DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

DHARMAPADA

Komparativní studie pálijské
a gándhárské verze textu

 

Miroslav ROZEHNAL,
Praha, červenec 1995


 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto práci zpracoval sám
a jen s použitím uvedené literatury.

V Praze, 15. 7. 1995

 

Miroslav Rozehnal

 

 

p. 3

OBSAH:

I) Seznam použitých zkratek - str. 5
II) Úvod - str. 6
III) Co je to Dharmapada - str. 8
-1) K etymologii slova Dharmapada - str. 8
-2) Struktura Dharmapady - str. 9
    a) Lidské dobro tady a teď - str. 10
    b) Zajištĕní dobrého příštího života - str. 10
    c) Nejvyšší cíl - str. 11
IV) Pálijská Dhammapada - str. 13
-1) Dĕlení veršů PDHP do kapitol - str. 14
-2) Dĕlení po delkové stránce - str. 15
-3) Dĕlení po významové a formální stránce - str. 15
V) Gándhárská Dharmapada - str. 17
-1) Způsob nalezení rukopisu - str. 18
-2) Pravdĕpodobné dĕlení GDHP - str. 19
    a) Rozmístĕní kapitol - str. 20
    b) Předpokládaný počet veršů - str. 21
-3) Významová a formální stránka - str. 22
VI) Jiné dochované verze Dharmapady - str. 24
-1) Udānavarga- str. 24
-2) Další sanskrtská verze - str. 25
-3) Čínské verze - str. 26
    a) Fa-chü-ching - str. 26
    b) Fa-chü-p'i-yü-ching - str. 27
    c) Ch'u-yao-ching - str. 27
    d) Fa-chi-yao-sung-ching - str. 27
    e) Nedochované čínské verze - str. 27

 

p. 4

-4) Stručný přehled všech verzí - str. 28
VII) Porovnání gándhárské a pálijské Dharmapady - str. 29
-1) Skupiny podle stupňů rozdílnosti a dĕlení veršů v nich - str. 29
    a) Verše PDHP a GDHP jsou naprosto shodné - str. 30
    b) Jsou skoro stejné (rozdíl nehraje roli) - str. 31
    c) GDHP verš je smĕsí nĕkolika veršů z PDHP - str. 33
    d) GDHP verš je zkrácený PDHP verš - str. 33
    e) Dva GDHP verše jsou rozšířením jednoho PDHP verše - str. 34
    f) Nelze s jistotou vysoudit rozdíl či shodu (je zachováno málo GDHP textu) - str. 35
    g) Mezi GDHP a PDHP je jistá podobnost (např. jen nĕkolik řádků či frází) - str. 37
    h) GDHP se nĕjak liší od PDHP, ale nelze z toho vysoudit školu, ke které GDHP patří - str. 38
    i) Rozdíl je takového druhu, že lze uvažovat o škole - str. 41
-2) Shrnutí - str. 43
VIII) Závĕr - str. 46
IX) Vybraná bibliografie - str. 47
X) Příloha: Paralelní překlad relevantních veršů z GDHP a PDHP - str. 52

 

p. 5

I) Seznam použitých zkratek.

Acc.Sg.: akusativ singuláru
AMg.: ardhamāgadhī
bhskt.: buddhistický hybridní sanskrt
Div.: Divyāvadāna
F.E.: Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (EDGERTON)
gāndh.: gāndhārī
GDHP: Gándhárská Dharmapada (BROUGH)
Inst.Pl.: instrumentál plurálu
Jāt.: Jātaka
JāTM.: Jātakamālā
Loc.Pl.: lokativ plurálu
M.W.: Sanskrit-English Dictionary (MONIER-WILLIAMS)
Mv.: Mahāvastu
N.Sg.: nominativ singuláru
pā: pāḷi
PDHP: Pálijská Dhammapada (různé edice)
PTSD: Pali Text Society Dictionary (RHYS-DAVIDS & STEDE)
RV: Rgveda
Sam.: Saṃyutta-nikāya
skt.: sanskrt
Therī.: Therīgāthā
tib.: tibetština
tib.Uv.: tibetský překlad Udánavargy
Uv.: Udānavarga

 

p. 6

II) Úvod.

    Pro buddhologická studia má velký význam podrobný průzkum nejranĕjšího období vývoje tohoto naboženství (můžeme-li ho tak nazývat), to jest období zhruba posledních pĕti set let před naším letopočtem. Bylo to totiž právĕ v této převratné dobĕ, kdy byly položeny myšlenkové základy všech filosofických buddhistických škol, které se pozdĕji rozvíjely jak na území Indie, tak mimo tento prostor. Všechny tyto pozdĕjší smĕry a názory více či ménĕ přímo navazují na nĕkterou z tradičních dvaceti šesti raných škol.

    Jedním ze způsobů takového průzkumu je komparativní studium různých verzí nejznámĕjších buddhistických textů. Důkladným překladem a podrobným porovnáním nĕkolika takovýchto verzí lze například s vysokou mírou pravdĕpodobnosti odhadnout, k jaké škole ta která verze asi patří (není-li to ovšem známo s jisttou, jako například v případĕ jednoho ze zde porovnávaných textů). Díky tomu pak také můžeme doplnit naše znalosti o tom, v čem se jednotlivé školy shodovaly či lišily.

    Jedním z takovýchto textů je i sbírka krátkých veršů s filosofickým či mravnĕ-naučným obsahem, známá jako Dharmapada. [1a] Tato sbírka se zachovala v mnoha různých verzích, z nichž bohužel ne všechny jsou dochovány úplnĕ (výčet a podrobnĕjší popis dochovaných verzí viz. dále).

    V této práci se budeme z nedostatku místa zabývat jen dvĕma z nich, Dhammapadou v jazyce pāḷi, která patří k tzv. théravádové škole buddhismu (jak je dnes zastoupena zejména na Šrí Lance a v Jihovychodní Asii) a Dharmapadou v gándhárském prákrtu, jejíž rukopis byl nalezen ve Střední Asii. Nicménĕ na místech, kde by mohlo přihlédnutí k jiné známé verzi vnést


1a. Vĕtšinou se snažím v celém textu používat sanskrtský termín Dharmapada (který je navíc také gándhárským názvem textu). Pálijské slovo Dhammapada používám jen tehdy, jde-li přímo o pálijskou Dhammapadu. Za možnou nedůslednost se samozřejmĕ omlouvám.

 

p. 7

svĕtlo do porovnávání obou našich verzí (tj. objasnit nĕkterý obskurní gramatický tvar či odhadnout původnĕjší znĕní verše), je takové přihlédnutí provedeno, a to zejména k sanskrtskému textu Udānavarga (resp. nĕkdy k jeho tibetskému překladu), který přes svůj odlišný název je v podstatĕ také jednou z verzí Dharmapady.

    V úvodu této práce je obecný literární a filosofický popis Dharmapady (založený na lépe dochované z obou verzí, pálijském textu). Následuje stručná historie a popis obou verzí ve vzájemném kontrastu. Dále je uvedeno i krátke shrnutí všech jiných dochovaných verzí Dharmapady.

    Hlavní částí této práce je porovnání veršů, které mají svou paralelu v obou textech. Všechny takové verše jsou v příloze uvedeny ve svém příslušném originále i v českém překladu. Dvojice veršů jsou potom roztřídĕny do různých skupin podle stupnĕ vzájemné podobnosti.

    Na závĕr je učinĕn pokus o vyslovení hypotézy o možné příslušnosti gándhárské Dharmapady k nĕjaké známé rané buddhistické škole na základĕ předešlé komparace s pálijskou verzí.

    Samozřejmĕ, tato práce je velmi limitovaná a úzce zamĕřená. Mnohem vĕtší význam by mĕla kompletní filologická i filosofická komparace všech dochovaných verzí Dharmapady. Bohužel, předepsaný rozsah této práce tak širokou komparaci neumožňuje, nehledĕ k tomu, že autor v podstatĕ neovládá ani tibetštinu ani klasickou čínštinu. Jsem si vĕdom toho, že tento fakt činí zde předkládané porovnání gándhárské a pálijské verze velmi diskutabilním, zejména pokud jde o vyslovené hypotézy. Jsou zde však, doufám, aspoň položeny základy pro možné pozdĕjší hlubší zkoumání.

 

p. 8

III) Co je to Dharmapada.

    Už od dob, kdy byl v západních zemích "objeven" buddhismus, poutá na sebe Dharmapada velkou pozornost všech, kteří se o tento náboženskofilosofický smĕr nĕjak zajímají. Byla mnohokráte přeložena do všech možných svĕtových jazyků, bývá používána jako zdroj základního poučení o filosofii buddhismu, velmi často je též oslavována za svou literární úroveň. [2a]

    Nejvíce z této "slávy" na sebe strhává pálijská Dhammapada. Důvodů pro tento fakt je hned nĕkolik. Přednĕ, pálijské texty byly jedny z prvních, se kterými se západní vĕdci začali seznamovat. Dále, právĕ pálijská Dhammapada je (v nĕkterém indickém jazyce) jako jediná zachována celistvá. V neposlední řadĕ k velké oblibĕ pálijské verze jistĕ přispívá to, že škola Theravāda, k níž tento text patří, je hodnĕ rozšířena v Asii i na západĕ, tudíž má text podporu živé tradice.

    Z tĕchto důvodů i to, co bude řečeno v této kapitole o Dharmapadĕ, se bude, pokud nebude řečeno jinak, týkat verze pálijské.

 

-1) K etymologii slova Dharmapada.

    Pálijské kompositum Dhammapada (v skt. Dharmapada) se skládá ze dvou slov: dhamma- a pada-.

    Slovo dhamma- je dovozeno od pā. kořene dha- (skt. dhṛ-), který má základní význam "držet". Etymologicky je dhamma- tedy podle toho nĕco,


2a. Jednou z jediných výjimek je tu Brough, který kritizuje (BROUGH str. xvii - xviii) Dharmapadu za její literární úroveň. Domnívám se, že neprávem. Zapomíná, že Dharmapada je jedním z nejranĕjších indických literárních pokusů mimo védskou literaturu. V tomto svĕtle se mi zdá chvála literarní úrovnĕ Dharmapady jako oprávnĕná.

 

p. 9

"co drží". [3a] V buddhismu má toto slovo nĕkolik významů. Jeden je obecný: dhamma pak je "vĕc" či "jev". Druhý, o který jde zde, je konkrétní, označuje se tak Buddhovo učení (v tom případĕ se pak slovo píše s velkým písmenem, Dhamma).

    Slovo pada- je pak jeden z tĕch termínů, které mají velké množství významů. Může tak znamenat: noha, krok, stopa, stezka, místo, pozice, případ, část, element, slovo, verš, vĕta - abychom vyjmenovali ty nejhlavnĕjší.

    Z toho pak také vyplývá velká variabilita překladů slova Dharmapada. První část komposita potíže nedĕlá, ale podle toho, pro jaký překlad slova pada se překladatel rozhodne, můžeme vidĕt Slovo nauky, Verš nauky, Stezka nauky, Pokladnice nauky, Stopa nauky, ba vidĕl jsem i podivný překlad Noha nauky.

 

-2) Struktura Dharmapady.

    Dharmapada je velmi nesourodou sbírkou krátkých veršů s mravnĕ naučným či filosofickým významem. Tyto verše jsou třídĕny do kapitol na základĕ různých klíčů - nĕkdy tématicky (tak verše, zařazené v kapitole Brāhmaṇa, popisují buddhistické představy o tom, jak by se mĕl chovat duchovnĕ vyspĕlý človĕk), nĕkdy jen na základĕ výskytu jistého slova v daném verši (například verše, zařazené v kapitole Tisíc se sobĕ navzájem podobají jen tím, že je v nich nĕkde tato číslovka použita).


3a. Český indolog Vladimír Miltner překládá nĕkdy slovo dhamma (dharma) jako "držmo", což sice lingvisticky odpovídá původnímu tvaru, nicménĕ to dle mého názoru českému čtenáři nedává žádný smysl.

 

p. 10

    Ani svou úrovní vhledu nejsou všechny verše jednotné. Najdeme zde jak filosoficky jednoduché poučky o správném chování, tak ty nejhlubší úvahy o podstatĕ svĕta.

    Obvykle se v Dharmapadĕ rozeznávají tři úrovnĕ (které odpovídají třem základním rovinám buddhismu obecnĕ:

 

a) Lidské dobro tady a teď.

    Tato základní úroveň se soustřeďuje na zajištĕní okamžitého lidského štĕstí a pohody, na dobré mezilidské vztahy, na prospĕch celé společnosti. Tato úroveň je vlastnĕ shodná s obdobnou úrovní u všech ostatních svĕtových náboženství. [4a] Jsme tedy nabádáni k vzdání se špatných skutků, ať už jsou konány tĕlem, řečí nebo myslí, k očistĕ mysli, k sebekontrole. Velkou roli zde hraje karmický zákon, který leží v pozadí všech tĕchto veršů.

 

b) Zajištĕní dobrého příštího života.

    Tato úroveň tĕsnĕ navazuje na předchozí. V důsledku správného chování (tj. dobré karmy) lze očekávat dobré příští zrození, ať už v početných nebeských svĕtech či opĕt mezi lidmi. Činy špatné pak samozřejmĕ vedou ke stavům strasti, do různých pekel či mezi zvířata. Důležité je pochopení, že žádné z tĕchto stavů nejsou stálé, ale pomíjející. Jejich dosažení není cílem buddhismu a ulpívání na nich je dokonce brzdou dalšího pokroku.


4a. Jiná je snad jen v tom, že je osvobozena od teistického zakotvení, které je v jiných náboženstvích více či ménĕ přítomno. V buddhismu je založena na dvou okamžitĕ a přímo ovĕřitelných základech: vlastní štĕstí a klid a prospĕch ostatních členů společnosti.

 

p. 11

c) Nejvyšší cíl.

    Třetí úroveň je ostře odlišena od obou předchozích. Zde jde skutečnĕ o dosažení cíle, osvobození mysli. Zde už není kladen důraz na šťastné příští zrození, ani na konání dobra. Človĕk osvobozený koná totiž dobře sám od sebe. Naopak ulpívání na konání dobra by se mohlo stát také překážkou na cestĕ k tomuto osvobození. Velmi zhruba by se dalo říct, že zatímco první dvĕ úrovnĕ jsou mínĕny spíše pro laické následovníky (kteří se nemohou nebo nechtĕjí plnĕ vĕnovat dosažení nejvyššího cíle a prozatím se spokojují s prvními dvĕma), třetí úroveň je zde pro ty, kteří se rozhodli svĕtský život opustit a vĕnovat se dosažení osvobození mysli "na plný úvazek", tj. pro mnichy a mnišky.

 

    Rozdĕlení veršů do tĕchto tří skupin se vůbec nemusí krýt s jejich filosofickou hloubkou. Často vidíme verše, které bychom zařadili do první skupiny, ale sdĕlují nám překvapivĕ hluboký vnor do reality svĕta a naopak verš, který popisuje arahata, človĕka probuzeného, nemá filosofický význam prakticky žádný.

    Ani po stránce literární nelze mluvit o nĕjaké jednotĕ veršů Dharmapady. Mistrné obrazy, popisy, přirovnání a vazby se střídají s velmi diletantskými pokusy o literární tvorbu. Tato skutečnost se promítá i na úroveň metrickou. Nĕkteré verše zachovávají úzkostlivĕ svou metrickou strukturu, zatímco jiné jsou defektivní tak, že snad ani nelze mluvit o nĕjaké náhodĕ či chybách opisovačů.

 

p. 12

    Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že Dharmapada není zřejmĕ dílem jednoho autora (i když ji tradice samozřejmĕ připisuje Buddhovi). Sbírka byla editory složena z různých veršů: nĕkteré z nich zřejmĕ pronesl sám Buddha, nĕkteré mohou pocházet od jeho žáků, jiné jsou celoindickým majetkem - buď jsou natolik obecné, že se hodí do každého indického (a nejen indického) náboženství, nebo mají jistý velmi průhledný buddhistický háv. Mnoho veršů z Dharmapady také nalezneme v nebuddhistických dílech, například v Mahábháratĕ (to samozřejmĕ v žádném případĕ nedokazuje původnost té či oné verze, je to jen důkaz toho, jak si různé školy navzájem "vypůjčovaly" ze svých nauk).

 

p. 13

IV) Pálijská Dhammapada.

    Dhammapada v jazyce pāḷi [5a] patří k théravádové škole buddhismu. Tato škola je nejstarší dochovanou formou buddhismu, i když patrnĕ není přímou dĕdičkou Buddhova učení, jak ona sama tvrdí. Nicménĕ je pro své stáří dosti spolehlivým pramenem nejstarších buddhistických nauk a představ.

    Je samozřejmĕ témĕř nemožné určit, kdy pálijská Dhammapada vznikla. Podle théravádové tradice došlo k redakci celého kánonu hned na prvním koncilu, který se konal v roce Buddhovy smrti (tedy asi nĕkdy v šestém či pátém století před n.l.). Je ale témĕř jisté, že i pozdĕji docházelo k nĕjakým "redakčním úpravám", jak ve způsobu řazení textů, tak v textech samých. [6a] Obvykle se za vznik definitivní podoby théravádového kánonu pokládá třetí koncil, který se konal za panování krále Ašóky a pod jeho patronací nĕkdy ve třetím století před n.l. K prvnímu zapsání pak došlo v prvním století před n.l. na Šrí Lance.

    Kánon posvátných písem théravádové školy je jediným úplnĕ dochovaným buddhistickým kánonem v nĕkterém indickém jazyce. Nazývá se Ti-piṭaka (Tři koše). Jedním z tĕchto "košů" je Sutta-piṭaka (Koš rozprav), obsahující vĕtšinu kázání a proslovů, tradičnĕ připisovaných Buddhovi. Tato piṭaka má pak nĕkolik oddílů (tzv. nikāya), z nichž Khuddaka-nikāya (Oddíl drobností) je jakousi kolekcí kratších prací, které nebylo možno zařadit do žádného jiného oddílu. A právĕ sem mimo jiné patří i Dhammapada.


5a. Jeden z nejstarších tzv. prákrtů, jazyků, kterými se mluvilo v severní Indii nĕkolik set let kolem přelomu letopočtu.
6a. Došlo určitĕ k vĕtšímu zfrázování textů, aby byla usnadnĕna jejich memorizace. Dále bylo zrušeno staré dĕlení kánonu, o kterém se mluví v nejstarších dobách a bylo přijato dĕlení nové, na "Tři koše".

 

p. 14

    Pálijská Dhammapada má čtyřista dvacet tři verše, které jsou rozdĕleny do dvaceti šesti kapitol. Rozdĕlení je provedeno takto:

 

-1) Dĕlení veršů pálijské Dhammapady do kapitol.

1. Yamaka-vagga (Kapitola dvojic) verše 1.-20. (20 ks)
2. Appamāda-vagga (Kapitola svĕdomitosti) 21.-32. (12)
3. Citta-vagga (Kapitola mysli) 33.-43. (11)
4. Puppha-vagga (Kapitola kvĕtu) 44.-59. (16)
5. Bāla-vagga (Kapitola hlupáka) 60.-75. (16)
6. Paṇḍita-vagga (Kapitola mudrce) 76.-89. (14)
7. Arahanta-vagga (Kapitola dokonalého) 90.-99. (10)
8. Sahassa-vagga (Kapitola tisíce) 100.-115. (16)
9. Pāpa-vagga (Kapitola zla) 116.-128. (13)
10. Daṇḍa-vagga (Kapitola trestu) 129.-145. (17)
11. Jarā-vagga (Kapitola stáří) 146.-156. (11)
12. Atta-vagga (Kapitola "sebe") 157.-166. (10)
13. Loka-vagga (Kapitola svĕta) 167.-178. (12)
14. Buddha-vagga (Kapitola Probuzeného) 179.-196. (18)
15. Sukha-vagga (Kapitola štĕstí) 197.-208. (12)
16. Piya-vagga (Kapitola náklonnosti) 209.-220. (12)
17. Kodha-vagga (Kapitola hnĕvu) 221.-234. (14)
18. Mala-vagga (Kapitola nečistoty) 235.-255. (21)
19. Dhammaṭṭha-vagga (Kapitola spravedlivého) 256.-272. (17)
20. Magga-vagga (Kapitola cesty) 273.-289. (17)
21. Pakiṇṇaka-vagga (Kapitola rozmanitých) 290.-305. (16)
22. Niraya-vagga (Kapitola pekla) 306.-319. (14)

 

p. 15

23. Nāga-vagga (Kapitola slona) 320.-333. (14)
24. Taṇhā-vagga (Kapitola žíznĕ) 334.-359. (26)
25. Bhikkhu-vagga (Kapitola mnicha) 360.-382. (23)
26. Brāhmaṇa-vagga (Kapitola bráhmana) 383.-423. (41)

 

-2) Dĕlení po délkové stránce.

    Na první pohled lze vidĕt, že délka kapitol je velmi nestejnomĕrná. Po délkové stránce to vypadá, jakoby po první kapitole začal redaktorům "docházet dech", takže kapitoly jsou kratší, a ten potom dohnali až ke konci sbírky, kde najednou kapitoly opĕt nabývají na délce.

 

-3) Dĕlení po významové a formální stránce.

    O rozdĕlení významovém jsem se zmínil v předešlé kapitole - je značnĕ nesourodé. Tak v první kapitole (Yamaka-vagga) jsou dvojice veršů, které na sebe nĕjak navazují či popisují dva opačné stavy mysli. Ale najdeme zde i verše, jejichž návaznost je přinejmenším sporná a naopak v jiných kapitolách jsou dvojice veršů, které by spíše mĕly patřit sem.

    Ve čtvrté kapitole (Puppha-vagga) jsou sebrány verše, v nichž se vyskytuje slovo "kvĕt". Na tom, v jakém významu je slovo použito, už redaktorům nezáleželo. Jediným pojítkem veršů z této kapitoly je tedy skutečnĕ jen ono slovo "kvĕt".

    Toto kritérium při výbĕru veršů bylo pak použito i u nĕkolika jiných kapitol - například Sahassa-vagga, Atta-vagga, Daṇḍa-vagga, Loka-vagga a jiné.

 

p. 16

    Dvacátá první kapitola (Pakiṇṇaka-vagga) obsahuje verše, které nebylo při nejlepší vůli redaktorů možno umístit nĕkam jinam.

    Celkovĕ se v tĕchto případech zdá, jakoby redaktorem byl počítač s jednoduchým prográmkem typu "najdi a přesuň". Najdeš-li ve verši slovo "tisíc", přesuň jej do kapitoly "Tisíc". Najdeš-li slovo "kvĕt", bude verš obsahovat kapitola "Kvĕt" a tak dále.

    Na druhou stranu je nutno říci, že nĕkteré kapitoly jsou kompaktnĕjší. Například pátá a šestá kapitola (Bāla-vagga a Paṇḍita-vagga), které popisují hlupáka a mudrce, nám celkem komplexnĕ vykreslují všechny vlastnosti, které příslušný človĕk má, skutky které dĕlá, úvahy, které se mu honí hlavou a podobnĕ.

    Nejlepším příkladem tĕchto "kompaktních kapitol" je poslední, Brāhmaṇa-vagga. Zde (přes nĕkolik náhodných veršů, zanesených zde oním "počítačovým" způsobem) má vĕtšina veršů skutečný jednotící prvek, závĕrečnou frázi "toho já nazývám bráhmanem", když byl před tím v prvních dvou třetinách verše podán výčet vlastností a skutků pravého bráhmana.

 

    Řečeno tedy v kostce, je pálijská Dhammapada sbírkou, jejíž nesourodost je jen podtrhována tím, že nĕkteré její části mají pravidelnou vnitřní strukturu.

 

p. 17

V) Gándhárská Dharmapada.

    Druhou verzí, se kterou jsem pracoval, je Dharmapada v prákrtu gāndhārī, psaná písmem kharoṣṭhī. Tímto jazykem se mluvilo v severozapadní Indii, v oblasti, které se říkalo Gandhāra. To byla tradičnĕ oblast, kudy do Indie pronikaly cizí vlivy a odkud se naopak vlivy indické dostávaly do střední Asie.

    Pokud nebylo dost dobře možné datovat pálijskou Dhammapadu, je to v případĕ gándhárské Dharmapady možné ještĕ ménĕ. Jen velmi málo lidí se dosud zabývalo touto otázkou nebo historī písma kharoṣṭhī. Na základĕ obecné komparace s jinými nálezy tohoto písma [7a] se však zdá, že písmo našeho rukopisu se nejvíce blíží druhu písma, kterým je popsáno tzv. Kurramské pouzdro a Wardacká váza. Tyto předmĕty se dají bĕžnými metodami datovat zhruba do druhého století n.l. Z toho vychází i pravdĕpodobné datování našeho rukopisu do přibližnĕ tohoto období. Obecný konsensus je určitĕ ten, že manuskript gándhárské Dharmapady je nejstarší dnes známá ukázka indického textu. [8a]


7a. Jedná se o pomĕrnĕ málo nálezů. Jsou to Ašókovy nápisy v Shahbazgarhi a Mansehře, nĕkolik pozdních krátkých nápisů, které se obvykle datují mezi první století před n.l. a druhé stoleti n.l., nĕkolik mincí s nápisy v tomto písmu a sbírku oficiálních dokumentů z různých míst v Čínském Turkestánu, zejména místa zvaného Niya. Dale je to Kurramské pouzdro, které je datováno do roku 20 Kaniškovy éry, a nese nápis o tom, že v jistém klášteře školy Sarvāstivāda byly uloženy ostatky. Konečnĕ se našla Wardacká váza z roku 51 Kaniškovy éry, připomínající svým nápisem vybudování kláštera školy Mahāsaṅghika.
8a. BROUGH str. 1.

 

p. 18

-1) Způsob nalezení rukopisu.

    Jediný existující (a neúplný, jak uvidíme za chvíli) rukopis gándhárské Dharmapady byl také nalezen mimo indickou půdu, a to právĕ ve střední Asii.

    Jednu část získali v Khotánu francouzští cestovatelé MM. Dutreuil de Rhins a Grenard. Avšak po jejich návratu zůstal manuskript po pĕt let (!) nepovšimut. Až v roce 1897 jej Grenard (když znovu třídil vĕci, které ze své cesty přivezli) ukázal badateli Senartovi, který jej v roce 1898 publikoval v Journal Asiatique. [9a]

    Druhou část dostal také v roce 1897 ruský indolog S. F. Oldenburg od N. Th. Petrovského, ruského generálního konzula v Kašgaru. Bohužel jeho špatné zdraví mu nedovolilo se manuskriptu plnĕ vĕnovat (proslovil jen přednášku o jeho objevu spojenou s popisem prvního listu na Jedenáctém mezinárodním kongresu orientalistů v Paříži 1897).

    Dokud tedy Sten Konow [10a] nepublikoval tuto "ruskou" část rukopisu, nebyla odbornou veřejností známa.


9a. Senart, E.: Le manuscript kharoṣṭhī du Dhammapada: les fragments Dutreuil de Rhins. In.: Journal Asiatique, neuvieme série, tome xii, str. 193-308. Paris 1898.
10a. Konow, Sten: The Oldenburg folio of the Kharoṣṭhī Dhammapada. In.: Acta Orientalia, vol. xix. i, str. 7-20. 1943.

 

p. 19

-2) Pravdĕpodobné dĕlení gándhárské Dharmapady.

    Manuskript byl původnĕ napsán oboustrannĕ na jednom dlouhém pásu březové kůry. Tento pás se zřejmĕ skládal jako harmonika. Ty části, které dnes máme, odpovídají zhruba první a poslední třetinĕ původního textu.

    Pro odhadnutí délky manuskriptu nám slouží verš, který je zařazen po třinácté kapitole:

brama i bhikhu tasiṇa i pavu
araha mageṇa ya apramadu
cita ji balu adhava jara i
suheṇa theru yama'eṇa treḍaśa.

    Tento verš vyjmenovává názvy prvních třinácti kapitol. Dá se předpokládat, že autor manuskriptu zařadil tuto "mátrku" za polovinu všech veršů. [11a]

    Z toho se tedy dá vysoudit, že text mĕl původnĕ stejný počet kapitol jako pálijská verze, tedy dvacet šest.


11a. Není to samozřejmĕ důkaz, ale je to vysoce pravdĕpodobné. Zrovna tak předpokládáme, že kapitola brammaṇa je první kapitolou v celém textu hlavnĕ díky tomu, že před ní je jakýsi autorův kolofón:

budhavarmasa ṣamaṇasa
budhaṇadi-sardhavayarisa
ida dharmapadasa postaka
dharmuyaṇe likhida arañi.

Tento rukopis Dharmapady
náleží mnichu Buddhavarmanovi,
žáku Buddhandina
a byl napsán v klášteře Dharmodyāna.

 

p. 20

    Jiným faktem, který se zdá mluvit pro takový úsudek je to, že přechod z líce na rub kůry nastává po čtrnácté kapitole. Písař zřejmĕ cítil potřebu "udĕlat si rezervu", tj. ujistit se, že mu zbylé verše na druhou stranu pásu určitĕ vejdou a proto obrátil na rub jednu kapitolu poté, co podle svého mínĕní dosáhl poloviny textu. [12a]

 

a) Rozmístĕní kapitol.

    S jistotou tedy známe jen jména třinácti prvních kapitol, u ostatních si je musíme buď domýšlet (dle povahy veršů v nich obsažených) nebo je neznáme vůbec.

    U kapitol, kde se zachoval jejich konec, můžeme určit původní počet veršů, které obsahovaly - číslo je vždy pod posledním veršem napsáno.

    Kapitoly čtrnáctá a další, u kterých se dá odhadnout název, jsou označeny sanskrtským výrazem.

1. brammaṇa (Bráhman) 50 veršů.
2. bhikhu (Mnich) 40 veršů.
3. tasiṇa (Žízeň)
4. pavu (Zlo)
5. araha (Dokonalý)
6. magu (Cesta) 30 veršů.
7. apramadu (Svĕdomitost) 25 veršů.
8. cita (Mysl)
9. bala (Hlupák)


12a. Tento jeho úsudek nebyl příliš dobrý. Kapitoly byly zřejmĕ uspořádány v sestupné řadĕ podle velikosti a tak se tedy stalo, že se nám konec nedochoval - rub kůry mohl být popsaný maximálnĕ ze dvou třetin. Písař bral prostĕ mechanicky polovinu textu jako polovinu počtu kapitol.

 

p. 21

10. jara (Stáří) 25 veršů.
11. suha (Štĕstí) 20 veršů.
12. thera (Starší) 19 veršů.
13. yamaka (Dvojice) 22 veršů.
14. [paṇḍita] (Mudrc) 19 veršů.
15. [bahuśruta] (Učenec) 16 veršů.
16. [prakīrṇaka] (Různé) 15 veršů.
17. [krodha] (Hnĕv) 16 veršů.
18. [puṣpa] (Kvĕt) 15 veršů.
19. [sahasra] (Tisíc) 17 veršů.
20. [śīla] (Mravnost) 10 veršů.
21. [kṛtya] (Povinnost) 9 veršů.
22. [nāga či aśva] (Slon či Kůň)
23.-26. ???

 

b) Předpokládaný počet veršů.

    Kompletní počet veršů v dochovaných částech manuskriptu je třista padesát čtyři, včetnĕ kolofónu, "mátrky", vyjmenovávající názvy prvních třinácti kapitol a dvou veršů, napsaných za původní manuskript jinou rukou. Z nich u dvouset čtyřiceti tří můžeme vysledovat paralelu v pálijské Dhammapadĕ.

    Celý dochovaný text vykazuje tendenci uspořádávat kapitoly v sestupném pořadí podle velikosti. Pokud budeme předpokládat tento vzor i

 

p. 22

pro části nedochované, dá se z toho odhadnout nejmenší možný počet veršů kolem 510 a nejvyšší asi 570. [13a]

    Jelikož však nelze počítat s tĕmito extrémními možnostmi, bude "rozptyl" asi o nĕco menší, zhruba mezi 520 až 560 verši se zdá být rozumným předpokladem. [14a]

    Brough [15a] tento údaj potvrzuje dosti složitou úvahou a matematickým výpočtem, kdy statisticky zkoumá počet veršů, paralelních v PDHP i GDHP, respektive v kapitolách, které mají v obou verzích shodné názvy.

 

-3) Významová a formální stránka.

    Po této stránce platí u gándhárské Dharmapady přesnĕ totéž, co bylo řečeno v případĕ verze pálijské. I zde se setkáváme se stejnou nesystematičností dĕlení veršů do kapitol.

    Co nás okamžitĕ zaujme jako kontrast oproti pálijské verzi je to, že zatímco v PDHP se počet veršů v kapitolách ke konci zvyšuje, v gándhárském textu je možno sledovat trend zcela opačný, jak už bylo řečeno výše.

    Vidíme také, že GDHP obsahuje nĕkteré názvy kapitol, které v pálijské verzi chybĕjí. Opačné tvrzení podat nemůžeme, neboť názvy druhých třinácti kapitol neznáme a u nĕkterých z nich je ani nemůžeme odhadnout, ale i tak je jisté (pokud přijmeme teorii o dvaceti šesti kapitolách původního textu


13a. To znamená, jestliže odhadneme nejmenší (nebo nejvĕtší) možný počet veršů v nedochovaných kapitolách, aniž bychom porušili tento "sestupný model".
14a. Brough (BROUGH str. 19) jde dokonce ještĕ dál v tomto zužování a dochází k číslu 540 +/- 10.
15a. BROUGH str. 19-22.

 

p. 23

GDHP), že nĕkteré kapitoly pálijského textu nejsou obsaženy v gándhárské verzi.

    Ani dĕlení veršů do tĕch kapitol, které se shodují, není v obou verzích stejné. U vĕtšiny veršů se to ovšem dá vysvĕtlit tím, že se v nĕm vyskytuje nĕkolik klíčových slov, podle kterých ho lze zařadit do té které kapitoly. [16a]

    K tĕmto otázkám se více vrátíme v kapitole VII), které bude porovnávání veršů hlavní náplní.

 

    Co říci stručnĕ závĕrem této kapitoly? Ač není gándhárská Dharmapada zachována celá, lze s pomĕrnĕ velkou mírou přesnosti odhadnout, že mĕla asi 520 až 560 veršů, sestupnĕ uspořádaných do 26 kapitol. A ačkoliv je velký počet veršů mezi obĕma verzemi shodný, existují už na první pohled pomĕrnĕ značné rozdíly v uspořádání textu.


