17. pronoun "which one " (katama-, f.):

  Sg. Pl.
Nom. katama katama/katamayo
Acc. katamaj katama/katamayo
Gen. katamassa/katamassaya/
katamissa/katamissaya
katamasaj/katamasanaj
Dat. katamassa/katamassaya/
katamissa/katamissaya
katamasaj/katamasanaj
Ins. katamaya/katamassa/katamassaya/
katamissa/katamissaya
katamahi/katamabhi
Abl. katamaya/katamassa/katamassaya/
katamissa/katamissaya
katamahi/katamabhi
Loc. katamasaj/katamayaj/
katamissaj/katamassaj
katamasu