Maha-parinibbana-sutta (2)


6) atha kho bhagava acira-pakkante vassakare brahmane magadha-mahamatte ayasmantaj anandaj amantesi: 'gaccha tvaj ananda yavatika bhikkhu rajagahaj upanissaya viharanti te sabbe upatthana-salayaj sannipatehiti|' 'evaj bhante' ti kho ayasma anando bhagavato patissutva yavatika bhikkhu rajagahaj upanissaya viharanti te sabbe upatthana-salayaj sannipatetva yena bhagava ten' upasajkami upasajkamitva bhagavantaj abhivadetva ekamantaj atthasi| ekamantaj thito kho ayasma anando bhagavantaj etad avoca: 'sannipatito bhante bhikkhu-sajgho yassa dani bhante bhagava kalaj mabbasiti|' atha kho bhagava utthay' asana yena upatthana-sala ten' upasajkami upasajkamitva pabbatte asane nisidi nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi: 'satta vo bhikkhave aparihaniye dhamme desessami taj sunatha sadhukaj manasi-karotha bhasissamiti|' 'evaj bhante' ti kho te bhikkhu bhagavato paccassosuj| bhagava etad avoca: 'yavakivab ca bhikkhave bhikkhu abhinhaj sannipata sannipata-bahula bhavissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu samagga sannipatissanti samagga vutthahissanti samagga savgha-karaniyani karissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu appabbattaj na pabbapessanti pabbattaj na samucchindissanti yatha-pabbattesu sikkha-padesu samadaya vattissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattabbu cira-pabbajita savgha-pitaro savgha-parinayaka te sakkarissanti garukarissanti manessanti pujessanti tesab ca sotabbaj mabbissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu uppannaya tanhaya ponobhavikaya na vasaj gacchanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu arabbakesu senasanesu sapekha bhavissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu paccattaj yeva satij upatthapessanti kin ti anagata ca pesala sabrahmacari agaccheyyuj agata ca pesala sabrahmacari phasuj vihareyyun ti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani|'

7) 'apare pi kho bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami taj sunatha sadhukaj manasi-karotha bhasissamiti|' 'evaj bhante' ti kho te bhikkhu bhagavato paccassosuj| bhagava etad avoca: 'yavakivab ca bhikkhave bhikkhu na kammarama bhavissanti na kamma-rata na kammaramataj anuyutta vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu na bhassarama bhavissanti na bhassa-rata na bhassaramataj anuyutta vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu na niddarama bhavissanti na nidda-rata na niddaramataj anuyutta vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu na savganikarama bhavissanti na savganika-rata na savganikaramataj anuyutta vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu na papiccha bhavissanti na papikanaj icchanaj vasaj gata vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu na papa-mitta bhavissanti na papa-sahaya na papa-sampavavka vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave bhikkhu na oramattakena visesadhigamena antara vosanaj apajjissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani|

8) 'apare pi kho bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami taj sunatha sadhukaj manasi-karotha bhasissamiti|' 'evaj bhante' ti kho te bhikkhu bhagavato paccassosuj| bhagava etad avoca: 'yavakivab ca bhikkhave bhikkhu saddha bhavissanti hirimana bhavissanti ottapi bhavissanti bahussuta bhavissanti araddha-viriya bhavissanti upatthita-sati bhavissanti pabbavanto bhavissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani|'

9) 'apare pi kho bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami taj sunatha sadhukaj manasi-karotha bhasissamiti|' 'evaj bhante' ti kho te bhikkhu bhagavato paccassosuj| bhagava etad avoca: 'yavakivab ca bhikkhave bhikkhu sati-sambojjhavgaj bhavessanti dhammavicaya-sambojjhavgaj bhavessanti viriya-sambojjhavgaj bhavessanti piti-sambojjhavgaj bhavessanti passadhi-sambojjhavgaj bhavessanti samadhi-sambojjhavgaj bhavessanti upekha-sambojjhavgaj bhavessanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani| yavakivab ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani|'

10) 'apare pi kho bhikkhave satta aparihaniye dhamme desessami taj sunatha sadhukaj manasi-karotha bhasissamiti|' 'evaj bhante' ti kho te bhikkhu bhagavato paccassosuj| bhagava etad avoca: 'yavakivab ca bhikkhave bhikkhu anicca-sabbaj bhavessanti anatta-sabbaj bhavessanti asubha-sabbaj bhavessanti adinava-sabbaj bhavessanti pahana-sabbaj bhavessanti viraga-sabbaj bhavessanti nirodha-sabbaj bhavessanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani|' yavakivab ca bhikkhave ime satta aparihaniya dhamma bhikkhusu thassanti imesu ca sattasu aparihaniyesu dhammesu bhikkhu sandissanti vuddhi yeva bhikkhave bhikkhunaj patikavkha no parihani|'


Previous
Next