16a. Obsahuje-li například verš slova "kvĕt" a "mnich", lze jej zařadit do obou příslušných kapitol (tak se dĕje s veršem 298 GDHP a veršem 377 PDHP).

 

p. 24

VI) Jiné dochované verze Dharmapady.

    O velké oblibĕ a rozšířenosti Dharmapady svĕdčí mimo jiné i fakt, že se tento text mimo pálijské a gándhárské verze dochoval ještĕ v nĕkolika variantách.

 

-1) Udānavarga.

    Nejznámĕjší z tĕchto variant je text zvaný Udānavarga. Ta byla původnĕ napsána v sanskrtu a pozdĕji přeložena do čínštiny i do tibetštiny v rámci úsilí o překládání primárních textů z indických jazyků po tom, co buddhismus zakořenil v Tibetu a Čínĕ.

    Překlad tibetský a čínský se nám dochoval celý, v příslušném tibetském a čínském buddhistickém kánonu.

    V sanskrtu se text bohužel ztratil, ale díky dobrým klimatickým podmínkám ve střední Asii [17a] se podařilo zrekonstruovat zhruba dvĕ třetiny původního sanskrtského textu z tamních rukopisů.

    Udānavarga ma zhruba tisíc veršů, rozdĕlených do třiceti tří kapitol. Co se týče názvů kapitol, můžeme pozorovat jisté rozdílnosti v pojmenování stejné kapitoly. Tak například pálijská Dhammaṭṭha-vagga je v Udánavarze nazvaná Śramaṇa-varga, pálijská Buddha-vagga je zase Tathāgata-varga, Nāga-vagga má jako korespondující kapitolu Aśva-vargu a Jarā-vagga pálijské Dhammapady je v Udánavarze zařazena jako Anitya-varga.


17a. Zatímco indické klima je dík každoročním monzunům velmi vlhké, což zapříčiňuje rychlé mizení manuskriptů, střední Asie je oddĕlena Himálajem a má suché pouštní klima. Tento fakt napomohl tomu, že mnoho zvláštĕ buddhistických indických textů bylo nalezeno právĕ zde.

 

p. 25

    Dochované zlomky sanskrtské Udánavargy pravdĕpodobnĕ netvoří všechny součást jedné verze tohoto textu. Všechny indicie ukazují minimálnĕ na dvĕ recenze, ale daleko pravdĕpodobnĕji na víc různých variant. Hlavní rozdíly spočívají zhruba v tom, že pozdĕjší verze se snaží o zvednutí úrovnĕ sanskrtu (původnĕjší části jsou psány v buddhistickém hybridním sanskrtu), o zlepšení metrické úrovnĕ či o jiné frázování. Zmĕny se ale vĕtšinou týkají jen jazykové úpravy - smysl zůstává stejný.

    Jako editor Udánavargy je na mnoha místech zmiňován jistý Dharmatrāta, který se obvykle přiřazuje ke škole Sarvāstivāda. I když není jisté, že Dharmatrāta byl přímým autorem této verze, je to jistĕ možné. Navíc zcela jistĕ může být odpovĕdný za vytvoření komentáře k tomuto dílu.

    Affiliace Udánavargy ke škole Sarvāstivāda není stoprocentnĕ dokázána, ale je velmi pravdĕpodobná a neexistují žádné důkazy, které by tuto její příslušnost vyvracely.

 

-2) Další sanskrtská verze.

    Jediná odlišná verze Dharmapady, zachovaná v sanskrtu, je zlomek, [18a] citovaný v Buddhovĕ životopise Mahāvastu. Můžeme akceptovat tvrzení, že se jedná o fragmenty Dharmapady školy Mahāsaṅghika. [19a]


18a. Jedná se o dvĕ kapitoly, Sahasra-varga a Bhikṣu-varga a navíc o nĕkolik izolovaných veršů.
19a. Důvod k tomuto tvrzení je ten, že k této škole patří jmenovaná práce, Mahāvastu.

 

p. 26

-3) Čínské verze.

    V čínštinĕ se dochovaly čtyři různé varianty Dharmapady.

 

a) Fa-chü-ching.

    Tento text je nejstarší ze jmenovaných edicí. Byla napsána v roce 224 n.l. a sám autor v úvodu píše, že se jedná o kompilaci z různých zdrojů. Práce má třicet devĕt kapitol, ale z nich sekce ix - xxxii a xxxiv - xxxv odpovídají přesnĕ názvy a pořadím pálijské Dhammapadĕ. I verše jsou (v tĕchto dvaceti šesti kapitolách) témĕř stejné - jen občas jsou připojeny nĕkteré další verše.

    Co se týče ostatních třinácti kapitol a veršů, v nich obsažených, v nĕkterých případech můžeme sledovat blízkou příbuznost s Udánavargou. Stále nám však zůstane šest názvů sekcí, jejichž paralelu nenajdeme v žádné jiné dochované verzi. Jedna možnost je, že jako zdroj pro tuto kompilaci sloužila naše gándhárská Dharmapada (respektive ty verše a kapitoly, které se nedochovaly), druhá varianta připisuje tyto neznámé kapitoly Dharmapadĕ školy Mahāsaṅghika, ze které známe jen dvĕ kapitoly. Za třetí by se dalo počítat s uplnĕ jinou verzí, která se nedochovala vůbec.

 

p. 27

b) Fa-chü-p'i-yü-ching.

    Toto je název verze, vytvořené kolem let 290 - 306 n.l. Je to výbĕr veršů z předchozí práce, doplnĕný výkladovými verši, podobnĕ jako pálijský komentář Dhammapada-aṭṭhakathā.

 

c) Ch'u-yao-ching.

    Tato práce se ve své formĕ blíží předchozímu textu, ale za základ, ze kterého byly verše vybírány, zde sloužila Udānavarga. Vznikla v letech 398-399 n.l.

 

d) Fa-chi-yao-sung-ching.

    Poslední dochovaná verze, pouze shrnuje verše z předešlé práce, i když na mnoha místech mĕní vyjádření. Datuje se nĕkdy ke konci čtvrtého století n.l.

 

e) Nedochované čínské verze.

    Kromĕ tĕchto čtyřech verzí máme zmínky o dvou jiných, které se ztratily. První byla verze, vytvořena ve stejnou dobu jako Fa-chü-ching (a nesoucí stejný název). Druhou byla Dharmapada, kterou přeložil jistý človĕk ze zemĕ Yüeh-chih.

    Protože tato zemĕ se obvykle klade do Střední Asie, je velmi lákave ztotožňovat tento text s gándhárskou Dharmapadou. Ovšem název zemĕ,

 

p. 28

odkud pocházel překladatel, nelze považovat za pádný důkaz pro takové tvrzení.

 

-4) Stručný přehled všech verzí.

    Shrňme si tedy stručnĕ všechny původní verze Dharmapady, o kterých víme:

I) Pálijská Dhammapada,
II) Gándhárská Dharmapada,
III) Udānavarga,
IV) Dharmapada školy Mahāsaṅghika,
V) (možná, ale nejistá) verze, ze které byly vybrány neidentifikované kapitoly čínského textu Fa-chü-ching. [20a]


20a. Editor této práce ve své předmluvĕ tvrdí, že existuje pĕt verzí Dharmapady, každá vytvořená a uznávaná jinou školou po schizmatech, kterými buddhismus v Indii prošel. Názvy tĕchto pĕti škol neuvádí. Nicménĕ se nezdá být pravdĕpodobné, že by tyto varianty korespondovaly s pĕti verzemi, ke kterým jsme dospĕli my. Nicménĕ je to cenný důkaz, že v autorovĕ dobĕ (tj. první polovina třetího století) už existovaly různé varianty Dharmapady a že tento fakt byl široce znám.

 

p. 29

VII) Porovnání gándhárské a pálijské Dharmapady.

    Nyní tedy můžeme přikročit k hlavní části práce, k srovnání shod a rozdílů mezi obĕma verzemi, na které jsme se rozhodli soustředit nejvĕtší pozornost, totiž mezi gándhárskou a pálijskou Dharmapadou.

 

-1) Skupiny podle stupňů rozdílnosti a dĕlení veršů do nich.

    Jak jsme již konstatovali v páté kapitole, vĕtší či menší paralely k PDHP můžeme vysledovat celkem u dvou set čtyřiceti tří veršů GDHP. Naopak, pokud budeme hledat v PDHP verše, které mají svůj odraz v GDHP, dojdeme k číslu dvĕ stĕ třicet osm veršů.

    Všechny tyto verše [21a] jsou v příloze uvedeny ve svém původním znĕní a přeloženy. Totéž je učinĕno s příslušnými verši či jejich částmi z PDHP.

    Pokud začneme zkoumat shody a rozdíly mezi tĕmito verši, uvidíme, že s jistým nepříliš velkým zjednodušením lze tyto dvojice rozdĕlit do nĕkolika skupin:

a) verše PDHP a GDHP jsou naprosto shodné,
b) jsou skoro stejné (rozdíl nehraje roli),
c) GDHP verš je smĕsí nĕkolika veršů z PDHP,
d) GDHP verš je zkrácený PDHP verš,
e) dva GDHP verše jsou rozšířením jednoho PDHP verše,
f) nelze s jistotou vysoudit rozdíl či shodu (je zachováno málo GDHP textu),


21a. Respektive příslušné verše GDHP a jejich paralely v PDHP.

 

p. 30

g) mezi GDHP a PDHP veršem je jistá podobnost (např. fráze),
h) GDHP a PDHP verš se liší, ale nelze z toho vysoudit školu, ke které GDHP patří.
i) rozdíl je takového druhu, že lze uvažovat o škole.

    Nyní se budeme zabývat postupnĕ všemi tĕmito skupinami, provedeme rozdĕlení veršů do nich a hloubĕji si všimneme toho, čím se přesnĕ verše liší či jak se shodují.

 

a) Verše PDHP a GDHP jsou naprosto shodné.

    Na začátku si vyjmenujeme všechny verše, které do této skupiny patří. Jsou to verše číslo: [22a]

10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 32, 50, 56, 61, 64, 76, 78, 106, 110, 115, 160, 163, 165, 166, 207, 214, 224, 242, 258, 263, 270, 274, 290, 292, 299, 308, 320, 337.

    Toto jsou tedy ty verše, které jsou přímým překladem do gāndhārī. [23a] Počet takovýchto přímých paralel je třicet sedm veršů GDHP. Z celkového počtu dvĕ stĕ čtyřicet tři paralel to činí více než patnáct procent, respektive 15,226337449.


22a. Všechna čísla, takto uvedená, se vztahují k veršům GDHP tak, jak jsou očíslovány v příloze.
23a. Čímž samozřejmĕ nechci tvrdit, že by všechny tyto verše GDHP byly přímo přeloženy z pāḷi.

 

p. 31

    Jen málo dalšího se dá říct k této skupinĕ paralel. Tĕžko lze odhadovat, proč je takový velký počet veršů stejný. Pokud zavrhneme přímý převod z pāḷi - a na takový přímý převod je na druhou stranu patnáct procent málo - a pokud zároveň nebudeme uvažovat o nĕjaké původní "Ur-Dharmapadĕ", je možným vysvĕtlením to, že už před schizmaty, ktere rozdĕlily buddhistickou obec na mnoho různých škol, existovalo nĕkolik verzí Dharmapady, jež se lišily např. místnĕ. Podobný trend lze sledovat u védských Samhit, ktere mají tradičnĕ nĕkolik verzí dle rodů, ve kterých se text tradoval.

 

b) Verše GDHP a PDHP jsou skoro stejné (rozdíl nehraje roli).

    Verše, které patří do této skupiny mají čísla:

2, 3, 21, 54, 55, 58, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 74, 79, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 116, 119, 161, 162, 164, 170, 175, 176, 182, 190, 205, 206, 208, 213, 225, 227, 237, 240, 264, 269, 272, 275, 281, 291, 298, 303, 305, 321, 329, 330.

    Takovýchto veršů je tedy daleko více, celkem padesát jedna, což dává zhruba dvacet jedna procent (přesnĕ 20,987654321). Pokud bychom přičetli i verše z předešlé skupiny (protože jak si ukážeme, rozdíly zde skutečnĕ jsou příliš malé než aby mohly hrát nĕjakou roli) dojdeme k číslu osmdesát osm veršů, které jsou v obou verzích úplnĕ nebo skoro shodné. Pokud provedeme procentualní výpočet, je to asi třicet šest procent (36,21399177, abychom byli přesní). To už je velmi vysoké číslo.

    Pokud vezmeme v úvahu, že celkový počet zachovaných veršů GDHP je tři sta padesát tři, můžeme jednoduchým výpočtem ukázat, že celkovĕ témĕř dvacet pĕt procent (24,929178471) všech dochovaných veršů GDHP je v podstatĕ shodných s nĕkterým veršem v PDHP.

 

p. 32

    Jak velké jsou tedy rozdíly mezi verši, řazenými v této skupinĕ? Nejlépe nám poslouží nĕkolik příkladů.

    Tak hned v prvním verši, který sem spadá, tj. ve verši číslo dva, můžeme vidĕt "modelový" rozdíl: na třetím řádku tohoto verše je v gándhárštinĕ fráze:

adara gahaṇa kitva, což bychom do skt. mohli převést:
antaraṃ gahanaṃ kṛtvā, neboli v češtinĕ:
uvnitř houštinu udĕlav...

Naproti tomu PDHP verš 394, který je zde paralelou má na tomtéž místĕ:

abbhantaraṃ te gahanaṃ, čili v skt.:
abhyantaraṃ te gahanam, neboli v češtinĕ:
uvnitř tebe (je) houština.

Jediným rozdílem je předsazení předpony -abhi před slovo antara v PDHP, [24a] vypuštĕní absolutivu kṛtvā a doplnĕní zájmena te. Jinak je celý zbytek verše stejný a mohli bychom ho klidnĕ zařadit do první skupiny.

    Podobného ražení pak je vĕtšina tĕchto rozdílů. Nĕkdy je rozdílnost ještĕ menší, např. ve verši číslo 21 je na místĕ pálijského Loc.Pl. použit v gándhárštinĕ Inst.Pl., což je rozdíl gramatický a význam vůbec neovlivní. Ve verši číslo 70 je ve třetím řádku místo pā. adhigacche (skt. adhigacchet) použit gāndh. tvar paḍiviju (skt. prati+vyadh-). Význam zůstává stejný (dosáhnout), ač je použito jiného slovesa i jiné předpony.

    Mohli bychom samozřejmĕ projít všechny verše a ukázat přesnĕ, v čem se GDHP a PDHP verze liší, ale domnívám se, že to nemá tak velký význam. Pro ilustraci rozdílů, které mám na mysli v této skupinĕ, plnĕ postačují příklady, které jsem zde uvedl.


24a. Nebo snad vypuštĕní předpony -abhi ve verzi gándhárské - záleží na tom, kterou z nich bychom považovali za původnĕjší.

 

p. 33

c) GDHP verš je smĕsí nĕkolika veršů z PDHP.

    Veršů tohoto typu je zde skutečnĕ velmi málo, jsou to:

1, 12, 27, 60, 273, 339.

    Celkem je jich tedy šest, neboli necelé tři procenta (2,4691358025).

    Můžeme se jen dohadovat, proč dochází ke spojování (respektive rozdĕlování) veršů. V případĕ verše 273 je případ celkem jasný. Dva po sobĕ jdoucí verše, 316 a 317 se v GDHP spojily v jeden. [25a] Ve verši 12 se lze domyslet, že došlo k zámĕnĕ "bráhmanských" a "kšatrijských" králů víceménĕ náhodnĕ, špatným opsáním nebo ústním předáním.

    U ostatních veršů není tak jednoduché nalézt nĕjaky důvod pro spojování. Možný důvod je, že snad ve verzi, která GDHP předcházela, byly tyto verše původnĕ oddĕleny a následovaly hned za sebou. [26a] Redaktoři GDHP potom nĕkde verše spojili, nĕkde je trochu "osekali" a spojili jejich torza (např. verš 1).

 

d) Verš GDHP je zkrácený verš PDHP.

    Tato skupina (i ta následující) je vlastnĕ jakousi podskupinou skupiny předchozí. Patří sem tyto verše:

5, 191, 262.


25a. Nebo lze tento proces, jak už bylo řečeno, vidĕt opačnĕ.
26a. Pokud to opĕt otočíme, pak ve verzi, ze které vycházela PDHP byly tyto verše pohromadĕ v jednom a redaktoři PDHP je rozpojili.

 

p. 34

    Jsou to jenom tři verše, tedy ménĕ než jedno a půl procenta (1,2345679012).

    Zde si můžeme prohlédnout všechny tři verše trochu podrobnĕji.

    V prvním případĕ, verši číslo 5 jsou poslední dva řádky PDHP oddĕleny, čímž vznikl bĕžný čtyřřádkový verš. [27a]

    Verš 191 byl opĕt buď zbaven dvou řádků redaktory GDHP nebo byl redaktory PDHP obohacen dvĕma řádky na existující šestiřádkový verš č. 20 PDHP.

    V případĕ verše 262 je situace trochu složitĕjší a v poznámce k překladu tohoto verše podávám obsáhlý výklad k jeho možnému vzniku.

 

e) Dva GDHP verše jsou rozšířením jednoho PDHP.

    Toto se dá opĕt chápat jako podskupina k předešlým dvĕma kapitolám. Patří sem jen dva verše, a to:

154, 155.

    Pokud provedeme i v tomto případĕ percentuální výpočet (což udĕláme vlastnĕ jen pro pořádek), dojdeme k necelému jednomu procentu (0,8230452675).

    Zde je pravdĕpodobné, že GDHP reprezentuje původnĕjší verzi, která byla v jiných školách v průbĕhu transmise stažena na jeden verš, který existuje v PDHP. [28a]


27a. Ten potom pokračuje dalším čtyřstrofovým veršem (6), ale ten zde není přeložen, protože nemá paralelu v PDHP.
28a. Neboť přirovnání tykve ke kostem je násilnĕjší, než podobné přirovnání k lebce.

 

p. 35

    Když nyní vezmeme poslední tři kapitoly jako podskupiny jednoho případu, vidíme, že přesouvání segmentů textu, jejich kontrakce či roztahování, je odpovĕdné za celkem jedenáct rozdilů mezi GDHP a PDHP, neboli čtyři a půl procenta (resp. 4,5267489712). To je velmi malé číslo, takže ve zkratce můžem říci, že tento druh zmĕn nehrál tak velkou roli při vytváření gándhárské verze Dharmapady.

 

f) Nelze s jistotou vyvodit rozdíl nebo shodu (je zachováno málo GDHP textu).

    Vzhledem k bohužel dosti velké zlomkovitosti dochovaných částí GDHP, je tato skupina pomĕrnĕ veliká. Počítám do ní následující verše:

34, 35, 41, 59, 91, 92, 93, 94, 95, 96a, 128, 131, 136, 137a, 137b, 137c, 137d, 138a, 138b, 139a, 139b, 142, 186, 187, 188, 293, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 328, 331, 333, 334, 340, 341, 342.

To dává celkem třicet devĕt veršů a při přepočtu na procenta je to o nĕco více než šestnáct procent (16,049382716). Tedy celkem asi jedna šestina veršů z GDHP, které mají paralelu v pálijské Dhammapadĕ, není dochována v úplnosti.

    Ovšem stupeň zlomkovitosti se velmi liší. Na jedné stranĕ stojí příklady veršů, ze kterých se nám dochovalo třeba jen jedno slovo nebo jeden řádek. Není potom často ani jisté, jestli takovýto zlomek můžeme s jistotou přiřadit k nĕkterému verši PDHP jako jeho paralelu.

    Jako příklad nechť zde poslouží verše 137a - 138b, kde máme v prvních čtyřech a v posledním případĕ doloženy skoro celé první řádky jednotlivých veršů. Jelikož jsou tyto verše v GDHP zařazeny do kapitoly Cita

 

p. 36

(mysl), hledáme v PDHP paralely ve stejné kapitole. [29a] Verše, jejichž první řádky mají stejné znĕní tam nalezneme v PDHP verších 37, 34, 38, 39 a 40. Není ovšem vůbec jasné, kam bychom tyto verše zařadili, kdyby byly dochovány celé. Mohly by samozřejmĕ patřit ke skupinĕ a) či b), to znamená, že by byly úplnĕ nebo témĕř shodné s veršem z PDHP. Mohly by mít ve svých dalších řádcích jiné frázování, čímž by se zařadily do skupiny h) či i). No a nedá se vyloučit ani varianta, že by mohly mít znĕní úplnĕ jiné, čili že by podobnost s pálijským veršem končila právĕ jen tou dochovanou částí - pak bychom verš zařadili do skupiny g).

    Ovšem verš 138a je trochu jiný případ. Zde jediný dochovaný segment zní sudu, jako začátek prvního řádku verše. Pokud se podíváme do PDHP, do kapitoly Citta, nalezneme zde verš číslo 36, který začíná podobnĕ, a to sice řádkem sududdasaṃ sunipuṇaṃ. Můžeme tedy jako paralelu GDHP verše uvést tento verš, ovšem s tím, že nejistota, kterou jsme vyjádřili v minulém odstavci, zde platí dvojnásob.

    Ovšem na druhou stranu zde počítám i verše, které jsou dochovány skoro celé, ale u nichž díky např. jednomu chybĕjícímu slovu není jistota, do které skupiny by mohly patřit. Nejistota, kterou jsme vyjádřili o nĕco výše, platí i zde, i když samozřejmĕ v mnohem menší míře. Můžeme například vyloučit to, že by verš mohl patřit ke skupinĕ g), neboť vĕtšina se ho dochovala a je (více či ménĕ) podobná své pálijské paralele. Vĕtšinou se dá s celkem velkou pravdĕpodobností odhadnout, do které z námi vytvořených skupin by byl verš zařazen, ale nikdy to nemůžeme určit s jistotou - proto ho řadíme do této skupiny.


29a. Pálijsky ovšem Citta.

 

p. 37

    Jako příklad nám může posloužit verš číslo 186, kde chybí začátek prvního řádku. V GDHP tento řádek bĕží:

..... karaṇa-matreṇa

zatímco v PDHP verš 262 začíná:

na vāk-karaṇa-mattena

Celý zbytek verše je pak v obou verzích stejný. [30a] Dá se tedy odhadnout, že na začátku GDHP verše byla původnĕ gándhárská varianta pálijského na vāk. Verš 186 bychom tedy mohli témĕř s určitostí zařadit do skupiny a) nebo b). Ovšem nemůžeme vyloučit, že začátek GDHP verše byl úplnĕ jiný - proto musíme verš 186 řadit do této "neurčité" kapitoly.

 

g) Mezi GDHP a PDHP je jistá podobnost (např. jen nĕkolik řádků či frází).

    Do této skupiny řadím tyto verše:

24, 25, 26, 33, 36, 40, 45, 47, 48, 72, 126, 134, 135, 148, 168, 183, 185, 211, 247, 255, 283, 310, 311, 312, 319.

    Je jich celkem dvacet pĕt, tedy přes deset procent (10,288065844).

    Patří sem ty verše GDHP, které se sice liší od příslušného verše PDHP, ale obsahují nĕjakou vazbu či frázi, která se vyskytuje v určitém verši PDHP. Je to důkaz toho, že v této rané dobĕ sdílela vĕtšina škol stejné či podobné fráze a obraty.

    Způsobeno to bylo zřejmĕ způsobem transmise buddhistických (ale samozřejmĕ i jiných) textů - ústním podáním. Aby bylo zapamatování ulehčeno, došlo ke zfrázování textu, takže se pak přenášely jen jakési


30a. Samozřejmĕ v jiném jazyce.

 

p. 38

segmenty, kterých nebylo tolik, a které se potom skládaly do textů jako stavebnice. [31a]

    Dále mohlo docházet k tomu, že když nĕkdo zapomenul určitou část verše, doplnil si na příslušné místo segment odjinud, který si pamatoval dobře, a který se na to místo významovĕ hodil.

 

h) GDHP se nĕjak liší od PDHP, ale nelze z toho vysoudit školu, ke které GDHP patří.

    Toto je vůbec nejvĕtší skupina z tĕch, které jsme utvořili. Dá se sem zařadit velmi mnoho veršů. Jsou to jmenovitĕ následující verše:

15, 16, 17, 20, 30, 38, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 68, 75, 80, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 129, 132, 143, 153, 169, 171, 172, 173, 177, 179, 180, 189, 192, 193, 203, 204, 209, 210, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226, 230, 231, 233, 234, 239, 241, 259, 261, 265, 266, 271, 280, 284, 304, 306, 309, 313, 316, 317, 318, 322, 323, 324.

    Celkem sem tedy patří sedmdesát šest veršů, což činí více než třicet jedno procento (31,275720165). Pokud vezmeme v úvahu celkový počet zachovaných veršů v GDHP, tedy tři sta padesát tři, dojdeme k tomu, že dvacet jedna a půl procenta (21,529745042) všech dochovaných veršů GDHP má sice paralelu v pálijské Dhammapadĕ, ale významy obou variantních veršů se od sebe dost podstatnĕ liší, aniž by z toho ovšem šel vyvodit jakýkoliv velký názorový rozdíl, neboli jinými slovy, odhadnout, ke které buddhistické škole mohla gándhárská Dharmapada patřit.


31a. Je zajímavé si na tomto místĕ připomenout, jak se s tímto problémem vyrovnala hinduistická tradice. Ta hlavní texty zestručnila do súter, které si bylo možno lehce zapamatovat, a k nim potom vytvořila rozsáhlé komentáře, které už nebyly určeny k memorizaci, ale jen k pochopení. Je to další důkaz pomĕrné oddĕlenosti buddhismu od hinduistické kultury již od raného období.

 

p. 39

    Také o této skupinĕ veršů platí to, co bylo už dříve nĕkolikrát zdůraznĕno - že totiž často není možno přesnĕ stanovit hranice mezi skupinami. Velmi markantní je to právĕ v tomto případĕ, kde je velmi mnoho veršů, které by mohly být řazeny spíše do skupiny b).

    Například hned verš 16, který je témĕř shodný s pálijskou verzí, až na dva detaily. V prvním řádku namísto pálijského

bāhita-pāpo ti brāhmaṇo
uvádí GDHP
brahetva pavaṇi brammaṇo.

Což na významu nemĕní vůbec nic a kdyby toto byl jediný rozdíl, mohli bychom smĕle zařadit verš do skupiny b), tedy rozdílů, které nehrají roli. Ovšem ve třetím řádku je v PDHP

pabbājayaṃ attano malaṃ,
kdežto GDHP
parvahi'a atvaṇo mala, [32a]

což už snad zakládá dostatek důvodů pro to, abychom verš zařadili sem.

    Takovýchto rozdílů je vĕtšina. Jsou to rozdíly, které témĕř určitĕ nebyly vytvořeny zámĕrnĕ, jako známka odlišnosti školy. Vznikly zřejmĕ v průbĕhu transmise verše, nĕkdy se snahou po vylepšení verše - ať už po metrické či významové stránce, jindy naopak jeho zjednodušením a i jistým zatemnĕním smyslu.

    Mohly též vznikat "náhodou", neboli chybou v zapamatování verše, což posouvalo význam úplnĕ jinam. Například ve druhém řádku verše 17 uvádí PDHP

yonijaṃ matti-saṃbhavaṃ


32a. Překlad a komentář tohoto verše (a zejména třetího řádku) viz. příloha.

 

p. 40

a GDHP na tomtéž místĕ
yoṇeka-matra-sabhamu.

Termín matti x matra (ať už je původnĕjší kterýkoli z nich) byl v průbĕhu přenosu verše pozmĕnĕn, respektive byl pozapomenut jeho původní smysl. Když se pak Dharmapada redigovala, bylo nutno nĕjak upravit celý řádek, aby se význam hodil k novému významu slova matti x matra, který byl redaktory pochopen v jiném smyslu, než jaký původnĕ mĕl. [33a]

    Nĕkteré odlišnosti jsou ovšem závažnĕjší a v nĕkolika případech naopak uvažujeme, zda bychom nemohli najít nĕjaké důvody pro zařazení verše do skupiny následující a pokusit se na základĕ tĕchto rozdílů najít možnou affiliaci gándhárského textu. Například trojice veršů 106, 107 a 108, které jsou ve své pálijské podobĕ (PDHP 277, 278 a 279) dodnes velice rozšířené a oblíbené, se v gándhárské verzi velmi odlišují. [34a] Ovšem při nejlepší vůli se nám nepodaří nalézt žádný rozdíl natolik výrazný, aby se dalo uvažovat o určité škole či podškole, jejíž variantou Dharmapady by GDHP mohla být. Ovšem pro jeden fakt to asi důkaz je - že GDHP skutečnĕ patřila k jiné škole než PDHP.

    Nĕkdy by se zase verš dal řadit spíše do skupiny g), neboť podobnost končí u dvou řádků. Za příklad může posloužit verš 129, kde se navzájem podobají druhý a třetí řádek v obou verzích. Ovšem při bližším zkoumání zjistíme, že i první a čtvrtý řádek vykazují jistou spojitost. Mezi "neoddáváním se nedbalosti" a "radováním se ze svĕdomitosti" není zásadní rozdíl a ve čtvrtém řádku termín viśeṣa a vipulaṃ sukhaṃ mají také leccos společné-


33a. Komentář k tomuto řádku je v příloze.
34a. Znĕní a překlad viz. příloha.

 

p. 41

ho. Řadíme tedy verš sem, ale opĕt bez jakéhokoli důkazu zásadní odlišnosti obou verzí. [35a]

 

i) GDHP se liší od PDHP tak, že lze uvažovat o jiné škole.

    Toto je vlastnĕ nejdůležitĕjší skupina, i když její obsah je nejspekulativnĕjší. Po úvaze sem řadím tyto verše:

43, 201, 202, 302.

    Jsou to čtyři verše, čili o nĕco více než jeden a půl procenta (1,646090535). To nám ponechává jen velmi malé manévrovací pole pro vyslovování jakýchkoli hypotéz o odlišnosti škol.

    Navíc verš číslo 43 je přinejmenším diskutabilní. Na třetím řádku namísto pálijského

khīṇāsavaṃ arahantaṃ
stojí gándhárské
tadhakadasa budhasa.

To by nás na první pohled opravňovalo k vyslovení domnĕnky, že tento verš upravila škola, která zpochybňovala plné osvobození arahatů a kladla důraz na stav bódhisattvy a eventuálnĕ na dosažení plného buddhovství. Ovšem ve verši 26 má GDHP

kṣiṇasavu arahada
na tomtéž místĕ, kde PDHP uvádí
khīṇāsavaṃ arahantaṃ,

což předešlou hypotézu přinejmenším zpochybňuje, ne-li úplnĕ vyvrací.


35a. Neboť termín visesa-adhigama se používá i v pálijském kánonu i v pozdĕjších bhskt. pracech.

 

p. 42

    Podobnou důkazovou hodnotu má i verš 302, který na místo pálijského sekho používá gándhárské budhu. Zde by se jednalo o tentýž případ - preferování plného buddhovství cestou bódhisattvy nad snahou o dosažení stavu arahata cestou žáka.

    Takže je pro nás v tomto smyslu nejdůležitĕjší dvojice veršů 201 a 202. Tyto verše jsou v PDHP řazeny jako hned první dva verše a filosoficky patří k nejhlubším veršům v celé sbírce. Takto znĕjí první dva řádky v PDHP:

mano-pubbaṅgamā dhammā
mano-seṭṭhā mano-mayā
a tytéž dva řádky v GDHP:
maṇo-puvagama dhama
maṇo-ṣeṭha maṇo-java.

Klíčovým místem jsou zde respektivní fráze mano-mayā x maṇo-java. Pálijská verze se kloní k domnĕnce, že "všechny jevy jsou vytvořeny myslí", tedy (pokud bychom to filosoficky dotáhli do konce), že svĕt je v podstatĕ nereálný a je vytvářen myslí, což je názor, který pozdĕji uznávala škola Vijñānavāda.

    Naproti tomu v gándhárské frázi "všechny jevy jsou rychlé jako mysl" se dá spatřovat idea tzv. "okamžikovosti" všech jevů (kṣaṇikatva), který rozvinulo vícero škol, například Sarvāstivāda.

    Problém je v tom, že škola Theravāda, ke které patří PDHP, v žádném případĕ nevyznává vijňánavádovou koncepci nereálnosti svĕta, naopak trvá tradičnĕ na reálné existenci všech jevů. Nemůžeme-li tedy říct, že v pálijské verzi je tato fráze nositelem odlišnosti filosofického názoru své školy, jen velmi tĕžko to můžeme tvrdit v případĕ GDHP.

 

p. 43

    Vidíme tedy, že nemáme v ruce prakticky vůbec žádný materiál, který by nás opravňoval vyslovit hypotézu o možné affiliaci gándhárské Dharmapady.

 

-2) Shrnutí.

    Jak shrnout tuto kapitolu? Definovali jsme devĕt různých skupin veršů, podle stupnĕ odlišnosti obou porovnávaných verzí a provedli rozdĕlení veršů do nich spolu se stručným komentářem či úvahou. Z čtyřset dvaceti tří veršů pálijské Dhammapady můžeme příbuznost s nimi vysledovat u dvouset třiceti osmi veršů GDHP a ze tříset padesáti tří veršů gándhárské Dharmapady jich má celkem dvĕ stĕ čtyřicet tři paralelu v PDHP. Z tĕchto dvou set čtyřiceti tří veršů jsou obĕ verze v osmdesáti osmi případech úplnĕ nebo témĕř shodné, jedenáct veršů vzniklo smĕšováním nebo roztahováním veršů či přesouváním segmentů textu, třicet devĕt veršů se dochovalo natolik zlomkovitĕ, že nemůžeme určit stupeň odlišnosti, dvacet pĕt veršů sdílí jen podobné fráze či obraty a konečnĕ u osmdesáti veršů je rozdíl mezi obĕma verzemi markantní - v nĕkolika případech natolik, že tento fakt svĕdčí o tom, že gándhárská Dharmapada patřila k jiné škole, než pálijská verze.

    Máme proto ještĕ jiné důkazy, pokud je možno je důkazy nazývat. Například, jak už bylo řečeno v kapitole V), první kontrast, který nás zaujme, je fakt, že zatímco v PDHP se ke konci sbírky zvyšuje počet veršů v kapitolách, u GDHP je tomu naopak. Navíc, kapitoly Brāhmaṇa a Bhikkhu, které jsou v PDHP zařazeny až jako poslední, figurují naopak v GDHP jako dvĕ první kapitoly. To by šlo vykládat jako pokus "zviditelnit se" jako škola tím, že známá sbírka Dharmapada, na které si školy rivalské tak zakládají,

 

p. 44

musí být jiná už na první pohled - aby nemohlo v žádném případĕ dojít k zámĕnĕ za text jiné školy.

