20. pronoun "who" (ka, f.):

  Sg. Pl.
Nom. ka ka/kayo
Acc. kaj ka/kayo
Gen. kassa kasaj/kasanaj
Dat. kassa kasaj/kasanaj
Ins. kaya kahi/kabhi
Abl. kaya kahi/kabhi
Loc. kassaj/kayaj/
kassa/kaya
kasu