16. pronoun "which one " (katama-, n.):

  Sg. Pl.
Nom. katamaj/katamad katamani
Acc. katamaj/katamad katamani
Gen. katamassa katamesaj/katamesanaj
Dat. katamassa katamesaj/katamesanaj
Ins. katamena katamehi/katamebhi
Abl. katamamha/katamasma katamehi/katamebhi
Loc. katamamhi/katamasmij katamesu