    Ale ke které škole gándhárská Dharmapada mohla patřit? Bohužel, jak bylo řečeno výše, nemáme dostatek podkladů pro vyslovení takového tvrzení. Co však říct můžeme, je to, ke kterým školám pravdĕpodobnĕ nepatřila. Jsou to Theravāda (která má za svou pálijskou Dhammapadu), Sarvāstivāda (se sbírkou Udānavarga) a Mahāsaṅghika (které patřil text, z nĕhož se našly ony dvĕ kapitoly v knize Mahāvastu). Existence tĕchto knih není samozřejmĕ důkazem, ale je velmi nepravdĕpodobné, že by v rámci jedné školy existovaly dvĕ různé verze téhož textu.

    Tak jsou mezi možnými uchazeči o gándhárskou Dharmapadu jiné školy, o nichž je známo, že byly rozšířeny v regionu Gandháry a dále na severovýchod, ve střední Asii. Jsou to tedy zejména Kāśyapīya a hlavnĕ Dharmaguptaka, která je zodpovĕdná za velké rozšíření buddhismu mimo hranice Indie. Podporu pro toto poslední tvrzení nalézáme přímo v úvodním verši GDHP, který zní (jak bylo řečeno už dříve):

budhavarmasa ṣamaṇasa
budhaṇadi-sardhavayarisa
ida dharmapadasa postaka
dharmuyaṇe likhida arañi.

Tento rukopis Dharmapady
náleží mnichu Buddhavarmanovi,
žáku Buddhandina
a byl napsán v klášteře Dharmodyāna.

 

p. 45

    V nĕkterých severozápadních nápisech v písmu kharoṣṭhī nalezneme tvar dhamaute, což je interpretováno jako skt. Dharmaguptakānām. V tomto svĕtle by bylo možno vidĕt čtvrtý řádek tohoto kolofonu jako: ...a byl napsán v klášteře školy Dharmaguptaka. Brough [36a] sice tvrdí, že čtení je témĕř jistĕ dharmuyane, ale nelze zcela vyloučit možnost, že v rukopisu samém je uvedeno jméno školy, které text patří.

    S materiálem, který máme v současné dobĕ k dispozici, není bohužel možné dĕlat žádné další hypotézy. Více bude možno až tehdy, pokud se podaří nalézt chybĕjící část tohoto rukopisu, případnĕ jiný rukopis textu. S jistotou bychom mohli mluvit až v případĕ, kdyby se nĕkde podařilo nalézt jiné části buddhistického kánonu, psaného gándhárským prákrtem a v písmu kharoṣṭhī. [37a]


36a. BROUGH, str. 44.
37a. Zdá se totiž pravdĕpodobné, že celý takový kánon existoval. Je témĕř vyloučené, že by nĕjaká škola redigovala vlastní verzi Dharmapady a u toho skončila. Jistĕ mĕla i svou vlastní Vinayu a sútry.

 

p. 46

VIII) Závĕr.

    Jak už jsem předeslal v úvodu, jsem si vĕdom slabin, které má tato práce. Taková komparativní studie by se dala postavit na mnohem lepších základech, důkladným studiem všech dostupných verzí Dharmapady, filosofickým rozborem veršů, jejich lingvistickým porovnáváním například s dochovanými nápisy ze severozápadní Indie a mnohými dalšími metodami.

    Domnívám se ale, že v rámci možností jak autora tak i rozsahu této práce bylo prozatím učinĕno maximum snahy ve smĕru kýženého cíle - srovnání různých verzí Dharmapady. Současná práce shrnuje stručnĕ vše, čeho bylo doposud na tomto poli dosaženo, přináší nĕjaký nový materiál (zejména první - i když částečný - překlad gándhárské Dharmapady do českého jazyka), statisticky zpracovává podobnosti a rozdíly mezi obĕma diskutovanými verzemi a také přináší možnosti dalšího rozvoje ve smĕru, který již byl naznačen.

    Byl jsem i pomĕrnĕ opatrný pokud se týče vyslovování hypotéz, i když na nĕkterých místech jsou unáhlené závĕry nasnadĕ a byl jsem ve velkém pokušení nĕco takového udĕlat. Odradila mnĕ od toho zřejmĕ témĕř úplná absence jakýchkoli důkazů pro takové či onaké tvrzení. Závĕr by pak byl postaven čistĕ na mém úsudku či myšlence a to je samozřejmĕ příliš málo.

    Jsem si tedy vĕdom jak kladů této práce, tak i jejích záporů a jako takovou ji také předkládám - jako první bádání v jistém smĕru, o nĕmž se toho zatím mnoho neví.

 

p. 47

IX) Vybraná bibliografie k diplomové práci:

(1) Brough, John: The Gāndhārī Dharmapada. (London Oriental Series, vol. 7.) London, Oxford University Press 1962.
(2) Barua, Benimadhab and Mitra, Sailendranath: Prakrit Dhammapada, based upon M. Senart's Kharoṣṭhī manuscript, with text, translation and notes. Calcutta, University of Calcutta 1921.
(3) Chakravarti, N. P.: L'Udānavarga Sanskrit. Tome premier (Chapitres I à XXI). (Mission Pelliot en Asie centrale, Tome IV). Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner 1930.
(4) Max Müller, F.: The Dhammapada: A Collection of Verses. (Sacred Books Of The East, vol. 10, part. 1.) Oxford, Oxford University Press 1881.
(5) Babbit, Irving: The Dhammapada, Translated from the Pāli, with an Essay on Buddha and the Occident. New York, Oxford University Press 1936.
(6) Tipitaka on CD-ROM. Bangkok, Mahidol University 1994.
(7) Dhammapada. London, Pali Text Society 1914.
(8) Radhakrishnan, Sarvapalli: The Dhammapada, with introductory essays, Pāli text, English translations and notes. Oxford, Oxford University Press 1950.
(9) Rhys-Davids: The Minor Antologies of the Pali Canon, Part I.: Dhammapada: Verses on Dhamma. London, Oxford University Press 1931.
(10) Ven. Buddharakkhita: Dhammapada: A Practical Guide to the Right Living. Bangalore, Buddha Vacana Trust, B.r.
(11) Ven Nārada: The Dhammapada, Pāli text and translation with stories and brief notes. Colombo, Vajirārāma 1972.

 

p. 48

(12) Ven. Sarada, Weragoda: Treasury of Truth. Taipei, The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation 1993.
(13) Lesný, Vincenc: Dhammapadam, Buddhistická sbírka průpovĕdí správného života. Praha, Symposion 1947.
(14) Werner, Karel: Dhammapadam, Cesta k pravdĕ. Praha, Odeon 1992.
(15) Richards, John: The Dhammapada. Electronic Buddhist Archives (via anonymous FTP: coombs.anu.edu.au), 1993.
(16) Ven. Nyanasata: Cejlonský mnich o českém překladu Dhammapada. In: Nový Orient 8-9, Praha 1949, str. 202
(17) Kalupahana, David J.: A path of Righteousness - Dhammapada. Lanham, University Press of America 1986.
(18) Ven. Ananda Maitreya: Pali made easy. Moratuwa, Nirodha Foundation 1988.
(19) Warder, A. K.: Introduction to Pali. London, The Pali Text Society 1984.
(20) Whitney, William Dwight: Sanskrit Grammar. Delhi, Motilal Banarsidass 1993.
(21) Kale, M.R.: A Higher Sanskrit Grammar. Delhi, Motilal Banarsidass 1992.
(22) Coulson, Michael: Sanskrit, An Introduction to the Classical Language. New York, David McKay Company 1980.
(23) Gonda, Jan: Kurze Elementar-Grammatik der Sanskrit Sprache. Leiden, E. J. Brill 1943.
(24) Zbavitel, Dušan: Sanskrt, učební texty. Brno, Universita Jana Evangelisty Purkynĕ 1987.
(25) Whitney, William Dwight: The Roots, Verb Forms and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Delhi, Motilal Banarsidass 1991.

 

p. 49

(26) Edgerton, Franklin: Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 1993. 2 sv.
(27) Monier-Williams, Monier: A Sanskrit-English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 1993.
(28) Apte, Vaman Shivram: The Student's Sanskrit English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass 1988.
(29) Friš, Oldřich: Sanskrtská čítanka (II. díl, slovník). Praha, Nakladatelství ČSAV 1956.
(30) Rhys-Davids, T. W. and Stede, William: Pali-English Dictionary. New Delhi, Munshiram Manoharlal 1975.
(31) Vīrasekara, Guṇapāla: pāli śabda koṣaya (pāli - siṃhala - iṃgirisi). Colombo, Guṇasena 1968.
(32) Winternitz, Moritz: A History of Indian Literature. Delhi, Motilal Banarsidass 1993. 3 sv.
(33) Frauwallner, Erich: History of Indian Philosophy. Delhi, Motilal Banarsidass 1993. 2 sv.
(34) Dasgupta, Surendranath: A History of Indian Philosophy. Delhi, Motilal Banarsidass 1992. 5 sv.
(35) Warder, A. K.: Indian Buddhism. Delhi, Motilal Banarsidass 1980
(36) Nakamura, Hajime: Indian Buddhism. Delhi, Motilal Banarsidass 1986
(37) Masuda, Jiryo: Origin and Doctrines of Early Indian Buddhist Schools. In: Asia Major, leden, 1925, str. 4
(38) Dutt, Nalinaksha: Doctrines of the Saṃmītiya School of Buddhism. Indian Historical Quarterly, 1, 1939, str. 90
(39) Dutt, Nalinaksha: Doctrines of the Mahāsaṅghika School of Buddhism. Indian Historical Quarterly, 4, 1937, str. 549

 

p. 50

(40) Dutt, Nalinaksha: Doctrines of the Sarvāstivāda School of Buddhism. Indian Historical Quarterly, 4, 1938, str. 799
(41) Bhattacharya, N. N.: History of Researches on Indian Buddhism. New Delhi, Munshiram Manoharlal 1980.
(42) Hazra, Kannai Lal: Constitution of the Buddhist Sangha. Delhi, B. R. Publishing Corporation 1988.
(43) Dutt, Sukumar: Early Buddhist Monachism. New Delhi, Munshiram Manoharlal 1984.
(44) Johansson, Rune E. A.: Pali Buddhist Texts Explained to the Beginner. (Scandinavian Institute of Asian Studies Monograph Series, No. 14). London, Curzon Press 1981.
(45) Nyanatiloka: Buddhist Dictionary, Manual of Buddhist Terms and Doctrines. Taipei, The Corporate Body of the Buddha educational Foundation, B.r.
(46) Kimura, Ryukan: A Historical Study of the terms Hinayana and Mahayana and the Origin of Mahayana Buddhism. Patna, Indological Book Corporation 1978.
(47) Cheetham, Eric: An Outline of Indian Mahāyāna. Booklet No. 1: The Pre-Mahāyāna Landscape. London, The Buddhist Society 1989.
(48) Pathak, Raj Kumar: Historical Survey of Indian Buddhism. New Delhi, Ramanand Vidya Bhawan 1989.
(49) Law, Bimala Churn: Geography of Early Buddhism. New Delhi, Munshiram Manoharlal 1979.
(50) Law, Bimala Churn: Historical Geography of Ancient India. New Delhi, Munshiram Manoharlal 1984.

 

p. 51

(51) Eitel, Ernest J.: Handbook of Chinese Buddhism, Being A Sanskrit Chinese Dictionary, With Vocabularies of Buddhist Terms in Pali, Sinhalese, Siamese, Burmese, Chinese, Tibetan, Mongolian and Japanese. New Delhi, Cosmo Publications 1981.
(52) Lamotte, Etienne: Histoire du Bouddhisme Indien. Louvain, Museon 1958.
(53) Cowell, E.B. & Cough A.E.: Sarva-darśana-sangraha of Mādhavāchārya. Delhi, Parimal Publications 1986.
(54) Norman, K.R.: Pāli Literature, Including the Canonical Literature in Prakrit and Sanskrit of all the Hīnayāna Schools of Buddhism. (A History of Indian Literature, ed. Jan Gonda, vol. VII, fas. 2.) Wiesbaden, Otto Harassowitz 1983.
(55) Bondy, Egon: Indická filosofie. Praha, Vokno 1991.
(56) Web, Russel: An analysis of the Pali Canon. Kandy, Buddhist Publication Society 1975
(57) Law, Bimala Churn: A History of Pali Literature. Varanasi, Bhartiya Publishing Company, B.r.
(58) Willemen Charles: The prefaces to the Chinese Dharmapadas Fa-Chü Ching and Ch'u-Yao Ching. In: T'oung Pao, vol. LIX, B.r.
(59) Litvinsky, B. A.: Outline History of Buddhism in Central Asia. In: Kushan Studies in USSR, vol. XI, B.r.

 

p. 52

X) Příloha: Paralelní překlad relevantních veršů z GDHP a PDHP.

GÁNDHÁRSKÁ DHARMAPADA [1] PÁLIJSKÁ DHAMMAPADA [2]

I. brammaṇa [3] - Bráhman

1) na jaḍa'i na gotreṇa 393ab) na jaṭāhi na gottena
na yaca bhodi bramaṇo na jaccā hoti brāhmaṇo
yo du brahetva [4] pavaṇa 265) yo ca sameti pāpāni
aṇu-thulaṇi sarvaśo aṇuṃ thūlāni sabbaso
brahidare va pavaṇa samitattā hi pāpānaṃ
brammaṇo di pravucadi samaṇo ti pavuccati
  267ab) yo'dha puññaṃ ca pāpaṃ ca
  bāhetvā brahmacariyavā
Ne spletenými vlasy, ne klanem, Ne spletenými vlasy, ne klanem,
ne zrozením je človĕk bráhmanem. ne zrozením je človĕk bráhmanem.
Odstraniv zla, A kdo překoná zla,
drobná i velká, všechna, drobná i velká, všechna,
odstraňovatel zel, kdo překoná zla
je nazýván bráhmanem. je nazýván asketou.
  Kdo zde dobro a zlo
  odstranil, žije vznešeným životem,

 

2) ki di jaḍa'i drumedha 394) kiṃ te jaṭāhi dummedha
ki di ayiṇa-śaḍi'a kiṃ te ajina-sāṭiyā
adara gahaṇa kitva abbhantaraṃ te gahanaṃ
bahire parimajasi bāhiraṃ parimajjasi
Co s tvými spletenými Co s tvými spletenými
vlasy, hlupáku? vlasy, hlupáku?
Co s tvým odĕvem Co s tvým odĕvem
z antilopí kůže? z antilopí kůže?
Uvnitř sebe udĕlav houštinu, Uvnitř sebe máš houštinu,
dotýkáš se jen vnĕjšku. dotýkáš se jen vnĕjšku.

1. Jen verše, které mají aspoň částečný vztah k PDHP.
2. Verše a jejich části, odpovídající GDHP.
3. Čísla a názvy kapitol se vztahují ke GDHP.
4. Gāndh. brahetva (pā. bāhetvā) - absolutiv denominativa od bahi, držet venku, nebo absolutiv od kořene bṛh- utrhnout, vykořenit.

 

p. 53

3) yasa dharmo vi'aṇe'a 392) yamhā dhammaṃ vijāneyya
same-sabudha-deśida sammā-sambuddha-desitaṃ
sakhaca ṇa namase'a sakkaccaṃ taṃ namasseyya
agi-hotra ba brammaṇo aggi-huttaṃ va brāhmaṇo
Od koho by človĕk poznal nauku, Od koho by človĕk poznal nauku,
vyučovanou pravĕ vyučovanou pravĕ
a zcela probuzeným, a zcela probuzeným,
toho by mĕl uctívat toho by mĕl uctívat
s respektem, s respektem,
jako bráhman ohňovou obĕť. jako bráhman ohňovou obĕť.

 

5) purve-nivasa yo uvedi 423) pubbe-nivāsaṃ yo vedi
svaga avaya ya paśadi saggāpāyaṃ ca passati
atha jadi-kṣaya prato atho jāti-kkhayaṃ patto
abhiña-vosido muṇi abhiññā-vosito muni
  sabba-vosita-vosānaṃ
  tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo poznal své Kdo poznal své
dřívĕjší životy, dřívĕjší životy,
a vidí nebe a peklo, a vidí nebe a peklo,
také dosáhl zničení zrodů, také dosáhl zničení zrodů,
dosáhl vyší vĕdĕní, je mudrc. dosáhl vyší vĕdĕní, mudrc,
  kdo dosáhl všech dosažení,
  toho já nazývám bráhmanem.

 

10) china sodu parakamu 383) chinda sotaṃ parakkamma
kama praṇuyu bramaṇa kāme panuda brāhmaṇa
sagharaṇa kṣaya ñatva saṅkhārānaṃ khayaṃ ñatvā
akadaño si brammaṇa akataññū 'si brāhmaṇa
Odsekni proud, namáhej se, Odsekni proud, namáhej se,
odstraň touhu, bráhmane. odstraň touhu, bráhmane.
Poznav zánik složených vĕcí, Poznav zánik složených vĕcí,
jsi znalcem nestvořeného, jsi znalcem nestvořeného,
bráhmane. bráhmane.

 

11) na brammaṇasa prahare'a 389) na brāhmaṇassa pahareyya
nasa muje'a bramaṇi nāssa muñcetha brāhmaṇo
dhi bramaṇasa hadara dhī brāhmaṇassa hantāraṃ
tada vi dhi yo ṇa mujadi tato dhī y'assa muñcati

 

p. 54

Nechť človĕk neublíží bráhmanovi Nechť človĕk neublíží bráhmanovi
nechť se na nĕj bráhman nehnĕvá. nechť se na nĕj bráhman nehnĕvá.
Hanba tomu, kdo Hanba tomu, kdo
ubližuje bráhmanovi, ubližuje bráhmanovi,
vĕtší hanba tomu, vĕtší hanba tomu,
kdo se hnĕvá na toho, jenž mu ubližuje. [5] kdo se hnĕvá na toho, jenž mu ubližuje.

 

12) madara pidara jatva 294) mātaraṃ pitaraṃ hantvā
rayaṇa dvayu śotri'a rājāno dve ca khattiye
raṭha saṇuyara jatva raṭṭhaṃ sānucaraṃ hantvā
aṇiho yadi brammaṇo anīgho yāti brāhmaṇo
  295b) rājāno dve ca sotthiye
Zabiv otce, matku Zabiv otce, matku
a dva bráhmanské krále, a dva kšatrijské krále,
pobiv celou říši pobiv celou říši
i se služebnictvem, i se služebnictvem,
beze smutku kráčí bráhman. [6] beze smutku kráčí bráhman.
  a dva bráhmanske králé...

 

14) yada dva'eṣu dharmeṣu 384) yadā dvayesu dhammesu
parako bhodi brammaṇo pāragū hoti brāhmaṇo
athasa sarvi sañoka ath'assa sabbe saṃyogā
asta-gachadi jaṇada atthaṃ-gacchanti jānato
Když ve dvou vĕcech [7] Když ve dvou vĕcech
dosáhl bráhman dokonalosti, dosáhl bráhman dokonalosti,
Pak pro nĕj, vĕdoucího, Pak pro nĕj, vĕdoucího,
zanikají všechna pouta. zanikají všechna pouta.

5. Brough (BROUGH str. 179-180) si myslí, že verš je nutno překládat: Nechť bráhman neublíží bráhmanovi, ani se na nĕj nehnĕvá. Myslím si, že jde o zavadĕjící úvahu. Je zcela v intencích buddhismu, že je špatné hnĕvat se na toho, kdo nam ubližuje (Kakacca-upamā sutta aj.). Navíc by, podle tohoto výkladu, vyplývalo, že bráhman sice nesmí ublížit bráhmanovi, či se na nĕj hnĕvat, ale ne-bráhmanovi může ubližovat a hnĕvat se na nĕj dle libosti. Netřeba snad připomínat, že termínem bráhman se zde rozumí duchovnĕ rozvinutá osoba, ne příslušník bráhmanského stavu.
6. Ovšemže tento verš není obhajobou hromadného vraždĕní. Má se jednat o přirovnání, kde matka je touha, otec domýšlivost, dva králove jsou názory eternalismu a nihilismu, říše jsou smyslové orgány a jejich objekty a služebnictvo je ulpívání.
7. Klasický komentář ke "dvĕma vĕcem" je: klid a vhled. Gāndh. parako (pā. pārago) znamená doslova "odešlý na druhý břeh".

 

p. 55

15) na bramaṇasediṇa kiji bhodi 390) na brāhmaṇass'etad akiñci seyyo
yo na nisedhe maṇasa pri'aṇi yadā nisedho manaso piyehi
yado yado yasa maṇo nivartadi yato yato hiṃsa-mano nivattati
tado tado samudim aha saca tato tato sammati-m-eva dukkhaṃ
Pro bráhmana tímto nic není, Pro bráhmana toto není málo lepší,
jenž nevylučuje z mysli než odlučování mysli od
příjemné vĕci. příjemných vĕcí.
Čím víc se jeho mysl odvrací, Čím víc se jeho mysl odvrací od násilí,
tím víc konvenci vydává za pravdu. [8] tím víc se utišuje strast.

 

16) brahetva pavaṇi brammaṇo 388) bāhita-pāpo ti brāhmaṇo
sama'irya śramaṇo di vucadi samacariyā samaṇo ti vuccati
parvahi'a atvaṇo mala pabbājayaṃ attano malaṃ
tasa parva'ido di vucadi tasmā pabbajito ti vuccati
Bráhman je ten, jenž odstranil zla, Bráhman je ten, jenž odstranil zla,
díky klidnému chování díky klidnému chování
je človĕk zván asketa. je človĕk zván asketa.
tím, že odplavil vlastní znečištĕní, tím, že odplavil vlastní znečištĕní,
je človĕk zván ordinovaným. [9] je človĕk zván ordinovaným.

 

17) na aho brammaṇa bromi 396) na cāhaṃ brāhmaṇaṃ brūmi
yoṇeka-matra-sabhamu yonijaṃ matti-saṃbhavaṃ
bho-va'i namu so bhodi bho-vādi nāma so hoti
sayi bhodi sakijaṇo sace hoti sakiñcano
akijaṇa aṇadaṇa akiñcanaṃ anādānaṃ
tam aho bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ

8. Zmatený verš, PDHP verze nám mnoho nepomáhá. Obĕ poloviny se vlastnĕ navzájem vyvracejí. Jediné možné (ale pochybné vysvĕtlení) návaznosti obou polovin je: "Čím víc se jeho mysl odvrací od vylučování příjemných vĕcí z mysli, tím víc vydává konvenci za pravdu." Výraz "tímto pro nĕj nic není" znamená, že díky "nevylučování" mu nic nemůže přinést užitek. Třetí řádek v PDHP verzi lze ve svĕtle GDHP vidĕt jako korupci (hi 'ssa mano => hiṃsa-mano).
9. Termíny parvahi'a a parva'ido. V prvnim případĕ se pravdĕpodobnĕ jedná o pravahya
nebo pravāhayitvā, ve druhém případĕ o pravrajita. Obĕ slova byla asi ztotožňována na základĕ "lidové etymologie". Máme doklad z jedné verze Uv. (CHAKRAVARTI str. 135), která má pravāhiya ātmano malaṃ tasmāt pravrajito nirucyate. Pozdĕjší verze uvádí verš upravený, který dává kořen vraj- též do první poloviny verše: pravrājayitvā tu malān uktaḥ pravrajitas tv iha. PDHP (pabbājaya 'ttano malaṃ tasmā pabbajito ti vuccati či pabbājayaṃ attano malaṃ...) sleduje tuto "lingvistickou" úpravu.

 

p. 56

Já nenazývám Já nenazývám nĕkoho
nĕkoho bráhmanem bráhmanem proto,
jen proto, že se tak zrodil. [10] že se zrodil z lůna, vznikl z matky.
Takový človĕk je Takový človĕk je
jen povýšený, jen povýšený,
je-li pln ulpívání. je-li pln ulpívání.
Toho, kdo je bez Toho, kdo je bez
ulpívání a bez uchopování, ulpívání a bez uchopování,
toho já nazývám toho já nazývám
bráhmanem. bráhmanem.

 

18) niha'i daṇa bhudeṣu 405) nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu
traseṣu thavareṣu ca tasesu thāvaresu ca
yo na hadi na ghadhedi yo na hanti na ghāteti
tam aho bromi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo se vzdal trestání bytostí, Kdo se vzdal trestání bytostí,
slabých či silných, [11] slabých či silných,
kdo neubližuje, kdo neubližuje,
ani nezpůsobuje ubližování, ani nezpůsobuje ubližování,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

10. Kompositum yoṇeka-matra-sabhamu by mohlo znamenat: kdo pouze vznikl z lůna (tedy z lůna bráhmanské matky). V skt. by to mohlo znit yaunya-mātra-saṃbhavam. Zmĕna y v k je v gāndh. doložena. Ovšem PDHP uvádí: yonijaṃ matti-saṃbhavaṃ, což se překládá jako: z lůna zrozeného, vzniklého z matky. Problém je, že termín yonija se používá jako označení pro "živorodé" tvory. (Což samo o sobĕ nemusí nic znamenat - víme, že buddhisté rádi dávali starým slovům zcela jiné významy - sám termín bráhman zde je toho důkazem.) Další podivností je výklad slova matti jako mātṛ, matka. Mohlo se stát, že redaktoři PDHP upravili termín yaunya, jenž musel v pā. znit asi yoniya na zname slovo yonija.
Gāndh. výraz bho-va'i namu so bhodi (pā. bho-vādi nāma so hoti), doslova "On je pouze ten, kdo oslovuje ostatní slovem bho). Bho je oslovovací partikule, kterou používá výše postavená osoba, oslovuje-li níže postaveného. Překlad "povýšený", který jsem zvolil, neodpovídá přesnĕ tomu, o co jde. Mínĕno je, že kdo se narodil jako bráhman (a neodstraňuje své vady) je bráhmanem jen v tom smyslu, že oslovuje ostatní touto partikuli.
11. Gāndh. fráze traseṣu thavareṣu ca (pā. tasesu thāvaresu ca) by mohla být paralela k skt. terminům sthāvara-jaṃgama či sthāsnu-cariṣṇu, jimiž jsou mínĕni tvorové pohybliví (zvířata, lidé) a nepohybliví (rostliny, stromy). Dle klasického výkladu tyto termíny v buddhismu ale mají (opĕt) jiný význam - bytosti, které ještĕ nedosáhly probuzení (trasa), a které dosáhly (thavara).

 

p. 57

19) yo du drigha ci rasa ji 409) yo'dha dīghaṃ va rassaṃ vā
aṇo-thulu śuhaśuhu aṇuṃ thūlaṃ subhāsubhaṃ
loki adiṇa na adi'adi loke adinnaṃ nādiyati
tam aho brommi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo v tomto svĕtĕ nebere nic, Kdo v tomto svĕtĕ nebere nic,
co nebylo dáno, co nebylo dáno,
ať je to dlouhé či krátké, ať je to dlouhé či krátké,
malé, velké, krásné či nepĕkné, malé, velké, krásné či nepĕkné,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

20) yo du kama prahatvaṇa 415) yo'dha kāme pahatvāna
aṇakare parivaya anāgāro paribbaje
kama-bhoka-parikṣiṇa kāma-bhava-parikkhīṇaṃ
tam aho bromi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Toho, kdo se vzdal Toho, kdo se vzdal
smyslových rozkoší [12] smyslových rozkoší
a odešel do bezdomoví, a odešel do bezdomoví,
kdo zničil požitky smyslů, kdo zničil smyslovou existenci,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

21) vari puṣkara-patre va 401) vāri pokkhara-patte va
arage-r-iva sarṣava āragge-r-iva sāsapo
yo na lipadi kamehi yo na limpati kāmesu
tam ahu bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Jako voda ke listu lotosu, Jako voda ke listu lotosu,
jako hořčičné semínko jako hořčičné semínko
ke špičce jehly, ke špičce jehly,
kdo není připoután kdo není připoután
ke smyslovým rozkošem, [13] ke smyslovým rozkošem,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

12. Gāndh. kompositum kama-bhoka je asi skt. kāma-bhoga. PDHP uvadi kāma-bhava, což znamená stav existence, který je dominován smyslovými rozkošemi.
13. Je doloženo více příkladů vzájemné zámĕny lokativu a instrumentálu, jako například zde ve třetím řádku (gāndh. kamehi ve významu lokativu).

 

p. 58

22) akakaśa viñamaṇi 408) akakkasaṃ viññāpāṇiṃ
gira saca udira'i giraṃ saccam udīraye
ya'i naviṣa'i kaji yāya nābhisaje kañci
tam ahu bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo by pronášel jen pravdivou řeč, Kdo by pronášel jen pravdivou řeč,
která není hrubá a je instruktivní, která není hrubá a je instruktivní,
jíž nikdo není rozhnĕván, jíž nikdo není rozhnĕván,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

23) yasya ka'eṇa vaya'i 391) yassa kāyena vācāya
maṇasa nasti drukida manasā n'atthi dukkaṭaṃ
savrudu trihi ṭhaṇehi saṃvutaṃ tīhi ṭhānehi
tam aho bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdož nekoná zlo myslí, Kdož nekoná zlo myslí,
tĕlem ani řečí, tĕlem ani řečí,
a v tĕchto třech a v tĕchto třech
situacích se kontroluje, situacích se kontroluje,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

24) vaśada varada 363) yo mukha-saññato bhikkhu
mana-bhaṇi aṇudhada manta-bhāṇī anuddhato
artha dharma ja deśedi atthaṃ dhammaṃ ca dīpeti
tam aho bromi brammaṇa madhuraṃ tassa bhāsitaṃ
Je zklidnĕný, zanechal všeho, Mnich, jenž kontroluje svou řeč,
mluví zdrženlivĕ, [14] není pyšný, mluví zdrženlivĕ, není pyšný,
a vyučuje Nauku a její význam, [15] a osvĕtluje Nauku a její význam,
toho já nazývám bráhmanem. sladká je jeho řeč.

--
14. Gāndh. slovo mana, pā. manta, je v komentářové tradici (a následnĕ mnoha moderními badateli) chápano jako skt. mantra a to ve vyznamu "moudrost". Existuje ovšem výskyt slova manda v Uv.iv.16, jemuž v pā. textu (Sam.i.57) odpovídá termín manta. Tento překlad se zdá pravdĕpodobnĕjší, neboť posun slova mantra do významu "moudrost" je přece jen trochu přitažený za vlasy. Evidence se zdá být podpořena Uv.viii.10 a Uv.xxviii.8, které uvádí manda-bhāṇī tam, kde pā. má manta-bhāṇī.
15. Třetí řádek by samozřejmĕ šlo také vyložit ve smyslu "vyučuje arthu a dharmu" v obecném významu tĕchto slov a zdá se vskutku podivné, proč jsou obĕ slova v akusativu. Může jít o chybné rozložení komposita artha-dharma, tj. "nauku, která má smysl"?

 

p. 59

25) vaśada varada  
mana-bhaṇi aṇudhada  
utamatha aṇuprato 386cd), 403cd) uttam'attham anuppattaṃ
tam aho bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Je zklidnĕný, zanechal všeho,  
mluví zdrženlivĕ, není pyšný,  
dosáhl nejvyšší cíl - dosáhl nejvyšší cíl -
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

26) yasya rako ca doṣo ca  
avija ca vira'ida  
kṣiṇasavu arahada 420cd) khīṇāsavaṃ arahantaṃ
tam ahu bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo odhodil vášeň,  
nenávist a nevĕdomost,  
odsekl znečištĕní mysli [16] odsekl znečištĕní mysli
a je osvobozen, [17] a je osvobozen,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

27) yasya rako ca doṣo ca 407ab) yassa rāgo ca doso ca
maṇu makṣu pravadido māno makkho ca pātito
paṇa-bhara visañutu 402cd) panna-bhāraṃ visaṃyuttaṃ
tam ahu bromi brammaṇo tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo svrhnul vášeň, nenávist, Kdo svrhnul vášeň, nenávist,
domýšlivost a pokrytectví, domýšlivost a pokrytectví,
odhodil břemeno, je odpoután - odhodil břemeno, je odpoután -
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

28) akrośa vadha-bana ca 399) akkosaṃ vadha-bandhaṃ ca
aduṭhu yo tidikṣadi aduṭṭho yo titikkhati
kṣadi-bala balaṇeka khantī-balaṃ balānīkaṃ
tam ahu bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ

--
16. Ke gāndh. kṣiṇa-asavu, skt. kṣīṇa-āsrava, pā. khīṇa-āsava: termín āsava, doslova "zaplavení" je terminus technicus, souhrnný termín pro čtyři psychické stavy, zabraňující mysli, aby se zaobírala "vyššími vĕcmi". Jsou to kāma, bhava, diṭṭhi a avijjā, neboli smyslová touha, touha po existenci, názory a nevĕdomost.
17. Slovo arahant jsem zde přeložil jako osvobozený, což, i když není doslovný překlad, vystihuje podstatu toho, o co jde.

 

p. 60

Pomluvu, bití a pouto Pomluvu, bití a pouto
kdo vydrží bez hnĕvu, kdo vydrží bez hnĕvu,
jehož armádou je síla trpĕlivosti, [18] jehož armádou je síla trpĕlivosti,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

29) avirudhu virudheṣu 406) aviruddhaṃ viruddhesu
ata-daṇeṣu nivudu atta-daṇḍesu nibbutaṃ
sadaṇeṣu aṇadaṇa sādānesu anādānaṃ
tam aho bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Svobodného mezi uvĕznĕnými, Svobodného mezi uvĕznĕnými,
mezi násilnými [19] uklidnĕného, mezi násilnými uklidnĕného,
mezi ulpívajícími mezi ulpívajícími
toho, jenž neulpívá, [20] toho, jenž neulpívá,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

30) yo idheva pre'aṇadi 402) yo dukkhassa pajānāti
dukhasa kṣaya atvaṇo idh'eva khayaṃ attano
vipramutu visañutu panna-bhāraṃ visaṃyuttaṃ
tam aho bromi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo právĕ zde uskutečnil Kdo právĕ zde uskutečnil
zánik vlastní [21] strasti, zánik vlastní strasti,
je vysvobozený a odpoután, odhodil břemeno, je odpoután -
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

32) asatsiṭha ghahaṭhehi 404) asaṃsaṭṭhaṃ gahaṭṭhehi
aṇakarehi yuha'i anāgārehi c'ūbhayaṃ
aṇova-sari apicha anoka-sārim appicchaṃ
tam aho brommi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ

--
18. Gāndh. kṣadi, pā. khantī, skt. kṣānti je jedna z dokonalostí (pāramitā), které sbírá bodhisattva na své cestĕ k buddhovství. Jakožto kladné vlastnosti jsou ovšem často doporučovány i "nebodhisattvům". Slovo samo se dá přeložit buď jako trpĕlivost nebo jako odpouštĕní, shovívavost.
19. "Násilný", gāndh. ata-daṇa, pā. atta-daṇḍa, je ten, "jenž vzal hůl". Slovo atta je zde minulým příčestím od slovesa ā+dā-.
20. Gāndh. termíny sadaṇa a aṇadaṇa (pā. sādāna a anādāna) jsou kompozita z kořenů sa-ā+dā- a an-ā+dā-.
21. Ve druhém řádku je použito gāndh. atvaṇo, pā. attano, tedy spíše než "zánik vlastní strasti" mĕlo by se psát asi "zánik strasti sám pro sebe".

