1. pronoun "I" (aham-):

  Sg. Pl.
Nom. ahaj mayaj/amhe
Acc. maj/mamaj amhe/asme/amhakaj/
asmakaj/no
Gen. mama/mayhaj/mamaj/
amhaj/me
amhakaj/asmakaj/
amhaj/no
Dat. mama/mayhaj/mamaj/
amhaj/me
amhakaj/asmakaj/
amhaj/no
Ins. maya/me amhehi/amhebhi/no
Abl. maya amhehi/amhebhi
Loc. mayi amhesu