Khagga-visanasutta

(Sutta-nipata, Uraga-vagga, 3)


sabbesu bhutesu nidhaya dandaj
avihethayaj abbataram pi tesaj |
na puttam iccheya kuto sahayaj
eko care khaggavisanakappo ||1||

sajsaggajatassa bhavati sneho
snehanvayaj dukkham idam pahoti |
adinavaj snehajaj pekkhamano
eko care khaggavisanakappo ||2||

mitte suhajje anukampamano
hapeti atthaj patibaddhacitto |
etaj bhayaj santhave pekkhamano
eko care khaggavisanakappo ||3||

vajso visalo va yatha visatto
puttesu daresu ca ya apekha |
vajsaka.liro va asajjamano
eko care khaggavisanakappo ||4||

migo arabbamhi yatha abaddho
yenicchakaj gacchati gocaraya |
vibbu naro seritaj pekkhamano
eko care khaggavisanakappo ||5||

amantana hoti sahayamajjhe
vase thane gamane carikaya |
anabhijjhitaj seritaj pekkhamano
eko care khaggavisanakappo ||6||

khidda rati hoti sahayamajjhe
puttesu ca vipulaj hoti pemaj |
piyavippayogaj vijigucchamano
eko care khaggavisanakappo ||7||

catuddiso appatigho ca hoti
santussamano itaritarena |
parissayanaj sahita achambhi
eko care khaggavisanakappo ||8||

dussavgaha pabbajita pi eke
atho gahattha gharam avasanta |
appossukko paraputtesu hutva
eko care khaggavisanakappo ||9||

oropayitva gihivyabjanani
sajsinapatto yatha kovi.laro |
chetvana viro gihibandhanani
eko care khaggavisanakappo ||10||

sace labhetha nipakaj sahayaj
saddhijcaraj sadhuvihari dhiraj |
abhibhuyya sabbani parissayani
careyya ten' attamano satima ||11||

no ce labhetha nipakaj sahayaj
saddhijcaraj sadhuvihari dhiraj |
raja va ratthaj vijitaj pahaya
eko care khaggavisanakappo ||12||

addha pasajsama sahayasampadaj
settha sama sevitabba sahaya |
ete aladdha anavajjabhoji
eko care khaggavisanakappo ||13||

disva suvannassa pabhassarani
kammaraputtena sunitthitani |
sajghattamanani duve bhujasmij
eko care khaggavisanakappo ||14||

evaj dutiyena saha mam' assa
vacabhilapo abhisajjana va |
etaj bhayaj ayatij pekkhamano
eko care khaggavisanakappo ||15||

kama hi citra madhura manorama
viruparupena mathenti cittaj |
adinavaj kamagunesu disva
eko care khaggavisanakappo ||16||

iti ca gando ca upaddavo ca
rogo ca sallab ca bhayab ca m' ettaj |
etaj bhayaj kamagunesu disva
eko care khaggavisanakappo ||17||

sitab ca unhab ca khudaj pipasaj
vatatape dajsasirijsape ca |
sabbani p' etani abhisambhavitva
eko care khaggavisanakappo ||18||

nago va yuthani vivajjayitva
sabjatakhandho padumi ularo |
yathabhirantaj vihare arabbe
eko care khaggavisanakappo ||19||

atthana taj sajganikaratassa
yam phassaye samayikaj vimuttij |
adiccabandhussa vaco nisamma
eko care khaggavisanakappo ||20||

ditthivisukani upativatto
patto niyamaj patiladdhamaggo |
uppannabano 'mhi anabbaneyyo
eko care khaggavisanakappo ||21||

nillolupo nikkuho nippipaso
nimmakkho niddhantakasavamoho |
nirasayo sabbaloke bhavitva
eko care khaggavisanakappo ||22||

papaj sahayaj parivajjayetha
anatthadassij visame nivitthaj |
sayaj na seve pasutaj pamattaj
eko care khaggavisanakappo ||23||

bahussutaj dhammadharaj bhajetha
mittaj u.laraj patibhanavantaj |
abbaya atthani vineyya kajkhaj
eko care khaggavisanakappo ||24||

khiddaj ratij kamasukhab ca loke
analajkaritva anapekkhamano |
vibhusanatthana virato saccavadi
eko care khaggavisanakappo ||25||

puttab ca daraj pitarab ca mataraj
dhanani dhabbani ca bandhavani ca |
hitvana kamani yathodhikani
eko care khaggavisanakappo ||26||

savgo eso parittam ettha sokhyaj
app'assado dukkham ettha bhiyyo |
ga.lo eso iti batva mutima
eko care khaggavisanakappo ||27||

sandalayitva sajyojanani
jalaj va bhetva salil'ambucari |
aggi va daddhaj anivattamano
eko care khaggavisanakappo ||28||

okkhittacakkhu na ca padalolo
guttindriyo rakkhitamanasano |
anavasutto aparidahyamano
eko care khaggavisanakappo ||29||

oharayitva gihivyabjanani
sajchinnapatto yatha parichatto |
kasayavattho abhinikkhamitva
eko care khaggavisanakappo ||30||

rasesugedhaj akaraj alolo
anabbaposi sapadanacari |
kulekule appatibaddhacitto
eko care khaggavisanakappo ||31||

pahaya pabcavaranani cetaso
upakkilese vyapanujja sabbe |
anissito chetva sinehadosaj
eko care khaggavisanakappo ||32||

vipitthikatvana sukhaj dukhab ca
pubbe va ca somanadomanassaj |
laddhan' upekhaj samathaj visuddhaj
eko care khaggavisanakappo ||33||

araddhaviriyo paramatthapattiya
alinacitto akusitavutti |
da.lhanikkamo thamabalupapanno
eko care khaggavisanakappo ||34||

patisallanaj jhanam aribcamano
dhammesu niccaj anudhammacari |
adinavaj sammasita bhavesu
eko care khaggavisanakappo ||35||

tanhakkhayaj patthayaj appamatto
anelamugo sutava satima |
sajkhatadhammo niyato padhanava
eko care khaggavisanakappo ||36||

siho va saddesu asantasanto
vato va jalamhi asajjamano |
padumaj va toyena alippamano
eko care khaggavisanakappo ||37||

siho yatha dathabali pasayha
raja miganaj abhibhuyyacari |
sevetha pantani senasanani
eko care khaggavisanakappo ||38||

mettaj upekhaj karunaj vimuttij
asevamano muditab ca kale |
sabbena lokena avirujjhamano
eko care khaggavisanakappo ||39||

ragab ca dosab ca pahaya mohaj
sandalayitva sajyojanani |
asantasaj jivitasajkhayamhi
eko care khaggavisanakappo ||40||

bhajanti sevanti ca karanattha
nikkarana dullabha ajja mitta |
attatthapabba asuci manussa
eko care khaggavisanakappo ||41||

khaggavisanasuttaj nitthitaj ||