 

p. 61

Toho, jenž se nespolčuje Toho, jenž se nespolčuje
ani s hospodáři ani s mnichy, [22] ani s hospodáři ani s mnichy,
toho, jenž se toulá bez obydlí [23] toho, jenž se toulá bez obydlí
a přeje si málo, a přeje si málo,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

33) aradi radi ca yo hitva 418a) hitvā ratiṃ ca aratiṃ ca
sabrayaṇo pradisvado  
sarva-bhava-parikṣiṇa 415cd) kāma-bhava-parikkhīṇaṃ
tam aho brommi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Když zanechal touhu i odpor, Když zanechal touhu i odpor,
kdo je jasnĕ chápající a uvĕdomĕlý, [24]  
zničil všechny stavy existence, zničil smyslovou existenci [25]
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

34) yasa pure ya pacha ya 421) yassa pure ca pacchā ca
.......................    i majjhe ca n'atthi kiñcanaṃ
akijaṇa aṇadaṇa akiñcanaṃ anādānaṃ
tam ahu brommi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Pro koho v minulosti Pro koho v minulosti
či v budoucnosti či v budoucnosti
..................... ani v přítomnosti není žádný majetek,
kdo nic nemá a neulpívá, kdo nic nemá a neulpívá,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

22. Gāndh. aṇakarehi, pā. anāgārehi, tj. s tĕmi, kdož odešli do bezdomoví. Za tímto slovem následuje gāndh. výraz uha'i (pā. ubhayaṃ), tedy "s obĕma" (tj. ani s tím, ani s oním, podobnĕ jako v anglické vazbĕ "with both him and him").
23. Gāndh. aṇova-sari, pā. anoka-sārī. Nezvyklý je výskyt hlásky v ve verši GDHP. Může to snad být písařova chyba (za aṇo'a-sari) či pozůstatek nĕjakého prákrtského dialektu, který tuto zmĕnu (k na v) regulérnĕ provádĕl.
24. Gāndh. pradisvado (pā. patissato, skt. pratismṛtaḥ) znamená toho, kdo ustavil bdĕlost (sati, smṛti), plné uvĕdomĕní si prožitku přítomného momentu.
25. Pā. vyraz kāma-bhava chápe vĕtšina překladatelů jako dvandvu, tj. "kdo zničil smyslovou touhu a stavy existence". Termín kāma-bhava je ale "terminus technicus", který se používá pro nejnižší ze tří úrovní existence (zvaný též kāma-loka).

 

p. 62

35) yasa pari avare ca 385) yassa pāraṃ apāraṃ vā
para ............ pārāpāraṃ na vijjati
vikada-dvara visañota vīta-ddaraṃ visaññuttaṃ
tam aho brommi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Pro koho tento břeh, druhý břeh, Pro koho tento břeh, druhý břeh,
...................... ani oba břehy neexistují,
jenž jest bez bolu [26] a odpoután, jenž jest bez bolu a odpoután,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

36) chitvaṇa paja saṃdaṇa  
..........................  
nani-bhava-parikṣiṇa 413cd) nandī-bhava-parikkhīṇaṃ
tam ahu bromi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo odsekl patero pout, [27]  
.....................  
jehož zalíbení v existenci zaniklo, jehož zalíbení v existenci zaniklo,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

38) patsukula-dhara jadu 395) paṃsukūla-dharaṃ jantuṃ
kiśa dhamaṇi-sadhada kisaṃ dhamani-santhataṃ
jayada rukha-mulasya ekaṃ vanasmiṃ jhāyantaṃ
tam ahu brommi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ

--
26. Velmi kontroverzní je gāndh. termín vikada-dvara. PDHP zde ma vītaddara, což se překládá jako ten, jenž nema (vīta) strach (dara). Zdvojeni na dd je pak bĕžná pā. sandhiová zmĕna. GDHP verze ale svĕdčí o tom, že tento výklad není jediný možný. Zmĕna dd na dv by byla možná buď hyperurbanizací nebo chybou opisovače.
Jiná možnost je odvodit slovo z védského dvara (RV. i. 52. 3, RV. ii. 30. 4.), což je slovo, jehož přesný význam není jasný. Překládá se obvykle "násilí" či "zabraňování".
Ještĕ další možností je připustit zmĕnu j na d a říci, že původní význam slova je jvara (choroba, nemoc mysli, zármutek, žal atp.). To potvrzuje PDHP verš 205 (jenž uvádí slovo niddaro), respektive jeho skt. forma v Uv.xxviii.5, jež uvádí nirjvara.
Gāndh. slovo vikada je pak samozřejmĕ skt. vigata.
27. Gāndh. saṃdaṇa (pā. saṃdāna), je pravdĕpodobnĕ synonymem termínu saṃyojana. Patero pout jsou (v pā.): klam o Já (sakkāya-diṭṭhi), pochybování (vicikicchā), připoutanost k pouhým pravidlům a obřadům (sīla-bbata-paramāsa), žádost smyslů (kāma-cchanda) a zlá vůle (vyāpāda).

 

p. 63

Človĕka, jenž nosí roucho z cárů, Človĕka, jenž nosí roucho z cárů,
je hubený, s vystouplými žilami, [28] je hubený, s vystouplými žilami,
kdo medituje u kořenů [29] stromu, Kdo medituje sám v lese,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

40) akrodhu aṇuvayasaṃ  
viprasana aṇavila 413b) vippasannam anāvilaṃ
cadra ba vimali śudhu 413a) candaṃ va vimalaṃ suddhaṃ
tam ahu bromi brammaṇa  
Kdo je bez hnĕvu, bez znepokojení,  
jasný a nepohnutý jasný a nepohnutý
neposkvrnĕný a čistý jako mĕsíc, neposkvrnĕný a čistý jako mĕsíc,
toho já nazývám bráhmanem.  

 

41) ...... ra dhira (?) 422) usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ
.... h .... viyidaviṇo mahesiṃ vijitāvinaṃ
aṇiha ṇadaka budhu anejaṃ nahātakaṃ buddhaṃ
tam ahu bromi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
.............. moudrý, Mocného, [30] nejlepšího, hrdinu,
................ vitĕzný, velkého zřece, vítĕzného,
bez touhy, očištĕný, [31] probuzený, bez touhy, očištĕného, probuzeného,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

42) chetva nadhi valatra ya 398) chetvā naddhiṃ varattaṃ ca
sadaṇa samadikrammi sandānaṃ sah'anukkamaṃ
ukṣita-phali'a vira ukkhitta-paḷighaṃ buddhaṃ
tam aho brommi brammaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ

--
28. Druhý řádek uvádí doslova "pokrytý žilami" (gāndh. dhamaṇi-sadhada, pā. dhamani-santhata, skt. dhamani-samstṛta).
29. Výraz mulasya je bezesporu hyperurbanizací, vzniklou zřejmĕ tímto postupem: mūlasmin => mulasma => mulasa => mulasya.
30. Pā. usabha je skt. ṛṣabha (doslova "býk").
31. Gāndh. termín ṇadaka (pā. nahātaka, skt. snātaka) znamena původnĕ človĕka, jenž ukončil studia, vrátil se od učitele domů a vykonal rituální koupel. Význam je zde ovšem pozmĕnĕn (další důkaz buddhistické zmĕny původního hinduistického významu) na "čistý", "očištĕný".

 

p. 64

Kdo odseknul popruh [32] a chomout, Kdo odseknul popruh a chomout,
překonal pouto, [33] pouto i s jeho pomocníky,
odhodil závoru, [34] hrdina, odhodil závoru, je probuzený,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

43) yasa gadi na jaṇadi 420) yassa gatiṃ na jānanti
deva ganava-maṇ ...... devā gandhabba-mānusā
tadhakadasa budhasa khīṇāsavaṃ arahantaṃ
tam ahu brommi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Jehož osud neznají Jehož osud neznají
bohové, gandharvové ani lidé, bohové, gandharvové ani lidé,
takto odešlého, probuzeného - odsekl znečištĕní mysli a je osvobozen,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

44) yo cudi uvedi satvaṇa 419) cutiṃ yo vedi sattānaṃ
vavati ca vi sarvaśo upapattiṃ ca sabbaso
budhu adima-śarira asattaṃ sugataṃ buddhaṃ
tam aho bromi bramaṇa  tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
  400c) dantaṃ antima-sārīraṃ
Kdo pochopil umírání bytostí, Kdo pochopil umírání bytostí,
a po všech stránkách i [jejich] zrození, a po všech stránkách i [jejich] zrození,
je probuzený a neulpívající, dobře odešlého,
nese poslední tĕlo, probuzeného,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.
  je ukáznĕn, nese poslední tĕlo, [35]

 

45) akrodhu aṇuvayasa  
vipramutu puṇarbhava  
budhu vada-mala dhira 261c) sa ve vanta-malo dhīro
tam aho bromi bramaṇa  

--
32. Komentářový výklad pro gāndh. nadhi (pā. nandhi či naddhi, skt. naddhrī či naddhi) je "nenávist", pro valatra (pā. varatta, skt. varatrā) je "touha".
33. Klasický výklad gāndh. slova sadaṇa (pā. sandāna, viz. pozn. k verši 36) je zde "špatny názor". "Pomocníci" v pā. verzi jsou vykládáni jako "latentní tendence".
Podivný gāndh. termín samadikrammi je zřejmĕ absolutiv (samatikramya).
34. "Závorou" (gāndh. phali'a, pā. paligha, skt. parigha) je zde dle komentářů mínĕna nevĕdomost.
35. "Poslední tĕlo" znamená, že žije svůj poslední život.

 

p. 65

Kdo je bez hnĕvu, bez znepokojení,  
odpoután od opakované existence,  
je probuzený, odvrhnul [36] ten moudrý, který odvrhnul nečistoty,
nečistoty, moudrý  
toho já nazývám bráhmanem.  

 

46) yo du puñe ca pave ca 412) yo'dha puññaṃ ca pāpaṃ ca
uhu ṣaga uvaca'i ubho saṅgam upaccagā
aṣaga viraya budhu asokaṃ virajaṃ suddhaṃ
tam ahu bromi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
Kdo zde dobro a zlo, Kdo zde dobro a zlo,
oboje [tato] připoutání, opustil, oboje [tato] připoutání, opustil,
je bez žalu, bez chyby, probuzený, je bez žalu, bez chyby, očištĕný,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.

 

47) ja'i para-kada budhu 414cd) tiṇṇo pāra-gato jhāyī
jidavi akadaggadi anejo akathaṃkathī
pruju deva-maṇuśaṇa  
tam ahu brommi bramaṇa  
Kdo medituje, přešel na druhý břeh, Kdo se přebrodil, medituje,
je probuzený, přešel na druhý břeh,
vítĕzný a bez pochybností, [37] bez touhy, bez pochybností,
uctívatelný bohy i lidmi,  
toho já nazývám bráhmanem.  

 

48) ja'i para-kada budhu 386ab) jhāyiṃ virajam āsīnaṃ
kida-kica aṇasṛvu kata-kiccam anāsavaṃ
budhu daśabaloveda  
tam ahu bromi bramaṇa  

--
36. "Odvrhnul" (gāndh. vada, pā. vanta), je minulé příčestí od vam-, tedy doslova "kdo vyzvracel nečistoty".
37. Význam gāndh. slova jidavi mi není úplnĕ jasný. Předpokládám, že se jedná o skt. slovo jitāvin v N.Sg. (jako např. ve verši 41 viyidaviṇo, korespondující PDHP verš 422 má vijitāvinaṃ).
I když je podivná ztráta aspirace a oznĕlení, je pravdĕpodobnĕ spojitost mezi gāndh. akadaggadi a pā. akathaṃkathī. Potvrzovat se to zdá korespondující verš z Uv., který má niṣkathaṃkathaḥ.

 

p. 66

Kdo medituje, přešel na Kdo medituje, je bez nečistot,
druhý břeh, je probuzený, usazený,
udĕlal, co mĕlo být udĕláno,je bez vad, [38] udĕlal, co mĕlo být udĕláno,je bez vad,
probuzený, poznal deset sil, [39]  
toho já nazývám bráhmanem.  

 

49) gammira-praña medhavi 403) gambhīra-paññaṃ medhāviṃ
margamargasa ko'i'a maggāmaggassa kovidaṃ
utamu pravara vira uttamattham anuppattaṃ
tam ahu brommi bramaṇa tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ
  422a) usabhaṃ pavaraṃ vīraṃ
Hluboce moudrý, inteligentní, Hluboce moudrého, inteligentního,
vĕdoucí, co je a co není cesta, vĕdoucího, co je a co není cesta,
nejvyšší, nejlepší, hrdina, kdož dosáhl nejvyššího cíle,
toho já nazývám bráhmanem. toho já nazývám bráhmanem.
  Mocného, nejlepšího, hrdinu,

 

50) diva tavadi adicu 387) divā tapati ādicco
radi avha'i cadrimu rattim ābhāti candimā
sanadhu kṣatri'o tavadi sannaddho khattiyo tapati
ja'i tavadi bramaṇo jhāyī tapati brāhmaṇo
adha sarva aho-ratra atha sabbam aho-rattiṃ
budhu tavadi teyasa buddho tapati tejasā
Ve dne sálá slunce, Ve dne sálá slunce,
v noci září mĕsíc, v noci září mĕsíc,
bojovník sálá, když je ozbrojen, bojovník sálá, když je ozbrojen,
bráhman sálá, když medituje. bráhman sálá, když medituje.
Avšak po celý den a noc Avšak po celý den a noc
probuzený sálá jasem. probuzený sálá jasem.

--
38. Slovo "vada" ve spojení "bez vad" (gāndh. aṇasṛvu, pā. anāsava) je terminus technicus, kterým se označují tyto nepříznivé stavy mysli: smyslová touha (kāmāsava), touha po existenci (bhavāsava), nevĕdomost (avijjāsava).
39. Gāndh. kompositum daśabaloveda je nutno rozložit jako daśabala-uveda.
"Deset sil" je tĕchto deset kvalit, ktere má buddha: a) chápání možného jako možného a nemožného jako nemožného, b) chápání důsledků minulých, přítomných a budoucích skutků, c) chápání stezky, vedoucí k prospĕchu všech, d) chápání svĕta s jeho různými složkami, e) chápání různých inklinací všech bytostí, f) chápání nižších a vyšších schopností bytostí, g) chápání nečistot a očištĕní, h) pamatování si mnoha předchozích zrození, i) vnímání toho, jak bytosti umírají a znovu se rodí podle svých skutků, j) získání osvobození mysli.

 

p. 67

II. bhikhu - Mnich

51) ka'eṇa savrudo bhikhu 234) kāyena saṃvutā dhīrā
atha vaya'i savrudo atho vācāya saṃvutā
maṇeṇa savrudo bhikhu manasā saṃvutā dhīrā
sarva druggade'o jahi te ve suparisaṃvutā
Mnich, jenž zkrotil své tĕlo, Moudří, jenž zkrotili své tĕlo,
a také zkrotil řeč, a také zkrotili řeč,
mnich, jenž zkrotil svou mysl, moudří, jenž zkrotili svou mysl,
opouští všechna špatná zrození. ti jsou velmi dobře zkrocení.

 

52) kae'ṇa sañamu sadhu 361) kāyena saṃvaro sādhu
sadhu vaya'i sañamu sādhu vācāya saṃvaro
maṇeṇa sañamu sadhu manasā saṃvaro sādhu
sadhu savatra sañamu sādhu sabbattha saṃvaro
sarvatra sañado bhikhu sabbattha saṃvuto bhikkhu
sarva dugadi'o jahi sabba-dukkhā pamuccati
Kontrola tĕla je dobrá, Kontrola tĕla je dobrá,
dobrá je kontrola řeči, dobrá je kontrola řeči,
kontrola mysli je dobrá, kontrola mysli je dobrá,
dobrá je kontrola dobrá je kontrola
po všech stránkách. po všech stránkách.
Mnich, jenž se Mnich, jenž se
po všech stránkách kontroluje, po všech stránkách kontroluje,
opouští všechna špatná zrození. se osvobozuje od vší strasti.

 

53) hasta-sañadu pada-sañadu 362) hattha-saññato pāda-saññato
vaya-sañadu savudidri'o vācā-saññato saññatuttamo
ajatva-rado samahido ajjhatta-rato samāhito
eko saduṣido tam ahu bhikhu eko saṃtusito tam āhu bhikkhuṃ
Kdo kontroluje své ruce, Kdo kontroluje své ruce,
kontroluje nohy, kontroluje nohy,
kontroluje řeč, kontroluje řeč,
má zkrocené smysly, kontroluje se nejvyšší mĕrou,
je soustředĕn do svého nitra, je soustředĕn do svého nitra,
koncentrován, koncentrován,
spokojen o samotĕ, spokojen o samotĕ,
toho nazývám mnichem. toho nazývám mnichem.

 

p. 68

54) yo muheṇa sañado bhikhu 363) yo mukha-saññato bhikkhu
mana-bhaṇi aṇudhado manta-bhāṇī anuddhato
artha dharma ci deśedi atthaṃ dhammaṃ ca dīpeti
masuru tasa bhaṣida madhuraṃ tassa bhāsitaṃ
Mnich, jenž kontroluje svá ústa, Mnich, jenž kontroluje svá ústa,
málo mluví, [40] není namyšlený, málo mluví, není namyšlený,
vysvĕtluje nauku a její význam - osvĕtluje nauku a její význam -
sladká je jeho řeč. sladká je jeho řeč.

 

55) śuñakare praviṭhasa 373) suññāgāraṃ paviṭṭhassa
śada-citasa bhikhuṇo santa-cittassa bhikkhuno
amaṇuṣa-radi bhodi amānusī ratī hoti
same dharma vivaśadu sammā dhammaṃ vipassato
Mnich, jenž odešel na Mnich, jenž odešel na
osamĕlé místo, osamĕlé místo,
a jehož mysl se zklidnila, a jehož mysl se zklidnila,
zažívá nadlidskou radost, zažívá nadlidskou radost,
když správnĕ nahlíží nauku. když správnĕ nahlíží nauku.

 

56) yado yado sammaṣadi 374) yato yato sammasati
kanaṇa udaka-vaya khandhānaṃ udaya-bbayaṃ
lahadi pridi-pramoju labhati pīti-pāmojjaṃ
amudu ta vi'aṇadu amataṃ taṃ vijānataṃ
Od té doby, co plnĕ chápe Od té doby, co plnĕ chápe
vznik a zánik složek, [41] vznik a zánik složek,
získává radost a potĕšení. získává radost a potĕšení.
Chápajícím je to známo Chápajícím je to známo
jako nesmrtelnost. jako nesmrtelnost.

40. Gāndh. mana-bhaṇi, pā. manta-bhāṇī, se obvykle chápe jako "ten, kdo mluví mantry", tj. kdo zná nazpamĕť [buddhistické] texty. Ale jiný možný výklad je manda-bhāṇī, "málo mluvící", což lze dokázat nĕkolika příklady z Uv. (Uv.viii.10, Uv.xxviii.8), které mají maṇḍa-bhāṣī na místech, kde pā. ekvivalenty uvádí manta-bhāṇī.
41. Složkami je mínĕno patero složek osobnosti (gāndh. kaṇana, pā. khandhānaṃ, skt. skandhānāṃ), neboli tĕlesnost či tvar (rūpa), vĕdomí (viññāṇa), pociťování (vedanā), vnímání (saññā) a mentalní formace (saṅkhārā).

 

p. 69

58) nasti jaṇa aprañasa 372) n'atthi jhānaṃ apaññassa
praña nasti ajayado paññā n'atthi ajjhāyato
yasa jaṇa ca praña ya yamhi jhānaṃ ca paññā ca
so hu nirvaṇasa sadi'i sa ve nibbāna-santike
Nemoudrý nemůže Nemoudrý nemůže
praktikovat meditaci, praktikovat meditaci,
a ten, kdo nemedituje a ten, kdo nemedituje
nedosáhne moudrosti. nedosáhne moudrosti.
Kdo má jak meditaci tak moudrost, Kdo má jak meditaci tak moudrost,
ten je vĕru v blízkosti nirvány. ten je vĕru v blízkosti nibbány.

 

59) tatra'i adi bhavadi 375) tatrāyam ādi bhavati
tadha prañasa bhikhuṇo idha paññassa bhikkhuno
idri'a-goti saduṭhi indriya-gutti saṃtuṭṭhī
pradimukhe i ..... ro pātimokkhe ca saṃvaro
Tyto vĕci jsou zde prvotní Tyto vĕci jsou zde prvotní
pro moudrého mnicha: pro moudrého mnicha:
střeží své smysly, je spokojen střeží své smysly, je spokojen
a ....... co do mnišských předpisů. [42] a kontrola co do mnišských předpisů.

 

60) mitra bhaye'a paḍiruva 375ef) mitte bhajassu kalyāṇe
śudhayiva atadridi suddhājīve atandite
paḍisadhara-gutisa 376abc) paṭisanthāra-vuty'assa
ayara-kuśa ........ ācāra-kusalo siyā
tadu ayara-kuśalo tato pāmojja-bahulo
suhu bhikhu vihaṣisi 379d) sukhaṃ bhikkhu vihāhisi
Stýkej se s ušlechtilými přáteli, Stýkej se s ušlechtilými přáteli,
jenž žijí čistý život a nejsou líní, jenž žijí čistý život a nejsou líní,
važ si štĕdrosti, [43] važ si štĕdrosti,
vybrané chování ....... buď vybraného chování.
A tak, s vybraným chováním, A tak, s velikým potĕšením,
prodlévej šťastnĕ, mnichu. prodlévej šťastnĕ, mnichu.

 --
42. Gāndh. pradimukha (pā. pātimokkha) je označení pro seznam 227 základních předpisů pro plnĕ ordinovaného mnicha či mnišku.
43. Gāndh. paḍisadhara, pā. paṭisanthāra, je vzájemné obdarovávání, tj. laik dá mnichovi almužnu a mnich mu oplatí darem Dhammy (kázáním) a také sdílení darů, které mnich obdržel almužnou, se svými "kolegy".

 

p. 70

61) salavhu nadimañe'a 365) sa-lābhaṃ nātimaññeyya
nañeṣa sviha'o si'a nāññesaṃ pihayaṃ care
añeṣa sviha'o bhikhu aññesaṃ pihayaṃ bhikkhu
samadhi nadhikachadi samādhiṃ nādhigacchati
Nechť nikdo nepohrdá Nechť nikdo nepohrdá
vlastní almužnou, vlastní almužnou,
nechť nikdo netouží nechť nikdo netouží
po [almužnĕ] druhých. po [almužnĕ] druhých.
Mnich, jenž touží Mnich, jenž touží
po [almužnĕ] druhých po [almužnĕ] druhých
nedosáhne soustředĕní. nedosáhne soustředĕní.

 

62) apa-labho du yo bhikhu 366) appa-lābho pi ce bhikkhu
salavhu nadimañadi sa-lābhaṃ nātimaññati
ta gu deva praśajadi taṃ ve devā pasaṃsanti
śudhayivu atadrida suddhājīviṃ atanditaṃ
Mnich, jenž Mnich, jenž
- třeba by obdržel málo - - třeba by obdržel málo -
nepohrdá vlastní almužnou, nepohrdá vlastní almužnou,
toho i bohové velebí, toho i bohové velebí,
žije čistý život, není líný. žije čistý život, není líný.

 

64) dhamaramu dhama-radu 364) dhammārāmo dhamma-rato
dhamu aṇuvicida'o dhammaṃ anuvicintayaṃ
dhamu aṇusvaro bhikhu dhammaṃ anussaraṃ bhikkhu
sadharma na parihayadi sad-dhammā na parihāyati
Mnich, jenž se tĕší z nauky, Mnich, jenž se tĕší z nauky,
je oddán nauce, přemýšlí o ní je oddán nauce, přemýšlí o ní
a pamatuje na nauku, a pamatuje na nauku,
se od dobré nauky neodchýlí. se od dobré nauky neodchýlí.

 

65) na śila-vada-matreṇa 271) na sīla-bbata-mattena
baho-ṣukeṇa va maṇo bāhu-saccena vā puna
adha samadhi-labheṇa atha vā samādhi-lābhena
vevita-śayaṇeṇa va vivicca-sayanena vā

 

p. 71

Ne proto, že pouze Ne proto, že pouze
dodržuješ předpisy a obřady, dodržuješ předpisy a obřady,
nebo jsi dosáhl velké učenosti, [44] nebo jsi dosáhl velké učenosti,
či jsi ovládl koncentraci, či jsi ovládl koncentraci,
nebo prodleváš v odloučenosti, nebo prodleváš v odloučenosti,

 

66) phuṣamu nekhama-sukhu 272) phusāmi nekkhamma-sukhaṃ
aprudha-jaṇa-sevida aputhujjana-sevitaṃ
bhikhu viśpaśa mavadi bhikkhu vissāsa māpādi
aprate asava-kṣaye appatto āsava-kkhayaṃ
[ani proto, že si myslíš:] [ani proto, že si myslíš:]
"Zakoušíme štĕstí zřeknutí se, "Zakoušímštĕstí zřeknutí se,
které není známo bĕžným lidem," které není známo bĕžným lidem,"
nedocházej, mnichu, spokojenosti, nedocházej, mnichu, spokojenosti,
pokud jsi nedosáhl zničení vad. pokud jsi nedosáhl zničení vad.

 

67) na bhikhu tavada bhodi 266) na tena bhikkhu so hoti
yavada bhikṣadi para yāvatā bhikkhate pare
veśma dharma samada'i vissaṃ dhammaṃ samādāya
bhikhu bhodi na tavada bhikkhu hoti na tāvatā
Nikdo se nestává Nikdo se nestává
mnichem jen proto, mnichem jen proto,
že by dostával almužnu od druhých. že by dostával almužnu od druhých.
Pokud se řídí domácí naukou, [45] Pokud se řídí domácí naukou,
nestává se potud mnichem. nestává se potud mnichem.

44. Pā. bāhu-sacca se uvádí coby ekvivalent skt. bāhu-śrautya a gāndh. termín baho-ṣuka (bahuśruta) to potvrzuje.
45. Třetí řádek: gāndh. snad veśma-dharma (čtení nejisté), "nauka domů", tedy zřejmĕ život hospodáře. Pā. verze ma vissaṃ dhammaṃ, což dáva ponĕkud podivný smysl: "Nikdo není mnichem potud, pokud se řídí kompletní naukou" (je-li vissa bráno jako viśva). Překladatelé tuto "drobnost" obvykle řeší tak, že ladnĕ přeskočí záporku "na" a napíší: "Človĕk se stává mnichem jen tehdy, řídí-li se kompletní naukou", což je řešení elegantní, ale podle mne neseriozní. Jiná možnost je brát pā. vissa jako viśama (tedy neharmonická či špatná nauka), nebo jako veśya (lehká či "podezřele snadná" nauka). Další varianta je chápat slovo jako "dům", jako to činím já, což se zda být podporováno zachovanou Tocharskou bilingvou, jež uvádí bhikṣur na tāvatā bhavati .... veśma-dharmaṃ samādāya. Tib.Uv. má podobné slovní spojení, značící "domácí nauka".

 

p. 72

68) yo du baheti pavaṇa 267) yo'dha puññaṃ ca pāpaṃ ca
vadava bramma-yiyava bāhetvā brahma-cariyavā
sagha'i caradi loku saṅkhāya loke carati
so du bhikhu du vucadi sa ve bhikkhū ti vuccati
Kdo zde odstranil zla Kdo zde dobro i zlo
dodržuje předpisy, [46] odstranil,
žije čistým životem, žije čistým životem,
kráčí svĕtem uvážlivĕ, kráčí svĕtem uvážlivĕ,
ten se však nazývá mnichem. ten se však nazývá mnichem.

 

70) metra-vihara yo bhikhu 368) mettā-vihārī yo bhikkhu
prasanu budha-śaśaṇe pasanno buddha-sāsane
paḍiviju pada śada adhigacche padaṃ santaṃ
sagharavośamu suha saṅkhārūpasamaṃ sukhaṃ
Mnich, který prodlévá Mnich, který prodlévá
v laskavosti, v laskavosti,
má důvĕru v nauku Probuzeného má důvĕru v nauku Probuzeného
dosáhne stavu klidu, dosáhne stavu klidu,
utišení složených vĕcí [47] a štĕstí. utišení složených vĕcí a štĕstí.

 

72) pramoja-baholu yo bhikhu 381a) pāmojja-bahulo bhikkhu
abhivuyu pri'apri'a  
adhikachi pada śada  
aseyaṇe moyaka  

46. Gāndh. vadava je pā. vatavant, tedy skt. vratavant. Paralela tohoto gāndh. řádku se nacházi v Jāt.v.153 (vatavā brahmacariyavā). Gāndh. bramma-yiyava, pā. brahma-cariyavā, čili "ten, jenž má brahma-cariya". Spojení brahma-cariya je synonymem pro zachovávání mnišských předpisů, zejména pro celibát.
47. Gāndh. saghara, pā. saṅkhāra, skt. saṃskāra, je velmi obtížný termín. Může se překládat jako "formace" a znamená:
a) obecnĕ (jako zde) všechny vĕci, které jsou složené (tj. vlastnĕ všechno kromĕ nibbány), b) v nĕkterých spojeních označuje volní snahu, tj. karmu, c) jednu z pĕti složek osobnosti.

 

p. 73

Mnich, jenž je plný radosti, Mnich, jenž je plný radosti,
překonal příjemné a nepříjemné,  
dojde stavu míru,  
jenž sladce chutná  
a nelze se jej nasytit. [48]  

 

73) apramada-radu yo bhikhu 32) appamāda-rato bhikkhu
pramadi bhaya-daśima pamāde bhaya-dassivā
abhavu parihaṇa'i abhabbo parihānāya
nivaṇaseva sadi'i nibbānass'eva santike
Mnich, jenž je oddán svĕdomitosti Mnich, jenž je oddán svĕdomitosti
a na nedbalost se dívá s obavou, a na nedbalost se dívá s obavou,
neschopen úpadku, neschopen úpadku,
je v blízkosti nirvány. je v blízkosti nibbány.

 

74) apramada-radu yo bhikhu 31) appamāda-rato bhikkhu
pramadi bhaya-daśima pamāde bhaya-dassivā
sañoyaṇa aṇu-thula saññojanaṃ aṇuṃ thūlaṃ
ḍahu agi va gachadi ḍahaṃ aggī va gacchati
Mnich, jenž je oddán svĕdomitosti Mnich, jenž je oddán svĕdomitosti
a na nedbalost se dívá s obavou, a na nedbalost se dívá s obavou,
všechna pouta, jemná či hrubá, všechna pouta, jemná či hrubá,
pálící, postupuje jako oheň. pálící, postupuje jako oheň.

 

75) ja'i bhikhu ma yi pramati 371) jhāya bhikkhu mā ca pamādo
ma de kama-guṇa bhametsu cita mā te kāma-guṇe ramessu cittaṃ
ma loha-guḍa gili pramata mā loha-guḷaṃ gilī pamatto
kani dukham ida di ḍajamaṇo mā kandi dukkham idaṃ ti ḍayhamāno

48. Slova ve čtvrtém řádku bychom možná mĕli rozdĕlit spíše aseyaṇem oyaka. (Therī. má asecanakam ojavaṃ). Pozdĕji došlo ke zkomolení (což se už projevuje tady, možností rozdĕlit slova jinak), jako např. v jednom rukopise Mv. asecanamocanam, přes pozdĕjší (stále tentýž verš Mv.) asecanaṃ ca mocanaṃ, až po posun, který uvádí Uv. asecanaka-darśanaṃ. Slovo oyaka (pā. ojavaṃ) je spojeno s pā. ojā (konexe tohoto slova se skt. ojas je možná) - jídlo, zejména jídlo výborné chuti.
Gāndh. aseyaṇem, pā. asecanakaṃ vysvĕtluje Amarakośa: tṛpter nāsty anto yasya darśanāt, ale význam není omezen jen na zrak.

 

p. 74

Medituj, mnichu, Medituj, mnichu,
nebuď nedbalý, [49] nebuď nedbalý,
nepĕstuj [50] svou mysl na nechť se tvá mysl netĕší z
kvalitĕ smyslových rozkoší, kvality smyslových rozkoší,
nespolkni železnou kouli, nedbalý. nespolkni železnou kouli, nedbalý.
A budeš-li spalován, nekřič: A budeš-li spalován, nekřič:
"To je strast!" "To je strast!"

 

76) sija bhikhu ima nama 369) siñca bhikkhu imaṃ nāvaṃ
sita di lahu bheṣidi sittā te lahum essati
chetva raka ji doṣa ji chetvā rāgaṃ ca dosaṃ ca
tado nivaṇa eṣidi tato nibbānam ehisi
Vyprázdni, mnichu, tuto loď, [51] Vyprázdni, mnichu, tuto loď,
prázdná ti bude lehká. prázdná ti lehce popluje.
Když odsekneš vášeň a nenávist, Když odsekneš vášeň a nenávist,
dojdeš tím nirvány. dojdeš tím nibbány.

