpe¡K muditasahagatena cetasa¡Kpe¡K upekkhasahagatena cetasa ekaj disaj pharitva viharati, tatha dutiyaj tatha tatiyaj, tatha catutthaj, iti uddhamadho tiriyaj sabbadhi sabbattataya sabbavantaj lokaj upekkhasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharati.

"Sa kho so, kalama, ariyasavako evaj averacitto evaj abyapajjhacitto evaj asajkilitthacitto evaj visuddhacitto. Tassa dittheva dhamme cattaro assasa adhigata honti. 'Sace kho pana atthi paro loko, atthi sukatadukkatanaj kammanaj phalaj vipako, athahaj kayassa bheda paraj marana sugatij saggaj lokaj upapajjissami'ti, ayamassa pathamo assaso adhigato hoti.

"'Sace kho pana natthi paro loko, natthi sukatadukkatanaj kammanaj phalaj vipako, athahaj dittheva dhamme averaj abyapajjhaj anighaj sukhij attanaj pariharami'ti, ayamassa dutiyo assaso adhigato hoti.

"'Sace kho pana karoto kariyati papaj, na kho panahaj kassaci papaj cetemi. Akarontaj kho pana maj papakammaj kuto dukkhaj phusissati'ti, ayamassa tatiyo assaso adhigato hoti.

"'Sace kho pana karoto na kariyati papaj, athahaj ubhayeneva visuddhaj attanaj samanupassami'ti, ayamassa catuttho assaso adhigato hoti.

"Sa kho so, kalama, ariyasavako evaj averacitto evaj abyapajjhacitto evaj asajkilitthacitto evaj visuddhacitto. Tassa dittheva dhamme ime cattaro assasa adhigata honti"ti.

"Evametaj, bhagava, evametaj, sugata! Sa kho so, bhante, ariyasavako evaj averacitto evaj abyapajjhacitto evaj asajkilitthacitto evaj visuddhacitto. Tassa dittheva dhamme cattaro assasa adhigata honti. 'Sace kho pana atthi paro loko, atthi sukatadukkatanaj kammanaj phalaj vipako, athahaj kayassa bheda paraj marana sugatij saggaj lokaj upapajjissami'ti, ayamassa pathamo assaso adhigato hoti.

"'Sace kho pana natthi paro loko, natthi sukatadukkatanaj kammanaj phalaj vipako, athahaj dittheva dhamme averaj abyapajjhaj anighaj sukhij attanaj pariharami'ti, ayamassa dutiyo assaso adhigato hoti.

"Sace kho pana karoto kariyati papaj, na kho panahaj- kassaci papaj cetemi, akarontaj kho pana maj papakammaj kuto dukkhaj phusissati'ti, ayamassa tatiyo assaso adhigato hoti.

"'Sace kho pana karoto na kariyati papaj, athahaj ubhayeneva visuddhaj attanaj samanupassami'ti, ayamassa catuttho assaso adhigato hoti.

"Sa kho so, bhante, ariyasavako evaj averacitto evaj abyapajjhacitto evaj asajkilitthacitto evaj visuddhacitto. Tassa dittheva dhamme ime cattaro assasa adhigata honti.

"Abhikkantaj, bhante¡Kpe¡K ete mayaj, bhante, bhagavantaj saranaj gacchama dhammabca bhikkhusavghabca. Upasake no, bhante, bhagava dharetu ajjatagge panupete saranaj gate"ti.