18. pronoun "who" (ko, m.):

  Sg. Pl.
Nom. ko ke
Acc. kaj ke
Gen. kassa/kissa kesaj/kesanaj
Dat. kassa/kissa kesaj/kesanaj
Ins. kena kehi/kebhi
Abl. kamha/kasma kehi/kebhi
Loc. kamhi/kasmij/
kimhi/kismij
kesu