 

78) paja china paje jahi 370) pañca chinde pañca jahe
paja utvari-bhava'i pañca c'uttari bhāvaye
paja-ṣagadhi'o bhikhu pañca saṅgātigo bhikkhu
oha-tiṇo di vucadi ogha-tiṇṇo ti vuccati

49. Gāndh. ma pramati je zřejmĕ písařova chyba místo ma pramadi, což by mohl být -i aoristní injunktiv. Pā. mā pamādo by se dalo buď chápat s nevysloveným slovesem ("ne[mĕj] nedbalost"), či jako zkomolené původní mā pāmado, skt. mā prāmadaḥ, negativní injunktiv.
50. Gāndh. bhametsu je zřejmĕ zmĕna za původnĕjší bhavetsu (zmĕna intervokalického m za v je doložena na mnoha místech). Není tudíž potřeba spekulovat (a zpĕtnĕ zavádĕt do pálijské verze) sloveso bhram-. I tak je ovšem význam dosti nejasný. Tvar slovesa je zřejmĕ druhá osoba imperativu. Ten se může vztahovat buď k oslovení z předešlého řádku nebo ke slovu mysl (jenž může v gāndh. verzi být chápano jako vokativ). Význam: "Ó, mysli, nepĕstuj v sobĕ kvality smyslových rozkoší" mi ovšem nedává smysl, zvlášť když zbytek instrukce ve verši je jasnĕ adresován "mnichovi z prvního řádku", ne nĕjaké abstraktní mysli.
51. Podle tradičních komentářů je "lodí" mínĕna mysl a "vodou", kterou je z lodi nutno vyprázdnit, jsou špatné myšlenky.

 

p. 75

Odsekni pĕt, Odsekni pĕt,
odvrhni pĕt, odvrhni pĕt,
pĕt [52] velice rozvíjej. pĕt velice rozvíjej.
mnich, který překonal mnich, který překonal
lpĕní na pĕti, lpĕní na pĕti,
se nazývá tím, se nazývá tím,
jenž překročil záplavu. jenž překročil záplavu.

 

79) savaśu nama-ruvasa 367) sabbaso nāma-rūpasmiṃ
yasa nasti mama'ida yassa n'atthi mamāyitaṃ
asata i na śoyadi asatā ca na socati
so hu bhikhu du vucadi sa ve bhikkhū ti vuccati
Pro koho není žádné "To je moje" Pro koho není žádné "To je moje"
v celé jeho osobnosti, [53] v celé jeho osobnosti,
kdo se nermoutí pro neexistujicí, kdo se nermoutí pro neexistujicí,
ten se vĕru nazývá mnichem. ten se vĕru nazývá mnichem.

 

80) alagido ya vi care'a dhamu 142) alaṅkato ce pi samaṃ careyya
dadu śadu sañadu bramma-yari santo danto niyato brahma-cārī
saveṣu bhudeṣu niha'i daṇa sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ
so bramaṇo so ṣamaṇo so bhikhu so brāhmaṇo so samaṇo sa bhikkhu
Kdo by praktikoval nauku, Kdo by žil v míru,
ač ozdoben, ač ozdoben,
ukáznĕn, zklidnĕn, sebekontrolován, zklidnĕn, ukáznĕn, ujištĕný,
čistého života, čistého života,
kdo odložil násilí ke všem bytostem, kdo odložil násilí ke všem bytostem,
ten je bráhmanem, ten je asketou, ten je bráhmanem, ten je asketou,
ten je mnichem. ten je mnichem.

52. Prvních pĕt špatných vĕcí: iluze trvalého "Já", pochybnost, ulpívání na předpisech a obřadech, žádostivost a zlá vůle.
Další nežádoucí pĕtice je: touha po životĕ ve svĕtĕ forem, po životĕ ve svĕtĕ bez forem, pýcha, nespokojenost mysli, nevĕdomost.
Poslední je pĕtice vĕcí, které naopak mají být rozvíjeny: důvĕra, energie, bdĕlost, meditace, moudrost.
53. Gāndh. nama-ruva (pā. nāma-rūpa) znamená doslova "v tĕle a mysli", tj. ve všech pĕti složkách (nāma je souhrnem čyř z nich kromĕ tĕla, rūpa).

 

p. 76

III. tasiṇa - Žízeň

91) ................... 334) manujassa pamatta-cārino
....................... taṇhā vaḍḍhati māluvā viya
.................. horu so plavati hurāhuraṃ
phalam icho va vaṇasma vaṇaru phalam icchaṃ va vanasmiṃ vānaro
................... Človĕka, který se chová nedbale,
................... žízeň vzrůstá jako liána.
.............. do existence, On přechází z existence do existence
jako opice, která v lese touží po plodĕ. jako opice, která v lese touží po plodĕ.

 

92) ................... 344) yo nibbanatho vanādhimutto
....................... vana-mutto vanam eva dhāvati
................ paśadha taṃ puggalam etha passatha
muto banaṇam eva jayadi mutto bandhanam eva dhāvati
................... Kdo, bez touhy, [54] odhodlaný [jít do] lesa,
................... z lesa osvobozen, do téhož lesa bĕží,
........... pohleďte, pohleďte zde na toho človĕka,
osvobozen, [55] stále sní o tom poutu. osvobozen, bĕží do téhož pouta.

 

93) ................... 283) vanaṃ chindatha mā rukkhaṃ
....................... vanato jāyate bhayaṃ
..................... yi chetvā vanaṃ ca vanathaṃ ca
nivaṇa bhodha bhikṣavi nibbanā hotha bhikkhave
................... Useknĕte les, [56] ne strom,
................... z lesa se rodí strach.
................. a useknĕte les a křoviska,
buďte bez touhy, mnichové! buďte bez touhy, mnichové!

54. Pā. termin nibbanatho (nir-vanatha) znamená doslova "bez křovin". Tento přenesený význam se používá též v bhskt.
Problém "příliš mnoha lesů" v tomto verši je složitý. Každý překladatel chápe význam trochu jinak. Možný je tento výklad: "les" v prvním řádku je zcela na místĕ, míní se jím mnišský život. Dva "lesy" na druhém řádku by mohly být korupcí z bandha (pouto), jehož opakovaní (ve tvaru bandhana) bychom pak mĕli na posledním řádku.
55. Gāndh. jayadi je asi nutno vzít jako skt. dhyāyati, což dává ještĕ hlubší význam než PDHP verze (která je ale podporovaná tib.Uv., kde je také použito slovo "bĕžet").
56. Význam je zřejmĕ ten, že nemá smysl usekávat jen jednotlivé "stromy", ale naráz celý "les" nevĕdomosti. "Křoviska" zde mají stejný význam jako v minulém verši, tj. touha.

 

p. 77

94) ................... 284) yāva hi vanatho na chijjati
....................... aṇu-matto pi narassa nārisu
....................... paṭibaddha-mano va tāva so
...... kṣira-vayo va madara vaccho khīra-pako va mātari
................... Dokud není useknuta touha,
................... i ta nejmenší, muže po ženách,
................... potud je jeho mysl spoutána,
jako ... sajíci mléko u matky. jako tele sajíci mléko u matky.

 

95) ................... 341) saritāni sinehitāni ca
....................... somanassāni bhavanti jantuno
.............. suheṣiṇo te sāta-sitā sukh'esino
yokam a'edi puṇapuṇu cira'i te ve jāti-jarūpagā narā
  342) tasiṇāya purakkhatā pajā
  parisappanti saso va bandhito
  saṃyojana-saṅga-sattakā
  dukkham upenti punappunaṃ cirāya
................... Pohyblivá a dychtivá
................... potĕšení vznikají bytostem.
....... toužící po štĕstí, připoutáni k příjemnému, toužící po štĕstí,
na dlouhý čas znovu a znovu ti lidé dosahují zrození a stárnutí.
dosahují pouta.  
  Lidé, kteří následuji žízeň,
  se zmítají jako spoutaný zajíc.
  Spoutáni různými pouty,
  na dlouhý čas znovu a znovu
  dosahují strasti.

 

96a) .................. 351) niṭṭhaṅgato asantāsī
....................... vīta-taṇho anaṅgano
......... bhava-śalaṇa acchidda bhava-sallāni
sabrayaṇo pradisvado antimo 'yaṃ samussayo
.................... Dosáhl cíle, beze strachu,
.................... prost žíznĕ, bez poskvrny,
......... trny existence, odsekl trny existence -
chápající a bdĕlý. toto je [jeho] poslední tĕlo. [57]

57. Pā. samussayo (bhskt. samucchraya) znamená doslova "komplex", tedy přenesenĕ "tĕlo" či "život".

 

p. 78

VI. magu - Cesta

100) supra'udhu pra'ujadi 296) suppabuddhaṃ pabujjhanti
imi godama-ṣavaka sadā gotama-sāvakā
yeṣa diva ya radi ca yesaṃ divā ca ratto ca
nica budha-kada svadi niccaṃ buddha-gatā sati
Dobrého probuzení dosáhnou Dobrého probuzení dosáhnou
tito Gótamovi žáci, vždy Gótamovi žáci,
jejichž bdĕlost je ve dne v noci jejichž bdĕlost je ve dne v noci
stále upřena na Buddhu. stále upřena na Buddhu.

 

101) supra'udhu pra'ujadi 297) suppabuddhaṃ pabujjhanti
imi godama-ṣavaka sadā gotama-sāvakā
yeṣa diva ya radi ca yesaṃ divā ca ratto ca
nica dhama-kada svadi niccaṃ dhamma-gatā sati
Dobrého probuzení dosáhnou Dobrého probuzení dosáhnou
tito Gótamovi žáci, vždy Gótamovi žáci,
jejichž bdĕlost je ve dne v noci jejichž bdĕlost je ve dne v noci
stále upřena na nauku. stále upřena na nauku.

 

102) supra'udhu pra'ujadi 298) suppabuddhaṃ pabujjhanti
imi godama-ṣavaka sadā gotama-sāvakā
yeṣa diva ya radi ca yesaṃ divā ca ratto ca
nica saga-kada svadi niccaṃ saṅgha-gatā sati
Dobrého probuzení dosáhnou Dobrého probuzení dosáhnou
tito Gótamovi žáci, vždy Gótamovi žáci,
jejichž bdĕlost je ve dne v noci jejichž bdĕlost je ve dne v noci
stále upřena na Obec žáků. stále upřena na Obec žáků.

 

103) supra'udhu pra'ujadi 299) suppabuddhaṃ pabujjhanti
imi godama-ṣavaka sadā gotama-sāvakā
yeṣa diva ya radi ca yesaṃ divā ca ratto ca
nica kaya-kada svadi niccaṃ kāya-gatā sati
Dobrého probuzení dosáhnou Dobrého probuzení dosáhnou
tito Gótamovi žáci, vždy Gótamovi žáci,
jejichž bdĕlost je ve dne v noci jejichž bdĕlost je ve dne v noci
stále upřena na tĕlo. stále upřena na tĕlo.

 

p. 79

104) supra'udhu pra'ujadi 300) suppabuddhaṃ pabujjhanti
imi godama-ṣavaka sadā gotama-sāvakā
yeṣa diva ya radi ca yesaṃ divā ca ratto ca
ahitsa'i rado maṇo ahiṃsāya rato mano
Dobrého probuzení dosáhnou Dobrého probuzení dosáhnou
tito Gótamovi žáci, vždy Gótamovi žáci,
jejichž mysl se ve dne v noci jejichž mysl se ve dne v noci
tĕší z neubližování. tĕší z neubližování.

 

105) supra'udhu pra'ujadi 301) suppabuddhaṃ pabujjhanti
imi godama-ṣavaka sadā gotama-sāvakā
yeṣa diva ya radi ca yesaṃ divā ca ratto ca
bhamaṇa'i rado maṇo bhāvanāya rato mano
Dobrého probuzení dosáhnou Dobrého probuzení dosáhnou
tito Gótamovi žáci, vždy Gótamovi žáci,
jejichž mysl se ve dne v noci jejichž mysl se ve dne v noci
tĕší z meditace. tĕší z meditace.

 

106) savi saghara aṇica di 277) sabbe saṅkhārā aniccā ti
yada prañaya paśadi yadā paññāya passati
tada nivinadi dukha atha nibbindati dukkhe
eṣo magu viśodhi'a esa maggo visuddhiyā
"Všechny složené vĕci jsou nestálé" "Všechny složené vĕci jsou nestálé"
je-li nahlíženo s moudrostí, je-li nahlíženo s moudrostí,
tím se človĕku znelíbí strast. tím se človĕku znelíbí strast.
Toto je cesta očištĕní. Toto je cesta očištĕní.

 

107) savi saghara dukha di 278) sabbe saṅkhārā dukkhā ti
yada praña'i gradhadi yadā paññāya passati
tada nivinadi dukha atha nibbindati dukkhe
eṣo magu viśodhi'a esa maggo visuddhiyā
" Všechny složené vĕci jsou strastné" " Všechny složené vĕci jsou strastné"
[toto vĕdouc,] je-li človĕk dík je-li nahlíženo s moudrostí,
moudrosti pevnĕ zakotven, [58] tím se človĕku znelíbí strast.
tím se mu znelíbí strast. Toto je cesta očištĕní.
Toto je cesta očištĕní.  

58. Gāndh. gradhadi je pravdĕpodobnĕ skt. a pā. gādhati či gāḷhati, tj. "pevnĕ stát". Řešení, které výraz gradhadi ztotožňuje s kořenem granth- je také možné. Význam by pak byl "jestliže človĕk spojí s moudrostí vĕdomost, že jsou všechny složené vĕci strastné..."

 

p. 80

108) sarvi dhama aṇatva di 279) sabbe dhammā anattā ti
yada paśadi cakhkṣuma yadā paññāya passati
tada nivinadi dukha atha nibbindati dukkhe
eṣo mago viśodhi'a esa maggo visuddhiyā
"Všechny vĕci [59] jsou bez podstaty" "Všechny vĕci jsou bez podstaty"
jestli vidí ten, kdo má oči, je-li nahlíženo s moudrostí,
tím se mu znelíbí strast. tím se človĕku znelíbí strast.
Toto je cesta očištĕní. Toto je cesta očištĕní.

 

109) magaṇa aṭhagi'o śeṭho 273) maggān'aṭṭhaṅgiko seṭṭho
sacaṇa ca'uri pada saccānaṃ caturo padā
viraku śeṭho dhamaṇa virāgo seṭṭho dhammānaṃ
praṇa-bhudaṇa cakhuma dvipadānaṃ ca cakkhumā
Nejlepší z cest je osmidílná, [60] Nejlepší z cest je osmidílná,
z pravd - čtyři body, [61] z pravd - čtyři body,
ze všech stavů je nejlepší ze všech stavů je nejlepší
bezvášnivost, bezvášnivost,
a z živých bytostí - ta, jež vidí. a z lidí - ten, jenž vidí.

59. Náhlá zmĕna gāndh. slova saghara (pā. saṅkhāra, skt. saṃskāra) za dhama (pā. dhamma, skt. dharma) je dosti podstatná, neboť bez trvalé podstaty jsou všechny vĕci, nejen vĕci složené. Rozdíl mezi saṅkhāra a dhamma je zde dán tak, že saṅkhāry jsou všechny vĕci kromĕ nibbány, kdežto dhammy jsou saṅkhāry plus nibbána.
60. Popisuje se tzv. vznešená osmidílná stezka (spravný náhled, myšlenka, řeč, konání, živobytí, úsilí, bdĕlost, koncentrace), čtvrtá ze čtyř vznešených pravd.
61. Čtyři body jsou tzv. čtyři vznešené pravdy (pravda o strasti, o vzniku strasti, o zániku strasti a o cestĕ, vedoucí k zániku strasti).

 

p. 81

VII. apramadu – Svĕdomitost

110) udiṭha na pramaje'a 168) uttiṭṭhe na ppamajjeyya
dhamu sucarida cari dhammaṃ sucaritaṃ care
dhama-cari suhu śe'adi dhamma-cārī sukhaṃ seti
asvi loki parasa yi asmiṃ loke paramhi ca
Povstaň a nebuď nedbalý, Povstaň a nebuď nedbalý,
veď dobré chování podle nauky. veď dobré chování podle nauky.
Kdo se chová podle nauky, šťastnĕ žije Kdo se chová podle nauky, šťastnĕ žije
na tomto svĕtĕ i na onom. na tomto svĕtĕ i na onom.

 

111) uṭhaṇeṇa apramadeṇa 25) uṭṭhānen' appamādena
sañameṇa dameṇa ca saññamena damena ca
divu karodi medhavi dīpaṃ kayirātha medhāvī
ya jara nabhimardadi yam ogho nābhikīrati
Úsilím, svĕdomitostí, Úsilím, svĕdomitostí,
kázní a sebekontrolou, kázní a sebekontrolou,
moudrý učiní ostrov, [62] nechť moudrý učiní ostrov,
který stáří nezničí. který příval [63] nezaplavi.

 

112) uṭhaṇamado svadimado 24) uṭṭhānavato satīmato
suyi-kamasa niśama-cariṇo suci-kammassa nisamma-kārino
sañadasa hi dhama-jiviṇo saññatassa ca dhamma-jīvino
apramatasa yaśidha vaḍhadi appamattassa yaso 'bhivaḍḍhati
Usilovný, bdĕlý Usilovný, bdĕlý
čistého jednání, uvážlivý, čistého jednání, uvážlivý,
sebekontrolován, dle nauky žijící, sebekontrolován, dle nauky žijící,
svĕdomitý - jeho sláva zde vzrůstá. svĕdomitý - jeho sláva zde vzrůstá.

62. Gāndh. divu, pā. dīpa, se může do skt. překládat jako dīpa či jako dvīpa, a do češtiny pak respektive jako "lampa" nebo jako "ostrov". V prákrtských textech mohl být tento dvojsmysl zanechán schválnĕ (jako jistá poetická ozdoba), v sanskrtu se ovšem musí zvolit jen jeden z tĕchto významů.
63. Čínská Uv. uvádí místo slova "příval" výraz "temnota". Je možné, že došlo ke zmĕnĕ z ogha na moha (resp. naopak).

 

p. 82

113) uṭhaṇe-'alasa aṇuṭhehadu 280) uṭṭhāna-kālamhi anuṭṭhahāno
yo'i bali alasi'e uvidu yuvā balī ālasiyaṃ upeto
satsana-sagapa-maṇo svadima saṃsanna-saṅkappa-mano kusīto
praña'i maga alasu na vinadi paññāya maggaṃ alaso na vindati
Když je čas pro úsilí, nevyvíjí ho Když je čas pro úsilí, nevyvíjí ho
ač mladý a silný, je pln lenosti, ač mladý a silný, je pln lenosti,
s myslí plnou vyčerpaných myšlenek, s myslí plnou vyčerpaných myšlenek,
bez bdĕlosti, [64] neaktivni,
ten lenoch nezná cestu k moudrosti. ten lenoch nezná cestu k moudrosti.

 

114) na tavada dhama-dharo 259) na tāvatā dhamma-dharo
yavada baho bhaṣadi yāvatā bahu bhāsati
yo du apa bi ṣutvaṇa yo ca appaṃ pi sutvāna
dhamu ka'eṇa phaṣa'i dhammaṃ kāyena passati
so ho dhama-dharo bhodi sa ve dhamma-dharo hoti
yo dhamu na pramajadi yo dhammaṃ na ppamajjati

 

Nikdo se nestává držitelem nauky Nikdo se nestává držitelem nauky
tím, že mnoho mluví. tím, že mnoho mluví.
Kdo by slyšel třeba málo, Kdo by slyšel třeba málo,
ale přímo by se nauky dotýkal, [65] ale přímo by nauku vidĕl,
ten je vĕru držitelem nauky, ten je vĕru držitelem nauky,
kdo nauku nezanedbává. kdo nauku nezanedbává.

 

115) apramadu amuda-pada 21) appamādo amata-padaṃ
pramadu mucuṇo pada pamādo maccuno padaṃ
apramata na miyadi appamattā na mīyanti
ye pramata yadha mudu ye pamattā yathā matā
Svĕdomitost je cestou k nesmrtelnosti Svĕdomitost je cestou k nesmrtelnosti
nedbalost je cestou ke smrti. nedbalost je cestou ke smrti.
Svĕdomití neumírají, Svĕdomití neumírají
kdož však jsou nedbalí, kdož však jsou nedbalí,
jako by už byli mrtvi. jako by už byli mrtvi.

64. Třetí řádek je velice podivné místo. PDHP uvádí kusīto, tedy "neaktivní", což je bez problému. GDHP má ovšem na stejném místĕ výraz svadima, tedy pā. satimā ("bdĕlý"), což se samozřejmĕ do kontextu vůbec nehodi. Brough (BROUGH str. 211) celou vĕc přechází mlčením. Domnívám se, že se jedná buď o tiskovou chybu nebo o chybu přepisovače, a že slovo má znít asvadima ("ne-bdĕlý").
65. Gāndh. phaṣa'i ("dotýkat se") má paralelu i v Uv.iv.21 (spṛśet). PDHP verze (passati, "vidí") je zřejmĕ pozdĕjší korupcí.

 

p. 83

116) eda viśeṣadha ñatva 22) etaṃ visesato ñatvā
apramadasa paṇido appamādamhi paṇḍitā
apramadi pramodi'a appamāde pamodanti
ari'aṇa goyari rado ariyānaṃ gocare ratā
Když toto zcela pochopil Když toto zcela pochopili
moudrý o svĕdomitosti, moudří o svĕdomitosti,
raduje se ze svĕdomitosti, radují se ze svĕdomitosti,
tĕší se z oblasti vznešených. [66] tĕší se z oblasti vznešených.

 

117) pramada aṇuyujadi 26) pamādaṃ anuyuñjanti
bala drumedhiṇo jaṇa bālā dummedhino janā
apramada du medhavi appamādaṃ ca medhāvī
dhaṇa śeṭhi va rakṣadi dhanaṃ seṭṭhaṃ va rakkhati
Oddávají se nedbalosti, Oddávají se nedbalosti,
hlupáci, nemoudří lidé. hlupáci, nemoudří lidé.
Ale moudrý svĕdomitost Ale moudrý svĕdomitost
ochraňuje, jako obchodník [67] poklad. ochraňuje, jako nejlepší poklad.

 

118) apramatu pramateṣu 29) appamatto pamattesu
suteṣu baho-jagaru suttesu bahu-jāgaro
avalaśa va bhadraśu abalassaṃ va sīghasso
hitva yadi sumedhasu hitvā yāti sumedhaso
Svĕdomitý mezi nedbalými, Svĕdomitý mezi nedbalými,
mezi spícími – plnĕ bdící, mezi spícími – plnĕ bdící,
moudrý postupuje jako dobrý kůň, moudrý postupuje jako dobrý kůň,
nechav za sebou slabého konĕ. nechav za sebou slabého konĕ.

 

119) pramadu apramadeṇa 28) pamādaṃ appamādena
yadha nudadi paṇidu yadā nudati paṇḍito
praña-prasada aruśu paññā-pāsādam āruyha
aṇoka śo'iṇo jaṇa asoko sokiniṃ pajaṃ
pravada-ṭho va bhuma-ṭha pabbata-ṭṭho va bhūma-ṭṭhe
dhiru bala avekṣidi dhīro bāle avekkhati

66. "Vznešenými" se zde myslí ti, kdo dosáhli jeden z tzv. stupňů svatosti, tj. vstupu do proudu (sotāpatti), stavu, kdy se človĕk vrací do této sféry jen jednou (sakadāgamī), stavu, kdy se do této sféry už nevrací (anāgāmī) a osvobození (arahatta). Jejich "oblast" (gāndh. goyara, pā. gocara) jsou stavy jejich myslí.
67. Gāndh. śeṭhi je konfirmováno Uv. výrazem śreṣṭhī (a též čínským překladem).

 

p. 84

Nedbalost pomocí svĕdomitosti Nedbalost pomocí svĕdomitosti
když moudrý překoná, když moudrý překoná,
dosáhnuv paláce moudrosti, dosáhnuv paláce moudrosti,
bez žalu, moudrý nahlíží bez žalu, moudrý nahlíží
hloupé lidi, trápené žalem, hloupé lidi, trápené žalem,
jako nĕkdo, kdo stojí jako nĕkdo, kdo stojí
na hoře ty dole v nížinĕ. na hoře ty dole v nížinĕ.

 

120) apramadeṇa makavha 30) appamādena maghavā
devaṇa samidhi gadu devānaṃ seṭṭhataṃ gato
apramada praśajadi appamādaṃ pasaṃsanti
pramadu garahidu sada pamādo garahito sadā
Svĕdomitostí se Maghavan Svĕdomitostí se Maghavan
stal jedním z bohů. [68] stal nejlepším z bohů.
Svĕdomitost je velebena, Svĕdomitost je velebena,
nedbalost je vždy hanobena. nedbalost je vždy hanobena.

 

121) hiṇa dharma na seve'a 167) hīnaṃ dhammaṃ na seveyya
pramadeṇa na savasi pamādena na saṃvase
micha-diṭhi na roye'a micchā-diṭṭhiṃ na seveyya
na si'a loka-vaḍhaṇo na siyā loka-vaḍḍhano
Nenásleduj nízkou nauku, Nenásleduj nízkou nauku,
nesetrvávej s nedbalostí, nesetrvávej s nedbalostí,
neraduj [69] se ze špatných nazorů, nenásleduj špatné názory,
nestarej se o svĕtský prospĕch. nestarej se o svĕtský prospĕch.

 

122) yo du puvi pramajeti 172) yo ca pubbe pamajjitvā
pacha su na pramajadi pacchā so na ppamajjati
so ida loku ohasedi so 'maṃ lokaṃ pabhāseti
abha muto va suri'u abbhā mutto va candimā

--
68. Na místĕ pā. seṭṭhatam (což je navíc podepřeno Uv.iv.24 śreṣṭhatām), má gāndh. verze samidhi. Toto můžeme vzít buď jako skt. samṛddhi (což by bylo metricky nevhodné), nebo jako samitha-, schůzka ("šel na schůzku s bohy" = stal se jedním z nich) či bitva ("šel do bitvy za bohy"). Další možnost je prohlásit aspiraci za anomálii (gāndh. slovo by pak bylo samidi) a ztotožnit výraz se skt. samiti, shromáždĕní ("šel do shromáždĕní bohů" je pak, opĕt, "stal se jedním z nich").
69. Gāndh. roye'a souhlasí s Uv. roceta.

 

p. 85

Kdo dříve zanedbával Kdo dříve zanedbával
a pozdĕji nezanedbává, a pozdĕji nezanedbává,
ten ozařuje tento svĕt ten ozařuje tento svĕt
jako slunce, jež se vynořilo z mraků. jako mĕsic, [70] jenž se vynořil z mraků.

 

126) ta yu vadami bhadrañu 337ab) taṃ vo vadāmi bhaddaṃ vo
yavaditha samakada yāvant'ettha samāgatā
apramada-rada bhodha 327a) appamāda-ratā hotha
sadhami supravedidi  
To vám říkám, pánové, [71] To vám říkám, pánové,
kdož jste se zde sešli: kdož jste se zde sešli:
radujte se ze svĕdomitosti, radujte se ze svĕdomitosti,
v tomto dobrém učení, dobře oznámeném.  

 

128) te kṣema-prata suhiṇo  
apramada-vihari'o  
phuṣadi ........... ṇa 23c?) phusanti dhīrā nibānaṃ
.....................  
Ti šťastní, kteří dosáhli míru,  
a prodlévají ve svĕdomitosti,  
dotýkají se ......., moudří se dotýkají nibbány
...................  

 

129) apramadi pramodi'a 27) mā pamādam anuyuñjetha
ma gami-radi-sabhamu mā kāma-rati-santhavaṃ
apramato hi jayadu appamatto hi jhāyanto
viśeṣa adhikachadi pappoti vipulaṃ sukhaṃ

70. Pā. candimā je potvrzováno Uv.xvi.5 candramā.
71. Gāndh. bhadrañu, pā. bhaddaṃ vo. Tento výraz byl zřejmĕ chápán jako vokativ (vyvinutý z uctivého pozdravu, je asi zdrojem pro pā. bhante). V gāndh., kde pā. vo = yu, došlo navíc k sandhi na existující bhadrañu.

 

p. 86

Raduj se ze svĕdomitosti Neoddávejte se nedbalosti,
a ne z vzniku smyslových rozkoší. [72] [ani] oslavĕ smyslových rozkoší.
Ten, kdo je svĕdomitý a medituje, Ten, kdo je svĕdomitý a medituje,
dojde specifického dosažení. [73] získá veliké štĕstí.

 

131) ....... da-rada bhodha 327a) appamāda-ratā hotha
khaṇo yu ma uvaca'i 315def) khaṇo ve mā upaccagā
khaṇadida hi śoyadi khaṇātītā hi socanti
nira'eṣu samapida nirayamhi samappitā
Radujte se z ....... Radujte se ze svĕdomitosti
neztraťte ani moment. neztraťte ani moment.
Ti, jimž moment utekl, se rmoutí, Ti, jimž moment utekl, se rmoutí,
když dosáhli pekel. když dosáhli pekla.

 

132) apramada-rada bhodha 327) appamāda-ratā hotha
sadhami supravedide sacittam anurakkhatha
drugha udhvaradha atvaṇa duggā uddharath' attānaṃ
paga-sana va kuña ..... paṅke sanno va kuñjaro
Radujte se ze svĕdomitosti, Radujte se ze svĕdomitosti,
v tomto dobrém učení, dobře oznámeném. svou mysl dobře ochraňujte.
Pozvednĕte se ze špatného stavu, Pozvednĕte se ze špatného stavu,
jako slon, ponořený v bahnĕ. jako slon, ponořený v bahnĕ.

 

134) na'i pramada-samayu  
aprati asava-kṣayi 272d) appatto āsava-kkhayaṃ
apramato hi jayadu 27cd) appamatto hi jhāyanto
pranodi paramu sukhu pappoti vipulaṃ sukhaṃ
Není čas pro nedbalost,  
jestliže jsi nedosáhl zničení vad. jestliže jsi nedosáhl zničení vad.
Ten, kdo je svĕdomitý a medituje, Ten, kdo je svĕdomitý a medituje,
získá veliké štĕstí. získá veliké štĕstí.

72. Gāndh. gami-radi-sabhamu je zřejmĕ korupcí pā. kāma-rati-santhavaṃ (které se vyskytuje na mnoha jiných místech a navíc má paralelu v Uv.iv.12 kāma-rati-saṃstavam). Do skt. bychom gāndh. kompozitum překládali asi grāmya-rati-sambhavam. Termín grāmya-rati (venkovská rozkoš), v pā. textech gāma-dhamma (venkovská nauka) je eufemismem pro methuna (pohlavní styk).
73. Gāndh. visesa-adhigama: "specific attainment", potvrzeno např. textem Div.174 (viśeṣa-adhigamaḥ).

 

p. 87

VIII. cita - Mysl

135) diṭha-dharma-suhatha'i  
sabaraka-'ida'i ca  
...... rukha-prahaṇaṇi  
cita rakṣe'a paṇidu 36c) cittaṃ rakkhetha medhāvī
Kvůli štĕstí v tomto svĕtĕ,  
a kvůli dobru na onom svĕtĕ,  
........ přísné úsilí, [74]  
ať moudrý ochraňuje mysl. ať moudrý ochraňuje mysl.

 

136) phanaṇa cavala cita 33) phandanaṃ capalaṃ cittaṃ
drurakṣa drunivaraṇa dūrakkhaṃ dunnivārayaṃ
u ...................... ujuṃ karoti medhāvī
....................... usu-kāro va tejanaṃ
Tuto mysl, neklidnou, tĕkavou Tuto mysl, neklidnou, tĕkavou
tĕžko ochranitelnou a tĕžko udržitelnou, tĕžko ochranitelnou a tĕžko udržitelnou,
.............. moudrý narovná,
.............. jako zbrojíř šíp.

 

137a) duragama eka .... 37) dūraṅgamaṃ eka-caraṃ
....................... asarīraṃ guhā-sayaṃ
....................... ye cittaṃ saññamessanti
....................... mokkhanti māra-bandhanā
V dálkách chodící, sama... V dálkách chodící, samotnou se potulující,
............. beztĕlou, ležící v jeskyni,
............. kdož tuto mysl [75] zkrotí,
............. vysvobodí se z pout Máry.

--
74. Brough (BROUGH str. 215-216) dává gāndh. rukha-prahaṇa do souvislosti se skt. rūkṣa-pradhāna. (Připouští sice různočtení dukha-prahaṇaṇi, což by dávalo význam pā. dukkhassa pahānam, zanechání strasti, ale má pravdu, že do celkového kontextu by se to moc nehodilo.) Celý třetí řádek (jehož paralelu mimochodem Brough nikde nenašel) by se pak dle nĕj mĕl doplnit nĕjakým negativem, aby celkový smysl byl: ať moudrý nepraktikuje přísnou askezi, ale ať místo toho ochraňuje svou mysl. Samozřejmĕ že by termín "přísné úsilí" šel vyložit i mírnĕji, nejen jako "tvrdá askeze" a řádek by mohl být pozitivní: ať moudrý vyvine velké úsilí a ochraňuje svou mysl.
75. Tradiční vysvĕtlení připisuje mysli tyto atributy: může se odchýlit od prvotního předmĕtu myšlení (chodící do dálky), může uvažovat jen o jednom předmĕtu v jednom okamžiku (toulá se sama), nemá pevnou podobu (beztĕlá) a jejím sídlem je srdce (leží v jeskyni).

 

p. 88

137b) vari'o va thale kṣito 34) vārijo va thale khitto
....................... okam-okata-ubbhato
....................... pariphandat' idaṃ cittaṃ
....................... māra-dheyyaṃ pahātave
Jako ryba vyhozená na souš Jako ryba vyhozená na souš
.............. vytažená ze všech obydlí, [76]
.............. se tato mysl zmítá,
.............. když má opustit Márovu říši.

 

137c) aṇuvaṭhida-citasa 38) anavaṭṭhita-cittassa
....................... saddhammaṃ avijānato
....................... pariplava-pasādassa
....................... paññā na paripūrati
Kdož je nepevné mysli, Kdož je nepevné mysli,
............... a nezná pravou nauku,
............... jehož důvĕra kolísá,
............... - jeho moudrost nedojde naplnĕní.

 

137d) aṇuvaṣuda-citasa 39) anavassuta-cittassa
....................... ananvāhata-cetaso
....................... puñña-pāpa-pahīnassa
....................... natthi jāgarato bhayaṃ
Jehož mysl není zaplavena [vášní], Jehož mysl není zaplavena [vášní],
............... jehož mysl není zmatena,
............... kdo opustil dobro i zlo,
............... pro takového bdícího není strachu.

 

138a) sudu ........... 36) sududdasaṃ sunipuṇaṃ
..................... yatthā-kāma-nipātinaṃ
..................... cittaṃ rakkhetha medhāvī
..................... cittaṃ guttaṃ sukhāvahaṃ
Velmi špatnĕ ........ Velmi špatnĕ viditelnou, velmi jemnou
..................... mysl, která se chová podle libosti,
..................... ať moudrý ochraňuje.
..................... Chránĕná mysl přináší štĕstí.

