Optative


Terminations:

parassapada:

  Sg. Pl.
1. -eyyami/-emi/-eyyaj -eyyama/-ema
2. -eyyasi/-esi/-eyya -eyyatha/-etha
3. -eyya/-e/-eyyati -eyyuj

attanopada:

  Sg. Pl.
1. -e -ema/-eyyamhe
2. -e/-etho -etha/-eyyavho
3. -e/-etha -eraj

Verb vad- (to speak):

parassapada:

  Sg. Pl.
1. vadeyyami/vademi/vadeyyaj vadeyyama/vadema
2. vadeyyasi/vadesi/vadeyya vadeyyatha/vadetha
3. vadeyya/vade/vadeyyati vadeyyuj

attanopada:

  Sg. Pl.
1. vadeyyaj/vade vadeyyamhe
2. vadetho/vade vadeyyavho
3. vadetha/vade vaderaj

Verb labh- (receive, obtain):

  Sg. Pl.
1. labheyyami/labhemi/labheyyaj labheyyama/labhema
2. labheyyasi/labhesi/labheyya labheyyatha/labhetha
3. labheyya/labhe/labheyyati labheyyuj

Verb bhu- (to be):

  Sg. Pl.
1. bhaveyyami/bhaveyyaj bhaveyyama
2. bhaveyyasi/bhaveyya bhaveyyatha
3. bhaveyya/bhaveyyati bhaveyyuj