Present Indicative


Terminations:

parassapada:

  Sg. Pl.
1. -mi/-j -ma
2. -si -tha
3. -ti -anti

attanopada:

  Sg. Pl.
1. -e -mhe/-mhase
2. -se -vhe
3. -te -ante/-re

Verb vad- (to speak):

parassapada:

Sg. Pl.
1. vadami vadama
2. vadasi vadatha
3. vadati vadanti

attanopada:

  Sg. Pl.
1. vade vadamhe/vadamhase
2. vadase vadavhe
3. vadate vadante/vadare

Verb labh- (obtain, receive):

  Sg. Pl.
1. labhami labhama
2. labhasi labhatha
3. labhati labhanti

Verb as- (to be):

  Sg. Pl.
1. asmi/amhi asma/amha
2. asi attha
3. atthi santi

Verb bhu- (to be):

  Sg. Pl.
1. homi homa
2. hosi hotha
3. hoti honti

Causative of the verb bhu- (to increase, develop):

  Sg. Pl.
1. bhavemi bhavema
2. bhavesi bhavetha
3. bhaveti bhaventi

Verb kar- (to do):

  Sg. Pl.
1. karomi karoma
2. karosi karotha
3. karoti karonti