76. Termín okamokata je velice nejasný. Starý komentátor Buddhaghosa komentoval první oka jako ztaženinu z udaka a dle toho vĕtšina moderních překladatelů uvádí "vytažena ze svého vodního obydlí", což se sice hodí významovĕ, ale etymologicky je to nepravdĕpodobné. Je velká škoda, že tento verš se nezachoval v gāndh.

 

p. 89

138b) kummovamu kaya .. 40) kumbhūpamaṃ kāyam imaṃ viditvā
....................... nagarūpamaṃ cittaṃ idaṃ ṭhapetvā
....................... yodhetha māraṃ paññā-vudhena
....................... jitaṃ ca rakkhe anivesano siyā
Toto tĕlo Poznav toto tĕlo
džbánu podobné [77] .... podobné džbánu,
............... opevniv tuto mysl podobnou mĕstu,
............... ať človĕk bojuje s Márou zbraní moudrosti,
............... a to, co dobude, ať ochraňuje bez ulpívání.

 

X. jara - Stáří

139a) .................. 155) acaritvā brahmacariyaṃ
........................ aladdhā yobbane dhanaṃ
.................... di jiṇṇa-koñcā va jhāyanti
apa-matse va palare khīṇa-macche va pallale
............... Kdo nežili vznešeným životem
............... a nezískali bohatství v mládí,
............... zahynou [78] jako staré volavky
v rybníce, který má málo ryb. [79] v rybníce bez ryb.

 

139b) ................ 156) acaritvā brahmacariyaṃ
....................... aladdhā yobbane dhanaṃ
....................... senti cāpātikhīṇā va
poraṇaṇi aṇusvaru. purāṇāni anutthunaṃ
............... Kdo nežili vznešeným životem
............... a nezískali bohatství v mládí,
............... leží jako zlomené luky
vzpomínající [80] na staré časy. a oplakávají staré časy.

77. Tĕlo je podobné džbánu, neboť je stejnĕ křehké. Mysl se musí opevnit stejnĕ jako mĕsto, má-li se ubránit nájezdům.
78. Pā. jhāyanti se odvozuje od skt. kṣāyanti.
79. Čtvrtý řádek GDHP souhlasí s Uv. (gāndh. apa-matse je skt. alpa-matsye namísto PDHP khīṇa-macche).
80. GDHP je opĕt potvrzována Uv. (gāndh. aṇusvaru odpovídá skt. anusmaran, kdežto pā. anutthunaṃ je od kořene stan-).

 

p. 90

142) parijiṇam ida ruvu 148) parijiṇṇam idaṃ rūpaṃ
ro'a-neḍa pravhaguṇo roga-nīḷaṃ pabhaṅguṇaṃ
bhetsidi pudi .......... bhijjati pūti-sandeho
....................... maraṇantaṃ hi jīvitaṃ
Zchátralé je toto tĕlo, Zchátralé je toto tĕlo,
hnízdo nemocí, křehké. hnízdo nemocí, křehké.
Rozpadne se páchnoucí ..... Rozpadne se, páchnoucí zmĕť.
................ Život je vĕru zakončen smrtí.

 

143) ko nu harṣo kim aṇano 146) ko nu hāso kim ānando
tava pajvalide sado niccaṃ pajjalite sati
anakarasma pakṣiti andha-kārena onaddhā
pra .................... padīpaṃ na gavessatha
K čemu je radost, [81] K čemu je smích,
k čemu potĕšení, k čemu potĕšení,
jestliže [vše] takto hoří, [82] jestliže [vše] stále hoří?
jste-li vhozeni do temnoty, [83] Obklopeni temnotou
..................... nebudete hledat svĕtlo?

 

148) yadha nadi pravadi'a  
rakṣa vahadi kulaya  
emu jara ya mruca ya 135cd) evaṃ jarā ca maccu ca
aya payedi praṇiṇa āyuṃ pācenti pāṇinaṃ
Jako horská řeka [84]  
unáší stromy, vyrostlé  
na jejích březích,  
tak stáří a smrt tak stáří a smrt
ženou životy bytostí. ženou životy bytostí.

--
81. Gāndh. harṣo souhlasí s Uv. harṣaḥ. Pā. hāso může být pozdní korupce (harṣaḥ = hasso = hāso).
82. GDHP verze druhého řádku je témĕř shodná s Mv.iii.376 (evaṃ prajvalite sadā), zatímco Uv. mā nityaṃ prajvalite sati, což je zase podobné pā. verzi.
83. Třetí řádek GDHP je asi také lokativem absolutním.
84. Uv.i.15 uvádí: yathā nadī pārvatīyā... Celý verš je zřejmĕ slepencem z nĕkolika jiných.

 

p. 91

153) ayireṇa vada'i kayu 41) aciraṃ vat'ayaṃ kāyo
paḍha'i vari śa'iṣidi pathaviṃ adhisessati
tuchu avakada-viñaṇa chuddho apeta-viññāṇo
niratha ba kaḍigara niratthaṃ va kaḷiṅgaraṃ
Bĕda, zanedlouho toto tĕlo Bĕda, zanedlouho toto tĕlo
bude ležet na zemi, [85] bude ležet na zemi,
suché, [86] bez vĕdomí suché, bez vĕdomí
jako odhozené [87] plevy. jako bezcenné plevy.

 

154) yaṇimaṇi avathaṇi 149ab) yān'imāni apatthāni
ala'uṇi ba śarada alābūn'eva sārade
śagha-varṇaṇi-śiṣaṇi  
taṇi diṣpaṇi ka radi  
Tyto rozházené [88] - Tyto rozházené -
jako tykve na podzim - jako tykve na podzim -
lebky barvy lastury  
kdo spatřil,  
jake může mít potĕšení?  

 

155) yaṇimaṇi pravhaguṇi  
vikṣitaṇi diśo diśa  
kavodakaṇi aṭhiṇi 149cd) kāpotakāni aṭṭhīni
taṇi diṣpaṇi ka radi tāni disvāna kā rati
Tyto křehké -  
rozházené na všechny strany -  
šedé kosti kdo spatřil, šedé kosti kdo spatřil,
jaké může mít potĕšení? jaké může mít potĕšení?

 

160) jiyadi hi raya-radha sucitra 151) jīranti ve rāja-rathā sucittā
adha śarira bi jara uvedi atho sarīraṃ pi jaraṃ upeti
sada du dharma na jara uvedi sataṃ ca dhammo na jaraṃ upeti
sado hi ṣa sabhi praverayadi santo ha ve sabbhi pavedayanti

 --
85. Gāndh. paḍha'i vari odpovídá skt. pṛthivīm upari.
86. Gāndh. tuchu je (dle Hemacandra: Deśīnāmamālā) spojeno se skt. avaśuṣka. Pā. chuddho je zřejmĕ zkomoleninou téhož.
87. Gāndh. niratha chápe PDHP jako bezcenné (skt. nirartha), kdežto Uv. uvádi nirasta.
88. Gāndh. avathaṇi, pā. apatthāni odpovida skt. apāstāni.

 

p. 92

Zestárnou i pestré Zestárnou i pestré
královské vozy, královské vozy,
též toto tĕlo dochází stáří. též toto tĕlo dochází stáří.
nauka dobrých však stáří nedojde, nauka dobrých však stáří nedojde,
dobří ji [89] oznamují dobrým. dobří ji oznamují dobrým.

 

161) muju pura muju pachadu 348) muñca pure muñca pacchato
majadu muju bhavasa parako majjhe muñca bhavassa pāragū
sarvatra vimuta-moṇaso sabbattha vimutta-mānaso
na puṇu jadi-jara uvehiṣi na punaṃ jāti-jaraṃ upehisi
Vzdej se minulosti, Vzdej se minulosti,
vzdej se budoucnosti, vzdej se budoucnosti,
vzdej se přítomnosti, vzdej se přítomnosti,
odejdi na druhý břeh. odejdi na druhý břeh.
S myslí kompletnĕ vysvobozenou S myslí kompletnĕ vysvobozenou
nedojdeš znovu zrození a starnutí. nedojdeš znovu zrození a starnutí.

 

XI. suha – Štĕstí

162) aroga parama labha 204) ārogya-paramā lābhā
saduṭhi parama dhaṇa santuṭṭhi-paramaṃ dhanaṃ
viśpaśa parama mitra vissāsa-paramā ñāti
nivaṇa paramo suha nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ
Zdraví je nejvĕtší zisk, Zdraví je nejvĕtší zisk,
spokojenost je nejvĕtším bohatstvím. spokojenost je nejvĕtším bohatstvím.
důvĕra je nejlepší přítel, důvĕra je nejlepší příbuzný,
nirvána je nejvyšší štĕstí. nibbána je nejvyšší štĕstí.

 

163) ... kitsa parama roka 203) jighacchā paramā rogā
saghara parama duha saṅkhārā paramā dukkhā
eda ñatva yadha-bhudu etaṃ ñatvā yathā-bhūtaṃ
nivaṇa paramo suha nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ
Hlad (?) je nejhorší nemoc, Hlad je nejhorší nemoc,
složené vĕci jsou nejvĕtší strastí. složené vĕci jsou nejvĕtší strastí.
Je-li toto poznáno Je-li toto poznáno
podle skutečnosti, podle skutečnosti,
nirvána je nejvyšší štĕstí. nibbána je nejvyšší štĕstí.

89. Podivné slovo ṣa ve čtvrtém řádku GDHP se dá vykládat buď jako Acc.Sg. masculina od osobního zájmena (jak překládám) nebo jako védskou partikuli sma/ṣma.

 

p. 93

164) .. tra-suha-parica'i 290) mattā-sukha-pariccāgā
yo paśi vivulu suha passe ce vipulaṃ sukhaṃ
cayi matra-suha dhiro caje mattā-sukhaṃ dhīro
sabaśu vivula suha sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ
Kdo vidí velké štĕstí, Kdo vidí velké štĕstí,
opustí-li štĕstí svĕtské, [90] opustí-li štĕstí svĕtské,
ten moudrý by mĕl svĕtské štĕstí opustit, ten moudrý by mĕl svĕtské štĕstí opustit,
vidí-li velké štĕstí. vidí-li velké štĕstí.

 

165) .. ha'i vada jivamu 199) susukhaṃ vata jīvāma
usu'eṣu aṇusu'a ussukesu anussukā
usu'eṣu maṇuśeṣu ussukesu manussesu
viharamu aṇusu'a viharāma anussukā
Šťastnĕ vĕru žijeme, Šťastnĕ vĕru žijeme,
mezi toužícími bez touhy. mezi toužícími bez touhy.
Mezi toužícími lidmi Mezi toužícími lidmi
žijeme bez touhy. žijeme bez touhy.

 

166) suha'i vada jivamu 197) susukhaṃ vata jīvāma
veraṇeṣu averaṇa verinesu averino
veraṇeṣu maṇuśeṣu verinesu manussesu
viharamu averaṇa viharāma averino
Šťastnĕ vĕru žijeme, Šťastnĕ vĕru žijeme,
mezi nenavidĕjícími bez nenávisti. mezi nenavidĕjícími bez nenávisti.
Mezi lidmi, kteří nenávidí, Mezi lidmi, kteří nenávidí,
žijeme bez nenávisti. žijeme bez nenávisti.

 

168) suha'i vada jivamu 200ab) susukhaṃ vata jīvāma
yeṣa mu nasti kijaṇa yesaṃ no natthi kiñcanaṃ
kijaṇeṣu maṇuśeṣu  
viharamu akijaṇa  
Šťastnĕ vĕru žijeme, Šťastnĕ vĕru žijeme,
my, kteří nic nemáme. my, kteří nic nemáme.
Mezi lidmi, kteří mají majetek, Mezi lidmi, kteří mají majetek,
žijeme bez majetku. žijeme bez majetku.

90. Gāndh. matra a pā. mattā je skt. mātrā a to může mít i význam majetek, domácí potřeby, svĕtský majetek. Vĕtšina překladatelů ale chápe slovo mattā v jeho bĕžnĕjším významu a překládají: "Kdo vidí velké štĕstí, opustí-li štĕstí malé...", což je nicneříkající. Náš výklad je ale lepší - kdo opustí svĕt, uvidí velké štĕstí, tj. nibbánu.

 

p. 94

169) na ta driḍha banaṇam aha dhira 345) na taṃ daḷhaṃ bandhanam āhu dhīrā
ya ayasa taruva babaka va yad āyasaṃ dārujaṃ babbajaṃ ca
sarata-cita maṇi-kuṇaleṣu sāratta-rattā maṇi-kuṇḍalesu
putreṣu dareṣu ya ya aveha puttesu dāresu ca yā apekkhā
Moudří nenazývají pevným takové pouto, Moudří nenazývají pevným takové pouto,
které je železné, dřevĕné, či z vláken. které je železné, dřevĕné, či z vláken.
Ale mysl, ulpívající [91] Ale silné ulpívání
na klenotech a ozdobách, na klenotech a ozdobách,
starost o dĕti a manželku, starost o dĕti a manželku,

 

170) eda driḍha banaṇam aha dhira 346) etaṃ daḷhaṃ bandhanam āhu dhīrā
ohariṇa śiśila drupamokṣu ohārinaṃ sithilaṃ duppamuñcaṃ
eda bi chitvaṇa parivrayadi etam pi chetvāna paribbajanti
aṇavehiṇo kama-suhu praha'i anapekkhino kāma-sukhaṃ pahāya
to nazývají moudří pevným poutem, to nazývají moudří pevným poutem,
které stahuje dolů, laxní človĕk [92] které stahuje dolů, laxní človĕk
se z nĕj tĕžce vysvobodí. se z nĕj tĕžce vysvobodí.
Toto pouto [moudří] přeseknou Toto pouto [moudří] přeseknou
a odejdou do bezdomoví, a odejdou do bezdomoví,
bez starostí, opustí smyslové radosti. bez starostí, opustí smyslové radosti.

 

171) ye raka-rata aṇuvadadi sodu 347) ye rāga-rattānupatanti sotaṃ
sa'i-gada makaḍa'o jala sayaṃ-kataṃ makkaṭako va jālaṃ
eda bi chitvaṇa parivrayadi etaṃ pi chetvāna vajanti dhīrā
aṇavehiṇo kama-suha praha'i anapekkhino sabba-dukkhaṃ pahāya
Ti, kteří jsou oddáni vášni, Ti, kteří jsou oddáni vášni,
upadají do proudu, upadají do proudu,
jako pavouk do sítĕ, jako pavouk do sítĕ,
kterou si sám udĕlal. kterou si sám udĕlal.
Toto [moudří] také přeseknou Toto moudří také přeseknou
a odejdou do bezdomoví, a odejdou do bezdomoví,
bez starostí, opustí bez starostí, opustí
smyslové radosti. smyslové radosti.

91. Uv. souhlasí ve třetím řádku s GDHP, uvádí samrakta-cittāḥ. Pā. verze by v převodu do skt. znĕla saṃrakta-raktā.
92. Brough (BROUGH str. 230-231) navrhuje připojit slovo śiśila (pā. sithila, skt. śithila) ke kompositu následujícímu, ve významu, jaký uvádím. Klasický výklad jej však bere jako samostatné slovo a překládá: ač se (pouto) zdá volné, lze se z nĕj tĕžce osvobodit.

 

p. 95

172) ahivadaṇa-śilisa 109) abhivādana-sīlissa
nica vridhavayariṇo niccaṃ vaḍḍhāpacāyino
catvari tasa vardhadi cattāro dhammā vaḍḍhanti
ayo kirta suha bala āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ
Kdo má ve zvyku vzdávat úctu, Kdo má ve zvyku vzdávat úctu,
kdo stāle prokazuje službu starším, [93] kdo stále ctí starší,
tomu vzrůstají čtyři [vlastnosti]: tomu vzrůstají čtyři vlastnosti:
délka života, sláva, štĕstí, síla. délka života, krása, štĕstí, síla.

 

173) drulavhu puruṣayañu 193) dullabho purisājañño
na sa savatra jayadi na so sabbattha jāyati
yatra ... jayadi viru yattha so jāyati dhīro
ta kulu suhu modadi taṃ kulaṃ sukham edhati
Tĕžko potkat lze človĕka vynikajícího, [94] Tĕžko potkat lze človĕka vynikajícího,
takový se všude nerodí. takový se všude nerodí.
Kde ... se [takový] hrdina zrodí, Kde se takový hrdina zrodí,
ta rodina se šťastnĕ raduje. ta rodina šťastnĕ prosperuje. [95]

 

175) suha darśaṇa ari'aṇa 206) sādhu dassanam ariyānaṃ
savaso vi sada suho sannivāso sadā sukho
adaśaṇeṇa balaṇa adassanena bālānaṃ
nicam eva suhi si'a niccam eva sukhī siyā
Štĕstím je spatřit vznešené, Dobré je spatřit vznešené,
i dlít spolu s nimi je vždy štĕstím. dlít spolu s nimi je vždy štĕstím.
Tím, že človĕk nevidí hlupáky, Tím, že človĕk nevidí hlupáky,
by stále byl šťasten. by stále byl šťasten.

93. Gāndh. vayariṇo je skt. upacāriṇa.h., kdežto pā. pacāyino by se do skt. převedlo jako apacāyinaḥ.
94. Gāndh. ayañu, pā. ājañño, bhskt. ājanya znamená "urozený". Slovo se vztahuje hlavnĕ na zvířata, zejména na konĕ a na človĕka je vztaženo jen přenesenĕ. Pā. komentáře chybnĕ interpretují slovo od kořene jñā-, čímž se nechali inspirovat tibetští překladatelé - ve všech tib. překladech se objevuje slovo "vševĕdoucí".
95. Uv. sukham edhate souhlasí s PDHP.

 

p. 96

176) bala-sagada-cari'u 207) bāla-saṅgata-cārī hi
drigham adhvaṇa śoyiṣu dīgham addhāna socati
dukhu balehi savasu dukkho bālehi saṃvāso
amitrehi va savrasi amitteneva sabbadā
.... ra du suha-savasa dhīro ca sukha-saṃvāso
ñadihi va samakamo ñātīnaṃ va samāgamo
Ti, kdo se pohybují Ten, kdo se pohybuje
ve společnosti hlupaků, ve společnosti hlupaků,
po dlouhý čas truchlí. po dlouhý čas truchlí.
Strastné je dlení s hlupáky, Strastné je dlení s hlupáky,
je vždy jako s nepříteli. je vždy jako s nepříteli.
Je příjemné dlít s moudrým, [96] Je příjemné dlít s moudrým,
jako shledání se s příbuznými. jako shledání se s příbuznými.

 

177) dhira hi praña i bhaye'a paṇido 208) dhīraṃ ca paññaṃ ca bahussutaṃ ca
dhoreka-śila vadamada ari'a dhorayha-sīlaṃ vatavantam ariyaṃ
... tadiśa sapuruṣa sumedha taṃ tādisaṃ sappurisaṃ sumedhaṃ
bhaye'a nakṣatra-patha va cadrimu bhajetha nakkhatta-pathaṃ va candimā
Kdo je chytrý, ať následuje [Ať človĕk následuje]
pevného a moudrého, pevného, moudrého, učeného,
jehož ctností je vytrvalost, [97] jehož ctností je vytrvalost,
dbalého povinností, ušlechtilého. dbalého povinností, ušlechtilého.
Takového dobrého človĕka, moudrého, Takového dobrého človĕka, moudrého,
ať následuje jako mĕsíc ať následuje jako mĕsíc
dráhu souhvĕzdí. dráhu souhvĕzdí.

 

179) pa ............ ṇeṇa 291) para-dukkhūpadhānena
yo atvaṇa su ..... icha ... yo attano sukham icchati
.. ra-saṣaga ... tsiṭha vera-saṃsagga-saṃsaṭṭho
so duha na parimucadi verā so na parimuccati

96. Pátý řádek byl mnohokráte různĕ vykládán. Edgerton (EDGERTON, vol. II, str. 597) chápe termín sukha-saṃvāso jako bahuvrīhi ("pleasant to associate with"), což dává nejvíce smyslu.
97. PDHP verze dhorayha bývá odvozována od skt. dhaurvahya, abstr. od dhūr-vaha (tažné zvíře, vůdce). Pravdĕpodobnĕjší ale je (jak naznačuje gāndh. dhoreka), že slovo je pouze zkomoleninou skt. dhaureya (MW.: "fit for a burden, being foremost"), které je známé jak z jiných pā. pramenů, tak z bhskt. Mírný dvojsmysl nejpřednĕjší x vytrvalý (hodící se pro břemeno) je jistĕ zamýšlen.

 

p. 97

Tím, že postihuje (?) .... jiného (?), Tím, že postihuje strastí jiného,
kdo si přeje vlastní štĕstí (?), kdo si přeje vlastní štĕstí,
spoután (?) poutem zášti (?), spoután poutem zášti,
ten se ze strasti neosvobodí. ten se ze zášti neosvobodí.

 

180) jaya vera prasahadi 201) jayaṃ veraṃ pasavati
dukhu śayadi parayidu dukkhaṃ seti parājito
uvaśadu sohu śayadi upasanto sukhaṃ seti
hitva jaya-paraya'a hitvā jaya-parājayaṃ
Nenávist poráží vítĕzství, Kdo vítĕzí, [98] plodí nenávist,
poražený uléhá ve strasti. poražený uléhá ve strasti.
Kdo je zklidnĕný, uléhá ve štĕstí, Kdo je zklidnĕný, uléhá ve štĕstí,
vzdal se vítĕzství i porážky. vzdal se vítĕzství i porážky.

 

XII. thera - Stařešina

182) na tavada theru bhodi 260) na tena thero so hoti
ya 'asa pali .......... r .. yen'assa phalitaṃ siro
parivako vayu tasa paripakko vayo tassa
moha-jiṇo di vucadi mogha-jiṇṇo ti vuccati
Nikdo se nestává stařešinou tím, Nikdo se nestává stařešinou tím,
že jeho .... je šedivá (?). že jeho hlava je šedivá.
Jeho vĕk je dozrálý, Jeho vĕk je dozrálý,
je zván "zestárlý nadarmo". je zván "zestárlý nadarmo".

 

183) yo du puñe ca pave ca 412ab) yo'dha puññaṃ ca pāpaṃ ca
duhayasa na lipadi ubho saṅgam upaccagā
tam ahu thera bromi 267ab) yo'dha puññaṃ ca pāpaṃ ca
yasa na sadi igida bāhetvā brahmacariyavā
  255d) natthi buddhānam iñjitaṃ
Ale kdo k dobru ani ke zlu - Kdo zde dobro i zlo -
ani k jednomu - nelne, oboje [tato] připoutání - opustil,
toho já nazývám stařešinou, Kdo zde dobro i zlo -
kdo nezná kolísání. odstranil, žije čistým životem,
  Pro probuzené neexistuje kolísání.

98. Slovo jayaṃ v PDHP je komentátorem chápána jako "vítĕzící (přítomné příčestí) plodí nenávist". Uv. má ovšem jayād vairaṃ prasravate ("z vítĕzství vzniká nenávist").

 

p. 98

185) so vada-doṣu medhavi 263c) sa vanta-doso medhāvī
praña-śila-samahidu 261) yamhi saccaṃ ca dhammo ca
.... u ....... visañuto ahiṃsā saññamo damo
thero di pravucadi sa ve vanta-malo dhīro
  thero iti pavuccati
Ten moudrý se zbavil chyb, Ten moudrý se zbavil chyb, [99]
a je obdařen Kdo v sobĕ má pravdu a nauku,
moudrostí a mravností, neubližování, kázeň a sebekontrola,
odstranil ............. moudrý, jenž se zbavil nečistot,
nazývá se stařešinou. nazývá se stařešinou.

 

186) ..... karaṇa-matreṇa 262) na vāk-karaṇa-mattena
varṇa-puṣkalarṇa'i va vaṇṇa-pokkharatāya vā
sada-ruvu naru bhodi sādhu-rūpo naro hoti
iṣu'i matsari śaḍhu issukī macchari saṭho
Pouze činĕním ...... Ne pouze činĕním řeči
nebo tĕlesnou krásou nebo tĕlesnou krásou
je človĕk půvabný, je človĕk půvabný,
je-li závistivý, sobecký, podvodný. je-li závistivý, sobecký, podvodný.

 

187) ................ 263) yassa c'etaṃ samucchinnaṃ
..................... mūla-ghacchaṃ samūhataṃ
..................... sa vanta-doso medhāvī
sada-ruvu di vucadi sādhu-rūpo ti vuccati
.................. A kdo toto odsekl,
.................. zničil v kořeni, odstranil
.................. ten moudrý, jenž se zbavil nečistot,
ten se nazývá půvabným. se nazývá půvabným.

 

188) ......... ṣamaṇo 264) na muṇḍakena samaṇo
avradu ali'a bhaṇi abbato alikaṃ bhaṇaṃ
icha-loha-samavarṇo icchā-lobha-samāpanno
ṣamaṇo ki bhaviṣadi samaṇo kiṃ bhavissati
.............. asketa, Asketu nečiní holá hlava,
je-li bez disciplíny, lže-li. je-li bez disciplíny, lže-li.
Jestliže je pln touhy a chtivosti, Jestliže je pln touhy a chtivosti,
jak může být asketou? jak může být asketou?

99. Pā. dosa se dá vykládat buď jako skt. doṣa, chyba, nebo dveṣa, nenávist.

 

p. 99

189) ....... va pavaṇi 265) yo ca sameti pāpāni
ta vinu śramaṇa vidu aṇuṃ thūlāni sabbaso
śamadhare va pavaṇi samitattā hi pāpānaṃ
śramaṇo di pravucadi samaṇo ti pavuccati
................ zla A kdo překoná zla,
toho moudří znají jako asketu. drobná i velká, všechna,
Ten, kdo zklidnil [100] všechna zla, kdo překoná zla
je nazýván asketou. je nazývan asketou.

 

190) baho bi ida sahida bhaṣamaṇa 19) bahum pi ce saṃhitaṃ bhāsamāno
na takaru bhodi naru pramatu na takkaro hoti naro pamatto
govo va ga'u gaṇa'u pareṣa gopo va gāvo gaṇayaṃ paresaṃ
na bhakava ṣamañathasa bhodi na bhāgavā sāmaññassa hoti
Kdo třeba i hodnĕ cituje z písem, Kdo třeba i hodnĕ cituje z písem,
ale nečiní dle toho, človĕk nedbalý, ale nečiní dle toho, človĕk nedbalý,
je jako pastýř, počítající cizí krávy. je jako pastýř, počítající cizí krávy.
Nemá podíl na cíli duchovního života. [101] Nemá podíl na duchovním životĕ.

 

191) apa bi ida sahida bhaṣamaṇa 20) appam pi ce saṃhitaṃ bhāsamāno
dhamasa bhodi aṇudhamacari dhammassa hoti anudhammacārī
aṇuvadi'aṇu idha va horo va rāgañ ca dosañ ca pahāya mohaṃ
so bhakava ṣamañathasa bhodi samma-ppajāno suvimutta-citto
  anupādiyāno idha vā huraṃ vā
  sa bhāgavā sāmaññassa hoti
Kdo třeba i málo cituje z písem, Kdo třeba i málo cituje z písem,
ale chová se v souladu ale chová se v souladu
s praxí nauky, s praxí nauky,
neulpívá ani na tomto vzdal se vášnĕ, nenávisti a zaslepenosti,
ani na onom svĕtĕ, správnĕ vnímající, s osvobozenou myslí,
ten se podílí na neulpívá ani na tomto
cíli duchovního života. ani na onom svĕtĕ,
  ten se podílí na duchovním životĕ.

100. Gāndh. śamadhare vykládá Brough (BROUGH str. 240) jako N.Sg. od činitelského kmene (-tṛ). Dokládá to podobným tvarem v AMg. (-tāre).
101. Uv. śrāmaṇyārthasya souhlasí s GDHP tvarem ṣamañathasa.

 

p. 100

192) anikaṣayu kaṣaya 9) anikkasāvo kāsāvaṃ
yo vastra parihasidi yo vatthaṃ paridahessati
avedu dama-soraca apeto dama-saccena
na so kaṣaya arahadi na so kāsāvaṃ arahati
Kdo si, nezbaven nečistot, Kdo si, nezbaven nečistot,
mnišské roucho oblékne, [102] mnišské roucho oblékne,
zbaven sebeovládání a káznĕ, zbaven sebeovládání a káznĕ,
ten není roucha hoden. ten není roucha hoden.

 

193) yo du vada-kaṣayu 10) yo ca vanta-kasāv'assa
śileṣu susamahidu sīlesu susamāhito
uvedu dama-soraca upeto dama-saccena
so du kaṣaya arahadi sa ve kāsāvam arahati
Kdo se však zbavil nečistot, Kdo by se však zbavil nečistot,
dobře upevnĕn v mravnosti, dobře upevnĕn v mravnosti,
obdařen sebeovládáním a kázní, obdařen sebeovládáním a pravdou,
ten je roucha hoden. ten je roucha hoden.

 

XIII. yamaka - Páry

201) maṇo-puvagama dhama 1) mano-pubbaṅgamā dhammā
maṇo-śeṭha maṇo-java mano-seṭṭhā mano-mayā
maṇasa hi praduṭheṇa manasā ce paduṭṭhena
bhaṣadi va karodi va bhāsati vā karoti vā
tado ṇa duhu amedi tato naṃ dukkham anveti
cako va vahaṇe pathi cakkaṃ va vahato padaṃ
Všechny jevy jsou předcházeny myslí, Všechny jevy jsou předcházeny myslí,
mysl jim vládne, mysl jim vládne,
jsou rychlé jako mysl. [103] jsou stvořeny myslí.
Jestli se znečištĕnou myslí Jestli se znečištĕnou myslí
nĕkdo mluví či koná, nĕkdo mluví či koná,
pak ho následuje strast, pak ho následuje strast,
jako kolo vozu na cestĕ. jako kolo nohu tažného zvířete.

102. Roli tu (i v následujícím verši) hraje slovní hříčka: gāndh. kaṣayu (pā. kasāva, skt. kaṣāya) znamená nečistota, zatímco gāndh. kaṣaya (pā. kāsāva, skt. kāṣāya) je žluté mnišské roucho.
103. Tib.Uv. je významem shodná s GDHP složeninou maṇo-java. Totéž se týká i následujícího verše.

 

p. 101

202) maṇo-puvagama dhama 2) mano-pubbaṅgamā dhammā
maṇo-śeṭha maṇo-java mano-seṭṭhā mano-mayā
maṇasa hi prasaneṇa manasā ce pasannena
bhaṣadi va karodi va bhāsati vā karoti vā
tado ṇa suhu amedi tato naṃ sukham anveti
chaya va aṇukamiṇi chāyā va anapāyinī
Všechny jevy jsou předcházeny myslí, Všechny jevy jsou předcházeny myslí,
mysl jim vládne, mysl jim vládne,
jsou rychlé jako mysl. jsou stvořeny myslí.
Jestli s očištĕnou myslí Jestli s očištĕnou myslí
nĕkdo mluví či koná, nĕkdo mluví či koná,
pak ho následuje štĕstí, pak ho následuje štĕstí,
jako stín, který jde za ním. jako stín, který jde za ním.

 

203) pava ma kada di śoyadi 17) idha tappati pecca tappati
bhuyu śoyadi drugadi gado pāpa-kārī ubhayattha tappati
so śoyadi so vihañadi pāpaṃ me katan ti tappati
diṣpa kamu kiliṭha atvaṇo bhiyyo tappati duggatiṃ gato
"Udĕlal jsem zlo", trápí se, Trápí se zde, trápí se na onom svĕtĕ,
ještĕ více se trápí, kdo koná zlo se trápí na obou svĕtech.
když dojde špatného zrození. "Udĕlal jsem zlo", trápí se,
Trapí se, je sužován, ještĕ více se trápí,
když vidí své vlastní nečisté skutky. když dojde špatného zrození.

 

204) puña ma kida di nanadi 18) idha nandati pecca nandati
bhuyu nanadi sugadi gado kata-puñño ubhayattha nandati
so nanadi so pramodadi puññaṃ me katan ti nandati
diṣpa kamu viśudhu atvaṇo bhiyyo nandati suggatiṃ gato
"Udĕlal jsem dobro", raduje se, Raduje se zde, raduje se na onom svĕtĕ,
ještĕ více se raduje, kdo koná dobro se raduje na obou svĕtech.
když dojde dobrého zrození, "Udĕlal jsem dobro", raduje se,
raduje se, je nadšen, ještĕ více se raduje,
když vidí své vlastní čisté skutky. když dojde dobrého zrození.

 

205) idha śoyadi preca śoyadi 15) idha socati pecca socati
pava-kamu duhayatra śoyadi pāpa-kārī ubhayattha socati
so śoyadi so vihañadi so socati so vihaññati
diṣpa kamu kiliṭha atvaṇo disvā kamma-kiliṭṭham attano

 

p. 102

Trápí se zde, Trápí se zde,
trápí se na onom svĕtĕ, trápí se na onom svĕtĕ,
kdo koná zlo se trápí kdo koná zlo se trápí
na obou svĕtech. na obou svĕtech.
Trápí se, je sužován, Trápí se, je sužován,
když vidí své vlastní když vidí své vlastní
nečisté skutky. nečisté skutky.

 

206) idha nanadi preca nanadi 16) idha modati pecca modati
puña-kamo duhayatra nanadi kata-puñño ubhayattha modati
so nanadi so pramodadi so modati so pamodati
diṣpa kamu viśudhu atvaṇo disvā kamma-visuddhim attano
Raduje se zde, Raduje se zde,
raduje se na onom svĕtĕ, raduje se na onom svĕtĕ,
kdo koná dobro se raduje kdo koná dobro se raduje
na obou svĕtech. na obou svĕtech.
raduje se, je nadšen, raduje se, je nadšen,
když vidí své vlastní když vidí své vlastní
čisté skutky. čisté skutky.

 

207) pava ja puruṣu kuya 117) pāpaṃ ce puriso kayirā
na ṇa kuya puṇapuṇu na naṃ kayirā punappunaṃ
na tasa chana kuvi'a na tamhi chandaṃ kayirātha
dukhu pavasa ayayu dukkho pāpassa uccayo
Jestliže by človĕk udĕlal zlo, Jestliže by človĕk udĕlal zlo,
nechť ho nedĕlá zas a zas, nechť ho nedĕlá zas a zas,
ať v nĕm nehledá potĕšení. ať v nĕm nehledá potĕšení.
Hromadĕní zla je strastí. Hromadĕní zla je strastí.

 

208) puña ca puruṣu kuya 118) puññaṃ ce puriso kayirā
kuya yo ṇa puṇapuṇu kayirā naṃ punappunaṃ
athatha chana korvi'a tamhi chandaṃ kayirātha
sukhu puñasa ucayu sukho puññassa uccayo
Jestliže by človĕk Jestliže by človĕk
udĕlal dobro, udĕlal dobro,
nechť ho dĕlá zas a zas, nechť ho dĕlá zas a zas,
ať zde hledá potĕšení. ať v nĕm hledá potĕšení.
Hromadĕní dobra je štĕstím. Hromadĕní dobra je štĕstím.

 

p. 103

209) na apu mañe'a pavasa 121) māppamaññetha pāpassa
na me ta akamiṣadi na maṃ tam āgamissati
uda-binu-nivadeṇa uda-bindu-nipātena
uda-kubho va puyadi uda-kumbho pi pūrati
puyadi balu paveṇa pūrati bālo pāpassa
stuka-stoka bi ayaro thoka-thokaṃ pi ācinaṃ
Nepodceňujte zlo: Nepodceňujte zlo:
"To na mnĕ nepřijde". "To na mnĕ nepřijde".
Jako se pádem kapek vody Pádem kapek vody se
naplní džbán na vodu, také naplní džbán na vodu,
naplní se hlupák zlem, naplní se hlupák zlem,
ač koná po troškách. [104] ač je nashromáždĕné po troškách.

 

210) na apu mañe'a puñasa 122) māppamaññetha puññassa
na me ta akamiṣadi na maṃ tam āgamissati
uda-binu-nivadeṇa uda-bindu-nipātena
uda-kubho va puyadi uda-kumbho pi pūrati
puyadi dhiru puñeṇa pūrati dhīro puññassa
stoka-stuka bi ayaru thoka-thokaṃ pi ācinaṃ
Nepodceňujte dobro: Nepodceňujte dobro:
"To na mnĕ nepřijde". "To na mnĕ nepřijde".
Jako se pádem kapek vody Pádem kapek vody se
naplní džbán na vodu, také naplní džbán na vodu,
naplní se chytrý dobrem, naplní se chytrý dobrem,
ač koná po troškách. ač je nashromáždĕné po troškách.

 

211) kaya-kamu vayi-kamu 140) atha vāssa agārāni
maṇo-kama ca pavaka aggi ḍahati pāvako
aseva'iti drupañu kāyassa bhedā duppañño
nira'eṣu vavajadi nirayaṃ so'papajjati
Zlé tĕlesné skutky, Nebo jeho domy
skutky řečí a myslí, spálí zářící oheň.
provadí hlupák - Po rozpadu tĕla hlupák
proto upadá do pekel. upadá do pekla.

 --
104. Uv. uvádí v posledním řádku stoka-stokaṃ ācīnam, tedy souhlasí s PDHP.

 

p. 104

213) asari sara-vadiṇo 11) asāre sāra-matino
sari asara-daśiṇo sāre cāsāra-dassino
te sara nadhikachadi te sāraṃ nādhigacchanti
micha-saggapa-goyara micchā-saṅkappa-gocarā
Říkají, že v Myslí si, že v
nepodstatném je podstata, nepodstatném je podstata,
v podstatném vidí v podstatném vidí
vĕc nepodstatnou. vĕc nepodstatnou.
Ti nepochopí podstatu, Ti nepochopí podstatu,
jsou v oblasti jsou v oblasti
chybného myšlení. chybného myšlení.

 

214) sara du saradu ñatva 12) sārañ ca sārato ñatvā
asara ji asarado asārañ ca asārato
te sara adhikachadi te sāram adhigacchanti
same-sagapa-goyara sammā-saṅkappa-gocarā
Kdož poznali Kdož poznali
podstatu jako podstatu, podstatu jako podstatu,
nepodstatné jako nepodstatné, nepodstatné jako nepodstatné,
ti pochopí podstatu, ti pochopí podstatu,
jsou v oblasti jsou v oblasti
správného myšlení. správného myšlení.

 

215) śaru yadha drugahido 311) kuso yathā duggahito
hasta aṇuvikatadi hattham evānukantati
ṣamaña droparamuṭho sāmaññaṃ dupparāmaṭṭhaṃ
niraya uvakaḍhadi nirayāy' upakaḍḍhati
Jako špatnĕ uchopený šíp [105] Jako špatnĕ uchopená tráva kusa
propíchne ruku, pořeže ruku,
asketický život, špatnĕ použitý asketický život, špatnĕ použitý
zavléká do pekla. zavléká do pekla.

 

217) śuhaṇupaśi viharadu 7) subhānupassiṃ viharantaṃ
idri'eṣu asavudu indriyesu asaṃvutaṃ
bhoyaṇasa amatraño bhojanamhi cāmattaññuṃ
kusidu hiṇa-viryava kusītaṃ hīna-vīriyaṃ
ta gu prasahadi raku taṃ ve pasahati māro
vadu rakhkṣa ba drubala vāto rukkhaṃ va dubbalaṃ

105. Užití slova śaru v GDHP je podpořeno Uv. śaro.

 

p. 105

Kdo prodlévá jen Kdo prodlévá jen
v pohledu na příjemné vĕci, v pohledu na příjemné vĕci,
neovládá své smysly, neovládá své smysly,
nezná míru v jídle, nezná míru v jídle,
líný, bez energie, líný, bez energie,
toho porazí vášeň, toho porazí Mára,
jako vítr nepevný strom. jako vítr nepevný strom.

 

218) aśuhaṇupaśi viharadu 8) asubhānupassiṃ viharantaṃ
idri'eṣu sisavudu indriyesu susaṃvutaṃ
bhoyaṇasa ya matraño bhojanamhi ca mattaññuṃ
ṣadhu aradha-viryava saddhaṃ āraddha-vīriyaṃ
ta gu na prasahadi raku taṃ ve na ppasahati māro
vadu śela va parvada vāto selaṃ va pabbataṃ
Kdo neprodlévá v Kdo neprodlévá v
pohledu na příjemné vĕci, [106] pohledu na příjemné vĕci,
dobře ovládá své smysly, dobře ovládá své smysly,
zná míru v jídle, zná míru v jídle,
s důvĕrou, počal s důvĕrou, počal
vyvíjet energii, vyvíjet energii,
toho vášeň neporazí, toho Mára neporazí,
jako vítr skalnatou horu. jako vítr skalnatou horu.

 

219) yadha akara druchana 13) yathā agāraṃ ducchannaṃ
vuṭhi samadibhinadi vuṭṭhi samativijjhati
emu arakṣida cata evaṃ abhāvitaṃ cittaṃ
raku samadibhinadi rāgo samativijjhati
Jako špatnĕ přikrytý dům Jako do špatnĕ přikrytého domu
rozbije [107] déšť, pronikne déšť,
tak neochraňovanou [108] mysl tak do nerozvinuté mysli
rozbije vášeň. pronikne vášeň.

106. V prvním řádku je možno vidĕt slovní hříčku - gāndh. aśuhaṇupaśi (pā. asubhānupassī) může znamenat jak "ten, kdo nenahlíží vĕci příjemné", tak "ten, kdo nahlíží nečistotu", což je jeden druh meditace (např. nečistota tĕla).
107. Ve druhém řádku je GDHP v souladu s Uv. (samatibhindati).
108. Ve třetím je GDHP naopak osamocena. (Uv. má, shodnĕ s PDHP, abhāvitam).

 

p. 106

220) yadha akara suchana 14) yathā agāraṃ succhannaṃ
vuṭhi na samadibhinadi vuṭṭhi na samativijjhati
emu surakṣida cita evaṃ subhāvitaṃ cittaṃ
raku na samadibhinadi rāgo na samativijjhati
Jako dobře přikrytý dům Jako do dobře přikrytého domu
nerozbije déšť, nepronikne déšť,
tak dobře ochraňovanou mysl tak do dobře rozvinuté mysli
nerozbije vášeň. nepronikne vášeň.

 

221) sujivu ahiri'eṇa 244) sujīvaṃ ahirikena
kaya-śuriṇa dhakṣiṇa kāka-sūrena dhaṃsinā
prakhaṇiṇo prakabhiṇa pakkhandinā pagabbhena
sagiliṭheṇa jaduṇa saṃkiliṭṭhena jīvitaṃ
Snadno se žije nestydatému, Snadný je pro nestydatého,
krákorajícímu vranímu hrdinovi, [109] pyšného vraního hrdinu,
drzému, arogantnímu, drzého, arogantního,
a nečistému tvoru. a nečistého život.

 

222) hirimada du drujivu 245) hirīmatā ca dujjīvaṃ
nica śuyi-gameṣiṇo niccaṃ suci-gavesinā
aliṇeṇa aprakabhiṇa alīnenā' ppagabbhena
śudhayiveṇa jaduṇa suddhājīvena passatā
A tĕžce se žije tomu, jenž zná stud, A tĕžce se žije tomu, jenž zná stud,
stále hledá očistu, stále hledá očistu,
neulpívá, je skromný, neulpívá, je skromný,
tvoru čistého života. čistého života, vše reflektuje.

109. Tib.Uv. a JātM. uvádí na druhém řádku dhvāṅkṣeṇa, čímž by se do řádku dostala druhá vrána. Jiný rukopis Uv. má kāka-śūreṇa dhvāṃkṣiṇā, což se zdá lépe odpovídat GDHP.

 

p. 107

XIV. paṇḍita - Mudrc

224) dhama-pridi suhu śayadi 79) dhamma-pīti sukhaṃ seti
viprasaneṇa cedaso vippasannena cetasā
ari'a-pravedidi dharmi ariya-ppavedite dhamme
sada ramadi paṇidu sadā ramati paṇḍito
Kdo se tĕší z nauky, Kdo se tĕší [110] z nauky,
šťastnĕ spí, s očištĕnou myslí. šťastnĕ spí, s očištĕnou myslí.
Z nauky, hlásané vznešenými, Z nauky, hlásané vznešenými,
se mudrc stále tĕší. se mudrc stále tĕší.

 

225) yatha vi rada gammiro 82) yathā pi rahado gambhīro
viprasano aṇavilo vippasanno anāvilo
emu dhamu ṣuṇitvaṇa evaṃ dhammāni sutvāna
viprasidadi paṇida vippasīdanti paṇḍitā
Jako hluboké jezero, Jako hluboké jezero,
klidné a čisté, klidné a čisté,
tak, když vyslechnou nauku, tak, když vyslechnou nauku, [111]
se mudrci zklidní. se mudrci zklidní.

 

226) sarvatra ya sapuruṣa vivedi 83) sabbattha ve sappurisā vajanti
na kama-kama lavayadi dhira na kāma-kāmā lapayanti santo
suheṇa phuṭha adhava duheṇa sukhena phuṭṭhā atha vā dukkhena
na ucavaya paṇida daśayadi na uccāvacaṃ paṇḍitā dassayanti

110. Pā. dhamma-pīti nese dvojí význam: "kdo pije nauku" a "kdo se tĕší z nauky". GDHP si musela vybrat jen jeden z nich a tak ochudila význam. Implikace je, zdá se, že ten, kdo pije Dhammu spí klidnĕ a s čistou myslí (na rozdíl od pijáka opojných napojů). Ale historka, kterou k tomuto verši podává tradiční pā. komentář nemá s tímto námĕtem nic společného a o pití se v ní vůbec nemluví. Tib.Uv. se více přidržovala GDHP a uvádí (po zpĕtném pokusu o převod do skt.) dharma-prīti-rasaṃ piban.
111. Třetí řádek PDHP způsobuje potíže, neboť slovo dhamma ve významu "nauka" je vždy maskulinum. GDHP verze může být původnĕjší - pā. je pak jen špatným opisem tvaru evaṃ dhammaṃ suṇitvāna.

 

p. 108

Praví lidé se všeho vzdávají, [112] Praví lidé se všeho vzdávají,
moudří netlachají dobří netlachají
z touhy po rozkoších. z touhy po rozkoších.
Dotčeni štĕstím nebo strastí Dotčeni štĕstím nebo strastí
mudrci neukazují mudrci neukazují
nadšení ani depresi. nadšení ani depresi.

 

227) atmaṇam eva pradhamu 158) attānam eva paṭhamaṃ
pradiruvi niveśa'i patirūpe nivesaye
tadañi aṇuśaśe'a ath'aññam anusāseyya
na kiliśe'a paṇidu na kilisseyya paṇḍito
Sebe sama jako prvního Sebe sama jako prvního
bys mĕl upevnit ve správném, bys mĕl upevnit ve správném,
a pak poučovat jiné. a pak poučovat jiné.
Nechť se mudrc neznečistí. Nechť se mudrc neznečistí.

 

230) anuśaśadi ovadadi 77) ovadeyyānusāseyya
asabhe hi navara'i asabbhā ca nivāraye
paṇidaṇa pri'o bhodi sataṃ hi so piyo hoti
balaṇa bhodi apri'o asataṃ hoti appiyo
Napomíná, radí, Kdo by radil, napomínal,
odvrací od nízkosti - odvracel od nízkosti -
je milý mudrcům, ten je milý dobrým,
nemilý je hlupakům. špatným je nemilý.

 

231) nisedara pravatara 76) nidhīnaṃ va pavattāraṃ
yo paśi vaji-daśaṇa yaṃ passe vajja-dassinaṃ
nigiśa-vadi medhavi niggayha-vādiṃ medhāviṃ
tadiśa paṇada bhayi tādisaṃ paṇḍitaṃ bhaje
tadi bhayamaṇaṇa tādisaṃ bhajamānassa
ṣeho bhodi na pavi'u seyyo hoti na pāpiyo

112. Gāndh. vivedi by mohlo být skt. vyapenti (vi+apa+i-, "distancovat se", "odpoutat se"). Uv. (skt. i Tib.) uvádí vrajanti. Toto slovo (zde ovšem vajanti) se nalézá i v rukopisech PDHP. Západními překladateli často provádĕná úprava slova na cajanti je tedy zřejmĕ neopodstatnĕná. Slovo (vrajanti) se mohlo používat jako básnický styl pro vyjádření pravrajanti, tj. odejdou do bezdomoví.

 

p. 109

Toho, kdo odrazuje, kdo káže, [113] Toho, kdo jakoby ukazoval poklady,
kdo ukazuje chyby, ukazuje chyby,
koho by človĕk vidĕl, koho by človĕk vidĕl,
moudrého, který moudrého, který
mluví kriticky, mluví kriticky,
s takovým mudrcem ať s takovým mudrcem ať
se človĕk sdružuje. se človĕk sdružuje.
Pro toho, kdo se Pro toho, kdo se
s takovým sdružuje, s takovým sdružuje,
je to k lepšímu, je to k lepšímu,
ne k horšímu. ne k horšímu.

 

233) yavajiva bi ya balu 64) yāvajīvam pi ce bālo
paṇida payuvasadi paṇḍitaṃ payirupāsati
neva dhamu vi'aṇadi na so dhammaṃ vijānāti
praña hisa na vijadi dabbī sūpa-rasaṃ yathā
Kdyby hlupák i Kdyby hlupák i
po celý život po celý život
dlel v blízkosti mudrce, dlel v blízkosti mudrce,
nepochopí nauku. nepochopí nauku.
Jeho moudrost neexistuje. [114] jako lžíce chuť polévky.

 

234) muhuta bi ya viñu 65) muhuttam api ce viññū
paṇada payuvasadi paṇḍitaṃ payirupāsati
so du dhamu vi'aṇadi khippaṃ dhammaṃ vijānāti
praña hisa tadovi'a jivhā sūpa-rasaṃ yathā
Kdyby chytrý třeba Kdyby chytrý třeba
jen po okamžik jen po okamžik
dlel v blízkosti mudrce, dlel v blízkosti mudrce,
tak pochopí nauku. rychle pochopí nauku,
Jeho moudrost je jako jazyk
k tomu způsobilá. [115] chuť polévky.

113. GDHP koresponduje s Tib.Uv., jejíž znĕní se do skt. zpĕtnĕ převádí jako niṣeddhāraṃ pravaktāraṃ.
114. Ve čtvrtém řádku Tib.Uv. souhlasí s PDHP.
115. Gāndh. tadovi'a odpovídá pā. tadūpiya, tadūpika. V bhskt. existují ekvivalenty tadupaka, tadupaga, tadrūpa.

 

p. 110

237) poraṇam ida adura 227) porāṇam etaṃ atula
na ida ajetaṇa iva n'etaṃ ajjatanām iva
ninadi tuṣi-bhaveṇa nindanti tuṇhim āsīnaṃ
ninadi baho-bhaṇiṇo nindanti bahu-bhāṇinaṃ
mana-bhaṇi vi ninadi mita-bhāṇim pi nindanti
nasti loki anini'a  n'atthi loke anindito
Atulo, i v minulosti tomu bylo tak, Atulo, i v minulosti tomu bylo tak,
není to jakoby moderní vĕc. [116] není to jakoby moderní vĕc.
Haní mlčícího, Haní mlčícího,
haní toho, jenž mnoho mluví, haní toho, jenž mnoho mluví,
i umĕřenĕ [117] mluvícího haní. i umĕřenĕ mluvícího haní.
Ve svĕtĕ není nikdo, kdo by nebyl hanĕn. Ve svĕtĕ není nikdo, kdo by nebyl hanĕn.

 

239) śelu yadha eka-khaṇo 81) selo yathā eka-ghano
vadeṇa na sabhijadi vātena na samīrati
emu nina-praśajaṣu evaṃ nindā-pasaṃsāsu
na sammijadi paṇida na samiñjanti paṇḍitā
Jako pevná skála, Jako pevná skála,
není rozbita vĕtrem, není otřesena vĕtrem,
tak hanou či chválou tak hanou či chválou
nejsou moudří pohnuti. nejsou moudří pohnuti.

 

240) ekada ninido prodhu 228) na cāhu na ca bhavissati
ekada ji praśajidu na c'etarahi vijjati
na i aha na i bheṣida ekantaṃ nindito poso
na yi edarahi vijadi ekantaṃ vā pasaṃsito

116. Všechny překlady, které jsem mĕl k dispozici, tvrdošíjnĕ sledují tento překlad. Po dlouhém váhání jsem ho nechal i já, ale neodpustím si nabídnout aspoň zde jednu variantu. Tradiční komentář dává verš do souvislosti s jistým Atulou, jenž nebyl spokojený s kázáním nauky, ať už mu ji kázal kdokoliv, dlouze či krátce. V žádném jiném verši z Dhammapady však nenajdeme osobní jmeno. Navrhuji slovo atula brát jako zkomolené atulaṃ ("neporovnatelné"). Příslušný překlad by pak znĕl: "V minulosti to bylo neporovnatelné, není to jako dnes." Tuto variantu potvrzuje částice iva ve druhém řádku. Obecnĕ lidské vzpomínání na "staré dobré časy", kdy bylo všechno lepší, má navíc v Indii zvláštní tradici. Je tudíž zcela v tĕchto mezích vykládat verš tak, jak to činím tady.
117. V pátém řádku má gāndh. mana jako pā. ekvivalent mita. Při jiných výskytech slova mana v GDHP je pā. ekvivalent manta (viz. verše 24, 25, 54). Toto mluví pro výklad slova manta jako manda, jako jsem to udĕlal v uvedených třech verších.

 

p. 111

Jednostranĕ Nebyl ani nebude
hanĕný človĕk, [118] ani teď není k nalezení.
či jednostranĕ chválený, jednostranĕ
nebyl ani nebude hanĕný človĕk,
ani teď není k nalezení. či jednostranĕ chválený.

 

241) yo nu ho viña praśajadi 229) yaṃ ce viññū pasaṃsanti
aṇu'ija śuhaśuhu anuvicca suve suve
achidra-vuti medhavi acchidda-vuttiṃ medhāviṃ
praña-śila-samahida paññā-sīla-samāhitaṃ
Koho moudří chválí, Koho moudří chválí,
když dobře poznali [119] dobro a zlo, když ho den po dni dobře poznali,
inteligentního, inteligentního,
s chováním bez kazu, s chováním bez kazu,
obdařeného moudrostí obdařeného moudrostí
a mravností, a mravností,

 

242) nikhu jabodaṇaseva 230) nikkhaṃ jambonadass'eva
ko ṇa ninidu arahadi ko taṃ ninditum arahati
deva mi ṇa praśajadi devā pi naṃ pasaṃsanti
bramoṇa vi praśajidu brahmunā pi pasaṃsito
jako mince ze zlata, jako mince ze zlata,
kdo je schopen jej hanobit? kdo je schopen jej hanobit?
I bohové jej chválí, I bohové jej chválí,
i Brahmou je chválen. i Brahmou je chválen.

118. Gāndh. prodhu odpovídá pā. poso (zámĕna s za dh je doložena na více místech), které se odvozuje od skt. puruṣa či puṃs.
119. Gāndh. aṇu'ija a pā. anuvicca je asi absolutiv od anu+vid-.

 

p. 112

XV. bahuśruta - Učenec

247) suhidasa vi pramoju  
jaṇayadi bahoṣuda  
deśada amuda dhamu  
dukha-vaśama-kami'a 191d) dukkhūpasama-gāminaṃ
I šťastnému radost  
způsobuji učenci.  
kteří učí nesmrtelnou nauku,  
vedoucí k utišení strasti. vedoucí k utišení strasti.

 

255) so artha-ladhu medhavi  
praña-śila-samahidu 229d) paññā-sīla-samāhitaṃ
ṣuda-dhamu suyi-drakṣu  
panodi paramu suhu  
Moudrý, jenž pochopil smysl,  
je obdařený moudrostí a mravností, obdařeného moudrostí a mravností,
slyšel nauku, je čisté mysli, [120]  
dosáhne nejvyšší štĕstí.  

 

258) ye śaśaṇa arahadu 164) yo sāsanaṃ arahataṃ
ari'aṇa dhama-jiviṇo ariyānaṃ dhamma-jīvinaṃ
paḍikośadi drumedho paṭikkosati dummedho
diṭhi niṣa'i pavi'a diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṃ
phalaṇi kaḍakaseva phalāni kaṭṭhakass'eva
atva-kana'i phaladi atta-ghaññāya phallati
Nemoudrý muž, který hanobí Nemoudrý muž, který hanobí
učení dokonalých, učení dokonalých,
Vznešených, kteří žijí podle nauky, Vznešených, kteří žijí podle nauky,
když se uchýlil ke zlému názoru, když se uchýlil ke zlému názoru,
nese plody jako bambus, nese plody jako bambus,
k vlastní záhubĕ. k vlastní záhubĕ.

120. Gāndh. suyi-drakṣu chápe Brough jako kompositum a srovnává ho se skt. pūta-dakṣa. Podobná fráze se vyskytuje v Jāt. (suci-dakkho), kde je chápána jako dvĕ slova ("čistý a inteligentní").

 

p. 113

XVI. prakīrṇaka - Různé (?)

259) ekasaṇa eka-saya 305) ekāsanaṃ eka-seyyaṃ
eka-'iya'i savudu eko caram atandito
eku ramahi atvaṇa eko damayam attānaṃ
arani eka'o vasa van'ante ramito siyā
Sám sedí, sám leží, Sám sedí, sám leží,
sám se prochází, sám se prochází,
sebekontrolován, sebekontrolován,
sám sebe ovládá, [121] sám sebe ovládá,
prodlévá sám v lese. prodlévá sám v lese.

 

261) na sadi putra traṇa'i 288) na santi puttā tāṇāya
na bho'a na vi banava na pitā nāpi bandhavā
adeṇa abhiduṇasa antakenādhipannassa
nasti ñadihi traṇadha n'atthi ñātīsu tāṇatā
Synové nejsou pro spásu, Synové nejsou pro spásu,
ani poddaní, [122] ani příbuzní. ani předci, ani příbuzní.
pro toho, kdo je překonán smrtí, pro toho, kdo je napaden smrtí,
není záchrana u příbuzných. není záchrana u příbuzných.

 

262) druprava'i dru'abhiramu 302) duppabbajjaṃ durabhiramaṃ
dru'ajavasaṇa ghara durāvāsā gharā dukkhā
dukhu samaṇa-savaso dukkho 'samāna-saṃvāso
dukhaṇuvadida bhava dukkhānupatit' addhagū
  tasmā na c'addhagū siyā
  na ca dukkhānupatito siyā

121. Gāndh. ramahi je zřejmĕ od kořene dam-. Zmĕna d na r je doložena vícekrat (i v Rv.). Tvar na -hi není imperativ, ale přítomné aktivní participium.
122. PDHP a Uv. shodnĕ uvádĕjí pitā. Pro gāndh. bho'a existuje nĕkolik možností vykladu. Buď je to nĕjaký místní výraz pro "otec" (možná bhavaka), nebo je to přepis skt. bhoga ("požitek"), což by se ale do verše příliš nehodilo, nebo - jak to činím v překladu - je to ekvivalent pā. bhoja, které vykládá PTSD jako "závislý človĕk".

 

p. 114

Tĕžké je odejít do bezdomoví, Tĕžké je odejít do bezdomoví,
tĕžké je najít v tom zalíbení, tĕžké je najít v tom zalíbení,
tĕžký je život hospodáře. tĕžký a strastný je život hospodáře.
Strastné je prodlévání Strastné je prodlévání
se sobĕ nerovnými, [123] se sobĕ nerovnými,
existence je provázena strastí. [124] bloudĕní je provázeno strastí.
  Proto ať človĕk nebloudí [125]
  a není provázen strastí.

 

263) kiche maṇuṣa-pradilabhu 182) kiccho manussa-paṭilābho
kicha macaṇa jivida kicchaṃ maccāna jīvitaṃ
kiche sadhama-śramaṇa kicchaṃ saddhamma-savanaṃ
kiche budhaṇa upaya kiccho buddhānam uppādo
Složité je získání lidského života, Složité je získání lidského života,
složitý je život smrtelníků, složitý je život smrtelníků,
složité je poslouchat nauku, složité je poslouchat nauku,
složité je objevení se probuzených. složité je objevení se probuzených.

 

264) sukaraṇi asadhuṇi 163) sukarāni asādhūni
atvaṇo ahidaṇa yi attano ahitāni ca
ya du hida ji sadhu ji yaṃ ve hitaṃ ca sādhuṃ ca
ta gu parama-drukara taṃ ve parama-dukkaraṃ
Lehce udĕlat se dají vĕci nedobré, Lehce udĕlat se dají vĕci nedobré,
které jsou človĕku neprospĕšné. které jsou človĕku neprospĕšné.
Ale co je prospĕšné a dobré, Ale co je prospĕšné a dobré,
to se dá nejvýše tĕžce učinit. to se dá nejvýše tĕžce učinit.

123. Ve třetím řádku je PDHP chápána jako asamāna-saṃvāso. Uv. uvádí duḥkhā samāna-saṃvāsā, což je gramaticky podivné (neboť saṃvāsa není femininum). Jedná se tedy zřejmĕ o nĕjaký omyl přepisovače (nebo serii omylů nĕkolika opisovačů) za duḥkho 'samāna-saṃvāso. Tib.Uv. má ostatnĕ jednoznačnĕ asamāna. V tomto svĕtle chápu GDHP verzi ve výyznamu asamāna.
124. Celý verš má v Uv. čtyři řádky, stejnĕ jako v GDHP. Vypadá to, že PDHP zde představuje starší verzi, ze které postupem času vypadly dva předposlední řádky. Poslední slovo celého verše bhava nám to dokazuje. Dle PDHP se jedná o zákaz ("nebuď provázen strastí"), kdežto význam GDHP, která vypouští negaci, by byl nesmyslný ("buď provázen strastí"). Slovo bhava se tedy interpretovalo jako substantivum. V Uv. už je vidĕt konečná verze: duḥkhānupatito bhavaḥ.
125. Pā. addhaggū je skt. adhvaga. Mínĕn je "cestovatel" v samsáře.

 

p. 115

265) apaṇatha paratheṇa 166) attadatthaṃ paratthena
na kudayiṇo hava'i bahunā pi na hāpaye
atvatha paramu ñatva attadattham abhiññāya
svakatha-paramu si'a sadattha-pasuto siyā
Vlastní prospĕch Vlastní prospĕch pro prospĕch druhých
pro prospĕch druhých byť by byl veliký,
ať človĕk nikdy nezanedbává. ať človĕk nezanedbává.
Poznej svůj nejvyšší prospĕch, Poznej svůj nejvyšší prospĕch,
a mĕj svůj prospĕch za nejvyšší vĕc. a pĕstuj svůj prospĕch.

 

266) ayo'i yuji atvaṇa 209) ayoge yunjam attānaṃ
yo'aseva ayujadu yogasmiṃ ca ayojayaṃ
atha hitva pri'a-gaha atthaṃ hitvā piya-ggāhī
svihadi arthaṇupaśiṇo pihet'attānuyoginaṃ
Kdo se spojuje s tím, Kdo se spojuje s tím,
s čím by nemĕl, s čím by nemĕl,
a kdo se nespojuje s tím, a kdo se nespojuje s tím,
s čím by mĕl, s čím by mĕl,
opustil cíl, chytá se opustil cíl, chytá se
jen milých vĕcí, jen milých vĕcí,
závidí tĕm, kteří vidí cíl. [126] závidí tĕm, kdo usilují sami o sebe.

 

269) abhuda-vadi naraka uvedi 306) abhūta-vādī nirayaṃ upeti
yo ya vi kitva na karodi āha yo vā pi katvā na karomi cāha
uvha'i ami preca sama bhavadi ubho pi te pecca samā bhavanti
nihiṇa-kama maṇuya paratri nihīna-kammā manujā parattha
Kdo říká lži, přijde do pekla, Kdo říká lži, přijde do pekla,
a taky ten, kdo udĕlav čin a taky ten, kdo udĕlav čin
říká, že neudĕlal. říká, že neudĕlal. [127]
Tito oba jsou si rovni po smrti, Tito oba jsou si po smrti rovni,
na onom svĕtĕ - lidé nízkých činů. [128] na onom svĕtĕ - lidé nízkých činů.

126. Uv. verze (artha-anuyogināṃ) je kompromisem mezi PDHP a GDHP.
127. Edice PDHP udávají buď na karomi cāha, nebo na karomī ti cāha. Dá se předpokládat, že šlo o stažení ze starého na karomiccāha (na karomi - iti - āha), což je doloženo jedním barmským rukopisem. Ani tento tvar zřejmĕ není původní, zde byl zřejmĕ aorist n' akaraṃ ti āha, což zřejmĕ odráží právĕ GDHP svým na karodi (tj. asi n' akaroṃ ti).
128. Na posledním řádku uvádí Uv. vihīna-dharmāḥ.

 

p. 116

270) catvari ṭhaṇaṇi naro pramatu 309) cattāri ṭhānāni naro pamatto
avajadi para-darovasevi āpajjati para-dārūpasevī
amuña-labha ani'ama-saya apuñña-lābhaṃ na nikāma-seyyaṃ
nina tridi'a niraya ca'uṭha nindaṃ tatiyaṃ nirayaṃ catutthaṃ
Nedbalého muže, který Nedbalého muže, který
chodí za ženou jiného, chodí za ženou jiného,
postihnou čtyři stavy: postihnou čtyři stavy:
nahromadĕní viny, špatný spánek, nahromadĕní viny, špatný spánek,
pomluvy za třetí, za čtvrté peklo. pomluvy za třetí, za čtvrté peklo.

 

271) na pareṣa vilomaṇi 50) na paresaṃ vilomāni
na pareṣa kidakida na paresaṃ katākataṃ
atvaṇo i samikṣe'a attano va avekkheyya
samaṇi viṣamaṇi ca katāni akatāni ca
Ne nedostatky druhých, Ne nedostatky druhých,
ne co druzí udĕlali či neudĕlali, ne co druzí udĕlali či neudĕlali,
sebe by mĕl človĕk nahlížet sebe by mĕl človĕk nahlížet
a své přednosti a chyby. [129] a co sám udĕlal a neudĕlal.

 

272) supaśi vaja añeṣa 252) sudassaṃ vajjam aññesaṃ
atvaṇo maṇa drudaśa attano pana duddasaṃ
pareṣa eṣu vajaṇa paresaṃ hi so vajjāni
upuṇadi yatha busu opunāti yathā bhusaṃ
atvaṇo maṇa chadedi attano pana chādeti
kali va kidava śaḍha kaliṃ va kitavā saṭho
Lehce vidĕt lze chyby druhých, Lehce vidĕt lze chyby druhých,
vlastní lze vĕru vidĕt tĕžce. vlastní lze vĕru vidĕt tĕžce.
Človĕk chyby druhých Človĕk chyby druhých
probírá jako plevy, probírá jako plevy,
vlastní zase zakrývá vlastní zase zakrývá
jako podvodný hráč špatný hod. jako podvodný hráč špatný hod.

129. Poslední řádek v GDHP se shoduje s Uv. samāni viṣamāṇi ca.

 

p. 117

273) alajidavi lajadi 316) alajjitāye lajjanti
lajidavi na lajadi lajjitāye na lajjare
abhayi bhaya-darśavi micchā-diṭṭhi-samādānā
bhayi abhaya-darśaṇo sattā gacchanti duggatiṃ
michadiṭhi-samadaṇa 317) abhaye bhaya-dassino
satva gachadi drugadi bhaye cābhaya-dassino
  micchā-diṭṭhi-samādānā
  sattā gacchanti duggatiṃ
Stydí se za to, Stydí se za to,
za co se netřeba stydĕt, za co se netřeba stydĕt,
nestydí se za to, za co nestydí se za to, za co
je třeba se stydĕt, je třeba se stydĕt,
mají strach z toho, Se špatným názorem
čeho se netřeba bát jdou bytosti do
a nebojí se toho, z čeho špatných zrození.
je třeba mít strach. Mají strach z toho,
Se špatným názorem čeho se netřeba bát
jdou bytosti do a nebojí se toho, z čeho
špatných zrození. [130] je třeba mít strach.
  Se špatným názorem
  jdou bytosti do špatných zrození.

 

XVII. krodha – Hnĕv

274) kothu jahi viprayahe'a maṇa 221) kodhaṃ jahe vippajaheyya mānaṃ
sañoyaṇa savi adikame'a saññojanaṃ sabbam atikkameyya
ta nama-ruvasa aṣajamaṇa taṃ nāma-rūpasmim asajjamānaṃ
akijaṇa naṇuvadadi dukhu akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā
Zanech hnĕvu, úplnĕ se vzdej pýchy, Zanech hnĕvu, úplnĕ se vzdej pýchy,
překonej všechny překážky. překonej všechny překážky.
Toho, kdo neulpívá na mysli a tĕle, Toho, kdo neulpívá na mysli a tĕle,
a nic nemá, [131] a nic nemá,
strasti nenásledují. strasti nenásledují.

130. Uv. má, jako GDHP, jediný verš o šesti řádcích.
131. Dle komentářů je pā. slovo akiñcana (gāndh. akijaṇa) třeba chápat ve smyslu "nemající žádné nedostatky".

 

p. 118

275) yo du upadida kodhu 222) yo ve uppatitaṃ kodhaṃ
radha bhada va dhara'i rathaṃ bhantaṃ va dhāraye
tam aho saradi bromi tam ahaṃ sārathiṃ brūmi
rasvi-ggaha idara jaṇa rasmi-ggāho itaro jano
Ale kdo by vyvstalý hnĕv Kdo by vĕru vyvstalý hnĕv
držel jako zmítající se vůz, držel jako zmítající se vůz,
toho já nazývám vozatajem. toho já nazývám vozatajem.
Ostatní lidé se jen drží otĕží. Ostatní lidé se jen drží otĕží.

 

280) jiṇa kodha akotheṇa 223) akkodhena jine kodhaṃ
asadhu sadhuṇa jiṇa asādhuṃ sādhunā jine
jiṇa kradava daṇeṇa jine kadariyaṃ dānena
saceṇa ali'a jiṇa saccenālika-vādinaṃ
Poraž hnĕv nehnĕváním se, Poraž hnĕv nehnĕváním se,
nedobrou vĕc poraž dobrem, nedobrou vĕc poraž dobrem,
poraž lakotu dáváním, poraž lakotu dáváním,
pravdou poraž lež. pravdou toho, kdo říká lži.

 

281) saca bhaṇi na kuve'a 224) saccaṃ bhaṇe na kujjheyya
daya apadu yayida dajjā appam pi yācito
edehi trihi ṭhaṇehi etehi tīhi ṭhānehi
gacha devaṇa sadi'i gacche devāna santike
Mluv pravdu, nehnĕvej se, Mluv pravdu, nehnĕvej se,
jsi li požádán, dej i z mála. [132] jsi li požádán, dej, třeba málo.
Tĕmito třemi kvalitami Tĕmito třemi kvalitami
dojdeš do blízkosti bohů. dojdeš do blízkosti bohů.

 

283) ma sa kodhu pramuje'a  
dukhu kodhasa avaraṇa  
mahoru mañati sadhu 69a) madhuṃ vā maññati bālo
pacha tavadi kodhaṇo 314b) pacchā tappati dukkataṃ

132. Gāndh. apadu může znamenat skt. alpataḥ, či alpaṃ tu.

 

p. 119

Nevysílej [133] hnĕv!  
Nezdržení se od hnĕvu je strastné.  
Myslí si, [134] že je sladký a dobrý, Hlupák si myslí, že je to jako med.
ale potom, hnĕvivec, je trápen. špatný čin pozdĕji trápí.

 

284) nakara aṭhi-pakara 150) aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ
matsa-lohida-levaṇa maṃsa-lohita-lepanaṃ
yatra rako ya doṣo ya yattha jarā ca maccū ca
maṇo makṣo samokadu māno makkho ca ohito
Mĕsto, mající hradby z kostí, Mĕsto, vyrobené z kostí,
obložené masem a krví, obložené masem a krví,
v nĕmž vášeň, nenávist, v nĕmž stáří, smrt
pýcha a závist pýcha a závist
jsou shromáždĕny. [135] jsou uloženy.

 

XVIII. puṣpa – Kvĕt

290) yatha vi ruyida puṣu 51) yathā pi ruciraṃ pupphaṃ
vaṇamada agana'a vaṇṇa-vantaṃ agandhakaṃ
emu subhaṣida vaya evaṃ subhāsitā vācā
aphala ..... akuvadu aphalā hoti akubbato
Jako krásný kvĕt, Jako krásný kvĕt,
barevný ale bez vůnĕ, barevný ale bez vůnĕ,
tak je [136] neplodná pĕknĕ tak je neplodná pĕknĕ
pronesená řeč pronesená řeč
toho, kdo podle ní nekoná. toho, kdo podle ní nekoná.

 

291) yatha vi ruyida puṣu 52) yathā pi ruciraṃ pupphaṃ
vaṇamada sagana'a vaṇṇa-vantaṃ sagandhakaṃ
emu subhaṣida vaya evaṃ subhāsitā vācā
saphala bhodi kuvadu saphalā hoti sakubbato

133. Slova ma sa chápe Brough (BROUGH str. 264) jako védské mā sma.
134. Gāndh. mañati může být prostým indikativem. Ten má ale v gāndh. tvar na -di a Brough (BROUGH str. 262-263) tvrdí, že o čtení nemůže být pochyb. Tedy se jedná buď o písařovu chybu, nebo o absolutiv (manyitvī).
135. GDHP se více blíží Uv. než PDHP.
136. Domnívám se, že slovo bhodi je možno s velkou dávkou pravdĕpodobnosti smĕle doplnit.

 

p. 120

Jako krásný kvĕt, Jako krásný kvĕt,
barevný a vonný, barevný a vonný,
tak nese plody pĕknĕ tak nese plody pĕknĕ
pronesená řeč pronesená řeč
toho, kdo podle ní koná. toho, kdo podle ní koná.

 

292) yatha vi bhamaru puṣpa 49) yathā pi bhamaro pupphaṃ
vaṇa-gana aheḍa'i vaṇṇa-gandhaṃ aheṭhayaṃ
paridi rasam ada'i paleti rasam ādāya
emu gami muṇi cara evaṃ gāme muni care
Jako včela z kvĕtu, Jako včela z kvĕtu, [137]
aniž poškodila barvu a vůni, aniž poškodila barvu a vůni,
ulétá, když si vzala šťávu, ulétá, když si vzala šťávu,
tak by mĕl moudrý kráčet tak by mĕl moudrý kráčet
do vesnice. [138] do vesnice.

 

293) yada vi puṣpa-raśisa 53) yathā pi puppha-rāsimhā
kuya mala-guṇa baho kayirā mālā-guṇe bahū
emu jadeṇa maceṇa evaṃ jātena maccena
katavi ........... kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ
Jako se z hromady kvĕtů Jako se z hromady kvĕtů
dá udĕlat mnoho vĕnců, dá udĕlat mnoho vĕnců,
tak zrozený smrtelník tak zrozený smrtelník
nechť udĕlá .......... nechť udĕlá mnoho dobra.

 

294) puṣaṇi yeva payiṇadu 47) pupphāni h'eva pacinantaṃ
vasita-maṇasa nara byāsatta-manasaṃ naraṃ
sutu gamu mahoho va suttaṃ gāmaṃ mahogho va
ada ............. maccu ādāya gacchati
  48d) antako kurute vasaṃ

137. V PDHP verši je podivný tvar pupphaṃ, který je velmi kontroverzní. Můžeme ho chápat jako jeden z důkazů pro to, že v pálijštinĕ existují ablativy končící na -aṃ, nebo ho můžeme (spolu s klasickým komentářem) klást souřadnĕ k barvĕ a vůni (tj. aheṭhayaṃ pupphaṃ ca vaṇṇaṃ ca gandhaṃ ca).
138. V tomto verši se mluví o způsobu, jakým má mnich sbírat své almužní jídlo.

 

p. 121

Človĕka, který jen Človĕka, který jen
hromadí kvĕtiny, [139] hromadí kvĕtiny,
a jehož mysl ulpívá, a jehož mysl ulpívá,
jako povodeň spící vesnici jako povodeň spící vesnici
smrt (?) [140] ........ smrt odnáší.
  smrt podřizuje své vůli.

 

295) ...... pradivada vayadi 54) na puppha-gandho paṭivātam eti
na mali'a takara canaṇa va na candanaṃ tagara-mallikā vā
sadaṇa gano pradivada va'idi sataṃ ca gandho paṭivātam eti
sarva diśa sapuruṣo pada'idi sabbā disā sappuriso pavāyati
......... proti vĕtru vane, Nevane vůnĕ kvĕtů proti vĕtru,
ani jasmín, parfém či santál. ani santál, parfém či jasmín.
Vůnĕ dobrých vane proti vĕtru, Vůnĕ dobrých vane proti vĕtru,
dobrý človĕk vane do všech stran. [141] dobrý človĕk vane do všech stran.

 

296) ............. ya vi 55) candanaṃ tagaraṃ vā pi
........................ uppalaṃ atha vassikī
........ gana-jadaṇa etesaṃ gandha-jātānaṃ
śila-gano ivutama sīla-gandho anuttaro
............... nebo taky, Santál nebo parfém,
............................. lotos či jasmín -
........... z vonných esencí z tĕchto vonných esencí
je vůnĕ mravnosti nejvyšší. je vůnĕ mravnosti nejvyšší.

 

297) ......... baṇa-śilaṇa 57) tesaṃ sampanna-sīlānaṃ
apramada-vihariṇa appamāda-vihārinaṃ
samadaña-vimutaṇa sammad-aññā vimuttānaṃ
gadi maro na vinadi māro maggaṃ na vindati

139. "Kvĕtinami" jsou zde myšleny smyslové požitky.
140. Dle Brougha (BROUGH str.267) je zbývající část čtvrtého řádku v GDHP nejistá, ale nejpravdĕpodobnĕjší je čtení adako kuradi vaśa, tedy "smrt si [s ním] dĕlá svou vůli". To koresponduje s 48d PDHP. Zde zřejmĕ došlo ke spojení dvou veršů do jednoho vinou posloupnosti.
141. Revidovaná Uv. souhlasí s PDHP (eti v prvním a třetím řádku a pravāti ve čtvrtém), zatímco původní Uv. má pravāyate.
Gāndh. pada'idi je asi zkomolené prava'idi.

 

p. 122

........ mravností obdařených, Tĕch mravností obdařených,
tĕch, kteří prodlévají kteří prodlévají
ve svĕdomitosti, ve svĕdomitosti,
kteří jsou osvobozeni kteří jsou osvobozeni
pravým pochopením - pravým pochopením -
jejich osud [142] Mára nenajde. jejich osud Mára nenajde.

 

298) vaṣi'a yatha puṣaṇa 377) vassikā viyā pupphāni
poraṇaṇi pramujadi maddavāni pamuñcati
emu raka ji doṣa ji evaṃ rāgaṃ ca dosaṃ ca
vipramujadha bhikṣavi vippamuñcetha bhikkhavo
Jako jasmín opouští Jako jasmín opouští
své zestárlé kvĕty, své zvadlé kvĕty,
zrovna tak, mnichové, zrovna tak, mnichové,
opusťte vášeň a nenávist. opusťte vášeň a nenávist.

 

299) uchina siṇeha atvaṇo 285) ucchinda sineham attano
kumudu śaradaka ba praṇiṇa kumudaṃ sāradikaṃ va pāṇinā
śadi-magam eva broha'i santi-maggam eva brūhaya
nivaṇa sukadeṇa deśida nibbānaṃ sugatena desitaṃ
Odsekni náklonnost k sobĕ, Odsekni náklonnost k sobĕ,
jako rukou podzimní lotos, jako rukou podzimní lotos,
rozvíjej jen cestu míru, rozvíjej jen cestu míru,
nirvánu, hlásanou Sugatou. nibbánu, hlásanou Sugatou.

 

300) pheṇovamu kayam ida viditva 46) phenūpamaṃ kāyam imaṃ viditvā
mariyi ............ bhuda'i marīci-dhammaṃ abhisaṃbudhāno
chetvaṇa marasa pavuṣe'aṇa chetvāna mārassa papupphakāni
a .......................... adassanaṃ maccu-rājassa gacche
Když pochopil, že toto Když pochopil, že toto
tĕlo je podobné pĕnĕ, tĕlo je podobné pĕnĕ,
když porozumĕl .... přelud ...., když porozumĕl jeho přeludové podstatĕ,
když odseknul Márovy kvĕtiny, [143] když odseknul Márovy kvĕtiny,
ne .................... jde tam, kde ho král smrti nevidí.

142. "Osudem" (gāndh. gadi, ekviv. pā. gati) se myslí příští život. Zde ovšem Uv. souhlasí s PDHP ve čtvrtém řádku, kdežto v prvním se liší od PDHP i od GDHP (uvádí viśuddha-śīlānāṃ).
143. Myšleny jsou kvĕtinové šípy Kámy (jenž je ztotožnĕn s Márou).

 

p. 123

301) ...................... 44) ko imaṃ pathaviṃ vicessati
yama-loka ji ida sadevaka yama-lokaṃ ca imaṃ sadevakaṃ
ko dhama-pada sudeśida ko dhamma-padaṃ sudesitaṃ
kuśala puṣa viva payeṣidi kusalo puppham iva pacessati
........................ Kdo pozná tuto zemi
a tento svĕt smrti s jeho božstvy. a tento svĕt smrti s jeho božstvy?
Kdo dobře učená slova Kdo dobře učená slova
nauky pochopí tak, nauky pochopí tak,
jako zručný človĕk vybírá [144] kvĕtiny? jako zručný človĕk vybírá kvĕtiny?

 

302) budhu pradha ........ ṣidi 45) sekho pathaviṃ vicessati
yama-loka ji ida sadevaka yama-lokaṃ ca imaṃ sadevakaṃ
budhu dhama-pada sudeśida sekho dhamma-padaṃ sudesitaṃ
kuśala puṣa viva payiṣidi kusalo puppham iva pacessati
Probuzený zemi ... pozná, Žák pozná tuto zemi
a tento svĕt smrti s jeho božstvy. a tento svĕt smrti s jeho božstvy.
Probuzený [145] dobře učená slova Žák dobře učená slova
nauky pochopí tak, nauky pochopí tak,
jako zručný človĕk vybírá kvĕtiny. jako zručný človĕk vybírá kvĕtiny.

 

303) yadha sagara-'uḍasa 58) yathā saṃkāra-dhānasmiṃ
ujidasa maha-pathe ujjhitasmiṃ mahā-pathe
padumu tatra ja'e'a padumaṃ tattha jāyetha
suyi-gana maṇoramu suci-gandhaṃ mano-ramaṃ
Tak, jako na hromadĕ odpadků, [146] Tak, jako na hromadĕ odpadků,
pohozených u kraje hlavní cesty, pohozených u kraje hlavní cesty,
se tam může zrodit lotos, se tam může zrodit lotos,
libĕ vonný a nádherný, libĕ vonný a nádherný,

 

304) emu saghasa-dhama'u 59) evaṃ saṃkāra-bhūtesu
ana-hodi prudhijaṇe andha-bhūte puthujjane
abhiroyadi praña'i atirocati paññāya
same-sabudha-ṣavaka sammā-sambuddha-sāvako

144. V originále je jen jedno sloveso: gāndh. payeṣidi, pā. pacessati, což je futurum od skt. pa+ci-. Rozeznává se nĕkolik významů, přičemž v našem verši si autor hraje se dvĕma z nich: shromáždit (či vybrat) a pochopit.
145. Uv. (śaikṣaḥ) souhlasí s PDHP. Verze GDHP je tedy zřejmĕ pozdĕjší.
146. Uv. se shoduje s GDHP (saṃkāra-kūṭe).

 

p. 124

tak, zatímco obyčejní tak, mezi odpadky bytostí,
lidé jsou slepí, zatímco obyčejní lidé jsou slepí,
žáci pravĕ a zcela probuzeného, žák pravĕ a zcela probuzeného,
kteří pochopili nauku, [147] září moudrostí. září moudrostí.

 

XIX. sahasra - Tisíc

305) yo sahasa sahasaṇi 103) yo sahassaṃ sahassena
sagami maṇuṣa jiṇi saṃgāme mānuse jine
eka ji jiṇi atvaṇa ekaṃ ca jeyyaṃ attānaṃ
so ho sagamu utamu sa ve saṃgamajuttamo
Kdo tisíc tisíců Kdo tisíc tisíců
lidí porazí v bitvĕ lidí porazí v bitvĕ
a zvítĕzil by nad sebou samým - a zvítĕzil by nad sebou samým -
tato bitva je nejvyšší. ten je nejvyšší vítĕz v bitvĕ.

 

306) sahasa bi ya vayaṇa 100) sahassam api ce vācā
aṇatha-pada-sahida anattha-pada-saṃhitā
eka vaya-pada ṣevha ekaṃ attha-padaṃ seyyo
ya ṣutva uvaśamadi yaṃ sutvā upasammati
Nežli třeba tisíc promluv, Nežli třeba tisíc promluv,
které jsou plné slov bez významu, které jsou plné slov bez významu,
je lepší jedno slovo řeči, je lepší jedno slovo s významem,
které vyslechnuto zklidní. které vyslechnuto zklidní.

 

308) .. hasa bi ya gadhaṇa 101) sahassam api ce gāthā
aṇatha-pada-sahida anattha-pada-saṃhitā
eka gadha-pada ṣeho ekaṃ gāthā-padaṃ seyyo
ya ṣutva uvaśamadi yaṃ sutvā upasammati
Nežli třeba tisíc veršů, Nežli třeba tisíc veršů,
které jsou plné slov bez významu, které jsou plné slov bez významu,
je lepší jedno slovo verše, je lepší jedno slovo verše,
které vyslechnuto zklidní. které vyslechnuto zklidní.

147. Zde se Uv. (v Tib., tento verš se v skt. nezachoval) shoduje s PDHP. Převod relevantní fráze do pā. by byl zřejmĕ saṃkhāta-dhammā a do skt. saṃkhyāta-dharmāḥ.

 

p. 125

309) yo ja gadha-śada bhaṣi 102) yo ce gāthā-sataṃ bhāse
aṇatha-pada-sahida anattha-pada-saṃhitaṃ
eka gadha-pada ṣebha ekaṃ dhamma-padaṃ seyyo
ya ṣutva uvaśamadi yaṃ sutvā upasammati
Kdo by říkal stovku veršů, Kdo by říkal stovku veršů,
které jsou plné slov bez významu, které jsou plné slov bez významu,
je lepší jedno slovo verše, je lepší jedno slovo nauky,
které vyslechnuto zklidní. které vyslechnuto zklidní.

 

310) masa-masi sahasiṇa 106ab) māse māse sahassena
yo ya'e'a śadeṇa ca yo yajetha sata.m samaṃ
nevi budhi prasadasa  
kala avedi ṣoḍaśa  
Každý mĕsíc, po tisících Každý mĕsíc, po tisících
a po stech kdo by obĕtoval, kdo by obĕtoval, celých sto let,
ten se ani z šestnáctiny nepřibližuje [148]  
k důvĕře v probuzeného.  

 

311) masa-mase sahaseṇa 106ab) māse māse sahassena
yo ya'e'a śadeṇa ca yo yajetha sataṃ samaṃ
neva ..... prasa .. sa  
kala avedi ṣoḍaśa  
Každý mĕsíc, po tisících Každý mĕsíc, po tisících,
a po stech kdo by obĕtoval, kdo by obĕtoval, celých sto let,
ten se ani z šestnáctiny nepřibližuje  
k důvĕře v nauku (?). [149]  

 

312) masa-masi sahasiṇa 106ab) māse māse sahassena
yo ya'e'a śadeṇa ca yo yajetha sataṃ samaṃ
neva sagi prasadasa  
kala avedi ṣoḍaśa  
Každý mĕsíc, po tisících Každý mĕsíc, po tisících,
a po stech kdo by obĕtoval, kdo by obĕtoval, celých sto let,
ten se ani z šestnáctiny nepřibližuje  
k důvĕře v obec.  

148. Gāndh. avedi je zřejmĕ skt. upaiti.
149. Existence slova nauka na tomto místĕ je velmi pravdĕpodobná.

 

p. 126

313) masa-masi sahaseṇa 70) māse māse kusaggena
yo ya'e'a śadeṇa ca bālo bhuñjeyya bhojanaṃ
neva saghasa-dhameṣu na so saṅkhāta-dhammānaṃ
kala avedi ṣoḍaśa kalaṃ agghati soḷasiṃ
Každý mĕsíc, po tisících Mĕsíc po mĕsíci špičkou trávy
a po stech kdo by obĕtoval, kdyby hlupák jedl jídlo,
ten se ani z šestnáctiny nepřibližuje ani z šestnáctiny se nepřibližuje
tomu, kdo pochopil nauku. tĕm, kdož pochopili nauku.

 

316) ya ja vaṣa-śada jivi 112) yo ca vassa-sataṃ jīve
kusidhu hiṇa-viyava kusīto hīna-vīriyo
muhutu jivida ṣevha ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
virya arahado driḍha viriyam ārabhato daḷhaṃ
Jestli by nĕkdo žil po sto let, Jestli by nĕkdo žil po sto let,
líný, bez energie, líný, bez energie,
je lepší žít jen moment je lepší žít jen jeden den
a začít vyvíjet silnou energii. a začít vyvíjet silnou energii.

 

317) ya ji vaṣa-śado jivi 113) yo ca vassa-sataṃ jīve
apaśu udaka-vaya apassaṃ udaya-bbayaṃ
muhutu jivida ṣevha ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
paśado udaka-vaya passato udaya-bbayaṃ
Jestli by nĕkdo žil po sto let, Jestli by nĕkdo žil po sto let,
a nevnímal vznik a zánik [všech vĕcí], a nevnímal vznik a zánik [všech vĕcí],
je lepší žít jen moment je lepší žít jen jeden den
a vnímat vznik a zánik. a vnímat vznik a zánik.

 

318) ya ja vaṣa-śada jivi 115) yo ca vassa-sataṃ jīve
apaśu dhamu utamu apassaṃ dhammam uttamaṃ
mohotu jivida ṣehu ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo
paśadu dhamu utamu passato dhammam uttamaṃ
Jestli by nĕkdo žil po sto let, Jestli by nĕkdo žil po sto let,
a nevnímal nejvyšší nauku, a nevnímal nejvyšší nauku,
je lepší žít jen moment je lepší žít jen jeden den
a vnímat nejvyšší nauku. a vnímat nejvyšší nauku.

 

319) ya ja vaṣa-śada jadu 107ab) yo ca vassa-sataṃ jantu
agi pariyara vaṇi aggiṃ paricare vane
kṣireṇa sapi-teleṇa  
diva-ratra atadrido  

 

p. 127

Jestli by nĕjaká osoba po sto let Jestli by nĕjaká osoba po sto let
uctívala v lese oheň, uctívala v lese oheň,
mlékem, máslem, olejem,  
dnem i nocí, pilnĕ,  

 

320) eka ji bhavidatvaṇa 107) ekaṃ ca bhāvitattānaṃ
muhuta viva puya'i muhuttam api pūjaye
sameva puyaṇa ṣevha sā yeva pūjanā seyyo
ya ji vaṣa-śada hodu yaṃ ce vassa-sataṃ hutaṃ
a pak by jediného človĕka, a pak by jediného človĕka,
jenž sám sebe zdokonalil, jenž sám sebe zdokonalil,
uctila třeba na moment, uctila třeba na moment,
právĕ to uctĕní je lepší právĕ to uctĕní je lepší
než obĕtování po sto let. než obĕtování po sto let.

 

321) ya keja yaṭha va hoda va loke 108) yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke
savatsara yayadi puñavekṣa saṃvaccharaṃ yajetha puñña-pekkho
sava bi ta na cadu-bhaku vedi sabbam pi taṃ na catu-bhāgam eti
ahivadaṇa uju-kadeṣu ṣiho abhivādanā ujju-gatesu seyyo
Jakoukoliv možnou Jakoukoliv možnou
obĕť [150] na svĕtĕ obĕť na svĕtĕ
by za rok obĕtoval ten, by za rok obĕtoval ten,
kdo hledá zásluhy, kdo hledá zásluhy,
všechno to se [k zásluham] ani všechno to se [k zásluham] ani
ze čtvrtiny nepřibližuje [151] - ze čtvrtiny nepřibližuje -
lepší je uctĕní tĕch, lepší je uctĕní tĕch,
kteří kráčejí přímo. kteří kráčejí přímo.

 

XX. Śīla - Mravnost (?)

322) śilamadu suyi-drakṣo 217) sīla-dassana-sampannaṃ
dhama-ṭho sadhu-jivaṇo dhamma-ṭṭhaṃ sacca-vādinaṃ
atvaṇo karako sadu attano kamma kubbānaṃ
ta jaṇo kuradi pri'u taṃ jano kurute piyaṃ

150. Gāndh. yaṭha (pā. yiṭṭha) je skt. iṣṭa, gāndh. hoda je pā. a skt. huta.
151. Gāndh. vedi je s nejvĕtší pravdĕpodobností shodné s avedi ve verších 310-313.

 

p. 128

Kdo je mravný Kdo je obdařen mravností
a čisté mysli, a vidĕním skutečnosti,
zakotvený v nauce, zakotvený v nauce,
pravdivého života, mluví pravdu,
a sám se sebou koná, [152] a sám vyvíjí činnost,
toho lidé mají rádi. toho lidé mají rádi.

 

323) ṣadhu śileṇa sabaṇo 303) saddho sīlena sampanno
yaśa-bho'a-samapidu yaso-bhoga-samappito
yeṇa yeṇeva vayadi yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati
teṇa teṇeva puyidu tattha tatth'eva pūjito
S důvĕrou, vybaven mravností, S důvĕrou, vybaven mravností,
má slávu i prospĕch. má slávu i prospĕch.
kamkoliv jde, [153] do kterékoliv oblasti jde,
právĕ tam je uctíván. právĕ tam je uctíván.

 

324) yo natva-hedu na parasa hedu 84) na atta-hetu na parassa hetu
pavaṇi kamaṇi samayare'a na puttam icche na dhanaṃ na raṭṭhaṃ
na ichi a ...... samidhi atvaṇo na iccheyya adhammena samiddhim attano
so śilava paṇidu dhami'o si'a sa sīlavā paññavā dhammiko siyā
Kdo ani kvůli sobĕ ani kvůli jinému Kdo ani kvůli sobĕ ani kvůli jinému
nekoná špatné činy, si nepřeje syna, bohatství ani vládu,
a nepřál by si ...... a nepřál by si neprávem
vlastní prospĕch, vlastní prospĕch,
ten je mravný, moudrý ten je mravný, moudrý
a zakotvený v nauce. a zakotvený v nauce.

 

328) dhamu cari sucarida 169) dhammaṃ care sucaritaṃ
.......... drucarida cari na taṃ duccaritaṃ care
dhamayari suha śedi dhammacārī sukhaṃ seti
asvi loki parasa yi asmiṃ loke paramhi ca
Žij podle dobré nauky, Žij podle dobré nauky,
......... žij podle špatné, nežij podle té špatné,
Kdo žije dle nauky šťastnĕ dlí Kdo žije dle nauky šťastnĕ dlí
v tomto svĕtĕ i v tom příštím. v tomto svĕtĕ i v tom příštím.

152. Uv. uvádí na třetím řádku ātmānaḥ kārakaṃ santaṃ, čímž se shoduje s gāndh. Zde se samozřejmĕ myslí provádĕní duchovní praxe.
153. Uv. souhlasí (vrajate).

 

p. 129

329) aho nako va sagami 320) ahaṃ nāgo va saṅgāme
cavadhivadida śara cāpato patitaṃ saraṃ
adivaka tidikṣami ativākyaṃ titikkhissaṃ
druṣilo hi baho-jaṇo dussīlo hi bahu-jjano
Já - jako slon v bitvĕ Já - jako slon v bitvĕ
šíp vypuštĕný z luku [154] - šíp vypuštĕný z luku -
snáším pomluvy. snáším pomluvy.
Mnoho lidí má špatné mravy. Mnoho lidí má špatné mravy.

 

330) yasa acada-druśili'a 162) yassa accanta-dussīlyaṃ
malu'a va vilada vaṇi māluvā sālam iv' otataṃ
kuya so tadha atvaṇa karoti so tath' attānaṃ
yadha ṇa viṣamu ichadi yathā naṃ icchati diso
Kdo je nadmíru špatných mravů, Kdo je nadmíru špatných mravů,
jako liána [155] natažená v lese, jako liána natažená v lese,
ten sám sobĕ udĕlá to, ten sám sobĕ udĕlá to,
co by mu přál nepřítel. co by mu přál nepřítel.

 

331) ....... ayo-kuḍu bhuta 308) seyyo ayo-guḷo bhutto
tata agi-śihovamo tatto aggi-sikhūpamo
.......... bhuje'a yaṃ ce bhuñjeyya dussīlo
raṭha-piṇa asañadu raṭṭha-piṇḍam asaññato
...... snĕdená železná koule, Lepší je snĕdená železná koule,
rozžhavená, podobná plameni ohnĕ, rozžhavená, podobná plameni ohnĕ,
................ kdyby jedl než kdyby človĕk špatných mravů
almužnu danou lidmi, bez sebekontroly
bez sebekontroly jedl almužnu danou lidmi.

 

XXI. Kṛtya - Povinnost (?)

333) idha vaṣa kariṣamu 286) idha vassaṃ vasissāmi
idha hemada-gi ......... adha hemanta-gimhisu
....................... iti bālo vicinteti
....................... antarāyaṃ na bujjhati

154. Gāndh. výraz cavadhivadida je zřejmĕ třeba chápat jako náhradu za asi původní kompozitum cāpa-atipatita.
155. Dá se předpokládat, že gāndh. vilada je důkaz nepříliš časté zmĕny t => d => l. Paralelu tohoto řádku najdeme v Sn.272 (māluvā va vitatā vane).

 

p. 130

Zde přečkám deštĕ, Zde přečkám deštĕ,
zde zimu a léto (?) .... zde zimu a léto.
........................ Tak uvažuje hlupák
........................ a nechápe nebezpečí.

 

334) ta putra-paśu-samadha 287) taṃ putta-pasu-sammattaṃ
.......................... byāsatta-manasaṃ naraṃ
sutu ga ................... suttaṃ gāmaṃ mahogho va
.......................... maccu ādāya gacchati
Toho, kdo má [156] syny a dobytek, Toho, kdo má syny a dobytek,
......................... človĕka s ulpívající myslí,
spící vesnici (?) ....... jako povodeň spící vesnici
......................... smrt odnáší.

 

337) akida kukida ṣehu 314) akataṃ dukkataṃ seyyo
pacha tavadi drukida pacchā tapati dukkataṃ
kida nu sukida ṣeho kataṃ ca sukataṃ seyyo
ya kitva naṇutapadi yaṃ katvā nānutappati
Špatnýčin je lepší neudĕlaný, [157] Špatnýčin je lepší neudĕlaný,
špatný čin pozdĕji trápí. špatný čin pozdĕji trápí.
A udĕlaný dobrý čin je lepší, A udĕlaný dobrý čin je lepší,
který, jsa udĕlán, pozdĕji netrápí. který, jsa udĕlán, pozdĕji netrápí.

 

339) ya kica ta a ........ 292) yaṃ hi kiccaṃ tad apaviddhaṃ
................... kiyadi akiccaṃ pana kayirati
unaḍaṇa pramataṇa unnaḷānaṃ pamattānaṃ
......................... tesaṃ vaḍḍhanti āsavā
asava teṣa vaḍhadi 253cd) āsavā tassa vaḍḍhanti
ara te asava-kṣaya ārā so āsava-kkhayā

 --
156. Gāndh. samadha (pā. sammatta) není asi tvar od sam+mad-, ale chybou za saṃpanna či saṃpatta. Tento tvar je obsažen v nĕkolika pā. rukopisech. Gāndh. výraz se dá restaurovat do skt. jako saṃpāda.
157. Uv. uvádí akṛtaṃ kukṛtāc chreyaḥ ("lepší je nedĕlat nic, než špatný čin").

 

p. 131

Co má být udĕláno, Co má být udĕláno,
to je ....... to je odmítnuto,
................. je konáno. co nemá být udĕláno je konáno.
Tĕch arogantních [158] a nedbalých Tĕch arogantních a nedbalých
............................ znečištĕní vzrůstají.
jejich znečištĕní vzrůstají, Jeho znečištĕní vzrůstají,
ti jsou vzdáleni od ten je vzdálen od
zničení znečištĕní. zničení znečištĕní.

 

340) yeṣa du susamaradha 293) yesaṃ ca susamāraddhā
nica kaya-kada svadi niccaṃ kāya-gatā sati
.................... akiccaṃ te na sevanti
.................... kicce sātacca-kārino
sadaṇa sabrayaṇaṇa satānaṃ sampajānānaṃ
taṣa kṣayadi ....... atthaṃ gacchanti āsavā
Ti, kteří dobře započali Ti, kteří dobře započali
se stálou bdĕlostí vůči tĕlu, [159] se stálou bdĕlostí vůči tĕlu,
............................. ti nenásledují to, co nemá být dĕláno,
............................. vytrvale činí to, co se má dĕlat,
bdĕlí, chápající, bdĕlí, chápající,
jejich zanikají ............. jejich znečištĕní zanikají.

158. Gāndh. unaḍa (pā. unnaḷa) má neznámou etymologii. V bhskt. se obvykle nahrazuje slovem unnata (tento překlad jsem použil zde). Ovšem Uv. varianta tohoto verše používá slova uddhata (pyšný).
159. Bdĕlost vůči tĕlu je rozšířený druh meditace. Spočívá v uvĕdomování si pohybů a poloh tĕla, jakož i vĕdomí jeho nestálosti a nečistoty.

 

p. 132

XXII. nāga - Slon nebo aśva - Kůň (?)

341) ............... 322) varam assatarā dantā
.................... ājānīyā ca sindhavā
.................... kuñjarā ca mahā-nāgā
atva-dada tada vara atta-danto tato varaṃ
............................ Výborné jsou zkrocené muly,
............................ urození konĕ ze Sindhu
............................ a sloni, velcí sloni.
ten, jenž zkrotil sám sebe ten, jenž zkrotil sám sebe
je ještĕ lepší. je ještĕ lepší.

 

342) ............... 323) na hi etehi yānehi
.................... gaccheyya agataṃ disaṃ
.................... yath' āttanā sudantena
...... dadeṣu gachadi danto dantena gacchati
............................ Tĕmito vozy vĕru človĕk nedojede
............................ do oblasti, kde ještĕ nikdo nebyl.
............................ Jako dojde ukáznĕný človĕk,
.......mezi ukáznĕnými jde. [160] tím, že sám sebe dobře a hodnĕ ukáznil.

160. Spojení s PDHP veršem 323 nejisté (dík Loc.Pl. v dochovaném zbytku), ale velmi pravdĕpodobné.